Behandling

Rehabilitering - Tverrfaglig ryggrehabilitering

Avdelingen utreder og yter behandling til pasienter med subakutte eller langvarige muskel-skjelettplager. Målsettingen er tilbakeføring til arbeidslivet, bedret funksjon og livskvalitet. Vi tar primært imot yrkesaktive pasienter med lokaliserte langvarige plager uten bedring innen 6-8 uker, som står i fare for å miste tilknytning til jobb eller studier. Et hovedmål er at du selv tar ansvar for egen helse og livssituasjon. Fokus på undervisning vektlegges i denne prosessen da kunnskapsformidling er sentralt for å forstå behovet for endring. Smerter i muskel-skjelettapparatet kan ha ulike årsaker, og i mange tilfeller kan vi ikke fastslå nøyaktig årsaken til smertene.

Det gjøres en vurdering av årsaker til smertene, og en grundig vurdering om det er behov for annen utredning, om det er aktuelt med kirurgisk behandling, eller om rehabilitering skal tilbys.

Henvisning og vurdering

Henvisningen vurderes av legespesialist som vurderer om du skal få tilbud om behandling ved sykehuset eller ikke. Det er et mål at de fleste pasientene med langvarige plager skal starte behandling innen 40-60 virkedager etter at henvisningen er mottatt ved sykehuset. Legen vurderer om du trenger raskere behandling. For enkelte tilstander er det noe lengre ventetid.

Følgende helseopplysninger, i tillegg til vanlig personalia, bør minimum være nedfelt i henvisninger:

 • Symptombeskrivelse og varighet
 • Funn ved klinisk undersøkelse hos henvisende lege
 • Forløp og behandling som eventuelt er gitt samt evt. effekt av denne
 • Resultat av oppdatert bildediagnostikk om slikt foreligger, med opplysning om tid og sted for slik undersøkelse. Bilder vil bli innhentet.
 • Yrkesstatus med eventuell sykmeldingsstatus
 • Sivil/familiær status
 • Motivasjon for tilbakegang til jobb
 • Oversikt over medisiner 
 • Relevante tidligere sykdommer

Før

Fra henvisningen mottas til du får innkalling til poliklinisk konsultasjon hos lege/tverrfaglig team, tar det maks 10 dager. Du får da tildelt en time innen 8-12 uker. For enkelte tilstander er det noe lengre ventetid. Alle som skal inn