Rettigheter

Helse- og omsorgstjenesten i kommunen og på sykehus har plikt til å tilby deg som pasient, bruker eller pårørende et møte når det har skjedd svært alvorlige hendelser som har involvert pasienten eller brukeren.

Les mer om alvorlige hendelser

Det er ikke lett å være barn når en av foreldrene blir alvorlig syke, skadet, ruser seg eller er psykisk syke. Barn av pasienter med psykiske-, rus- eller alvorlige somatiske lidelser skal sikres nødvendig oppfølging. 

​​​​​​​Alle avdelinger ved Stavanger universitetssjukehus har egne barneansvarlige. Barneansvarlig skal sette i verk tiltak som sikrer at barn og foreldre mestrer en vanskelige situasjon og forebygger problemer.

​​​I følge Helsepersonelloven §10a og §25 har alt helsepersonell ansvar for å ivareta barn og unges interesser. Helsepersonell har plikt til å gi mindreårige barn nødvendig informasjon og oppfølging. ​

Les mer om barn som pårørende

Pasienter som ikke kan få behandling i Norge på grunn av manglende behandlingstilbud, har på visse vilkår rett til behandling i utlandet. Dette er nedfelt i pasientrettighetsloven § 2-1, 5. ledd. 

​​Helse Vest RHF har ansvaret for at pasienter hjemmehørende i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane får behandling i utlandet når de har krav på det. Ansvaret for å behandle slike søknader, har Helse Vest RHF lagt til Helse Bergen HF.

Enhet for utenlandsbehandling behandler og avgjør søknader om utenlandsbehandling. De dekker også utgiftene til innvilget behandling og reise- og oppholdsutgifter. Norsk Pasientskadeerstatning gjelder også for pasienter som er behandlet i utlandet etter denne ordningen.

Kontakt

Telef​on: 55 97 69 29 / 55 97 47 87
E-post: utenlandsbehandling@helse-bergen.no​

Postadresse:  

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Eining for utanlandsbehandling
Postboks 1400
5021 Bergen

Utenlandsbehandling Helse Bergen HF

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Egenandel og tillegg

I noen tilfeller må du betale for bandasje- og forbruksmateriell eller andre tjenester i tillegg til egenandelen.

Oversikt over egenandeler på helsenorge.no

Frikort

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Oversikt over frikort og beløpsgrenser på helsenorge.no


 

Ekspertpanelet kan gi personer med alvorlig livsforkortende sykdom en ny vurdering av behandlingsmuligheter. Alvorlig livsforkortende sykdom innebærer at en person er rammet av en sykdom hvor helsepersonell forventer at personen vil dø innenfor en kortere periode.

Les mer om Ekspertpanelet på helsenorge.no


 

Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig basert og normgivende, og skal bidra til bedre forutsigbarhet og trygghet for pasienten. 

Pakkeforløp er en nasjonal standard for hvor lang tid de ulike elementene i et utrednings- og behandlingsforløp skal ta.

Et viktig tiltak er forløpskoordinatorer ved alle avdelinger som utreder og behandler kreft. Forløpskoordinatoren kan kontaktes av både pasient og fastleger. En forløpskoordinator har ansvar for å koordinere pakkeforløpet, med booking av timer og annet samt være sykehusets kontaktperson mot pasient og fastlege.

Forløpskoordinatorer innen pakkeforløp i Helse Stavanger (pdf)

Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge.

 
På helsenorge.no finner du oversikt over behandlingssteder, og kan sammenligne ventetidene for utredning og behandling.

 
Gjennom en veiviser på helsenorge.no får du informasjon om hva du må gjøre for å bytte behandlingssted.

 Velg behandlingssted på helsenorge.no

Avtaler i Helse Vest med private behandlingsinstitusjoner

Er du sykemeldt eller står du i fare for å bli det? Mer enn hver tredje person vil i løpet av livet oppleve en depresjon eller en angstlidelse. Helse og arbeid tilbyr behandling av depresjon og angstlidelser for personer som er i ferd med å miste tilknytning til utdanning eller arbeidslivet - enten de er sykemeldt eller står i fare for å bli det.

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige har du rett til en individuell plan. Dersom det er aktuelt i ditt tilfelle - og du selv ønsker det - skal sykehuset ta initiativ til dette overfor din hjemkommune eller bydel. Planen skal sikre deg medvirkning i behandling og rehabilitering og at alle involverte parter samarbeider. Du skal også underrettes om resultatet av disse vurderingene.
En av tjenesteyterne skal oppnevnes som koordinator, som skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker.

Les mer om individuell plan og koordinator (helsenorge.no)
Les mer om koordinerende enhet

Alle som er pasientar ved eitt av sjukehusa i Helse Vest (dette gjeld også pasientar ved dei private ideelle sjukehusa) kan logge seg inn på helsenorge.no og digitalt få tilgang til å:

 • logge inn og sjå oversikt over timane dine
 • sende melding til sjukehuset om du har spørsmål om timen, ønskjer å endre time eller vil avslutte behandlinga
 • legge timen i din eigen elektroniske kalender
 • sjå store delar av journalnotata dine og innsynsloggen din - altså hvem som har åpnet journalen din.

  Logg inn på helsenorge.no

Kjernejournal er en elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger i én kilde. 

I din kjernejournal kan du se følgende opplysninger:​

 • Egne registreringer
 • Kritisk informasjon
 • Legemidler
 • Besøkshistorikk fra sykehus
 • Logg over hvem som har gjort oppslag i din kjernejournal


Logg deg på via helsenorge.no

Les mer om kjernejournal  

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.  

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere din klage og gjøre om sin opprinnelige avgjørelse. Er de fortsatt uenige med deg, sender de klagen videre til fylkesmannen.

Om retten til å klage på helsenorge.no

Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig basert og normgivende, og skal bidra til bedre forutsigbarhet og trygghet for pasienten. 

Pakkeforløp er en nasjonal standard for hvor lang tid de ulike elementene i et utrednings- og behandlingsforløp skal ta.

Et viktig tiltak er forløpskoordinatorer ved alle avdelinger som utreder og behandler kreft. Forløpskoordinatoren kan kontaktes av både pasient og fastleger. En forløpskoordinator har ansvar for å koordinere pakkeforløpet, med booking av timer og annet samt være sykehusets kontaktperson mot pasient og fastlege.

Forløpskoordinatorer innen pakkeforløp i Helse Stavanger (pdf)

Et standardisert pasientforløp er en koordinert tverrfaglig behandlingsprosess med et avklart start- og endepunkt. Pasientforløpet skal være for en definert pasientgruppe, basert på beskrivelse av mål og tiltak. Forløpet skal fremme samhandling, pasientsikkerhet og tilfredshet, være forankret i faglig evidens og god klinisk praksis. Forløpet skal sikre effektiv ressursutnyttelse og gi målbare resultater.

Pasientforløpsutvikling er en del av kvalitetsarbeidet ved Helse Stavanger HF. Målsetninger for arbeidet er å bidra til god praksis og kvalitet i pasientbehandlingen, effektiv ressursutnyttelse av foretakets ressurser, det skal bidra til forutsigbarhet i behandlingen for både pasienter og helsepersonell.

Pasientforløpene som beskrives vil være veiledende for hovedvekten av pasientene innenfor pasientgruppen. Behandlingen av pasientene vil uansett alltid være individuell.​​​

Oversikt over ulike pasientforløp  

Pasientjournalen er en samling av opplysninger, elektronisk eller i papirform, om en pasients kontakt med helsetjenesten. Den inneholder blant annet opplysninger om diagnose, sykdomsforløp og behandling. Du har etter pasient- og brukerrettighetsloven rett til kopi av journalen. Nå finn du store delar av pasientjournalen din når du loggar inn på helsenorge.no.

Les mer om pasientjournal og innsyn i journal

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Kontakt

Telefon: 95 33 50 50
E​-post: rogaland@pasientogbrukerombudet.no
Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger.
Besøksadresse: Gartnerveien 4, Hillevåg.

Åpningstid: Mandag-fredag 08.00-1500
Telefontid: Mandag-fredag 09.00-15.00

Gå til pasient- og brukerombudets nettside.

Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset.

Mange pårørende er en viktig ressurs i behandlingen og omsorgen for sine nære, men kan også ha behov for støtte og hjelp til å mestre sin egen livssituasjon

Les mer om dine tilbud og rettigheter som pårørende

Når du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud.

Du vil bli kontaktet av HELFO pasientformidling og spurt om du ønsker et annet behandlingssted. Ønsker du ikke en annen behandlingsplass, blir du stående på venteliste her hos oss.

Fristen du har fått sier noe om hvor lenge det er medisinsk forsvarlig for deg å vente på helsehjelp. At HELFO ved fristbrudd kan finne helsehjelp til deg et annet sted, medfører kortere ventetid og styrker dermed dine rettigheter som pasient.

Om dine rettigheter ved fristbrudd på helsenorge.no

Avdeling for medisinsk biokjemi har egen poliklinikk for blodprøvetaking​, fortrinnsvis for pasienter på ​sykehuset. Pasienter fra primærhelsetjenesten skal ta blodprøver hos fastlegen sin. Prøver av barn under 10 år, eller prøver som trenger spesialbehandling, kan tas på sykehuset. Laboratoriet analyserer om lag 11 000 prøver hver dag.​

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

 • Du skal ha informasjon om egen helsetilstand og behandling på et språk du forstår 
 • Helsetjenesten har plikt til og ansvar for å bestille tolk
 • Tolketjenesten er gratis for pasienten
 • Du kan ringe til helsetjenesten og be om at den bestiller tolk
 • Du kan ha rett til tolk selv om du snakker norsk til daglig
 • Bare en kvalifisert tolk skal brukes som tolk
 • Barn eller andre familiemedlemmer skal ikke brukes som tolk 
 • Helsepersonell har plikt til å vurdere om det er behov for tolk
 • Helsepersonell har plikt til å gi helsehjelp på en forsvarlig måte og sikre at det er god informasjon og kommunikasjon
 • Hvis du har begrensede norskkunnskaper kan det hende at det er behov for tolk for å sikre at alt som blir sagt blir forstått
 • Hvis du ikke kan møte til avtalt time, må du avbestille senest 24 timer i forveien. Hvis ikke, må du likevel betale for konsultasjonen. Det er særlig viktig å huske på dette når tolk er bestilt

Mer om rett til tolk på helsenorge.no

 


 

Sist oppdatert 06.02.2024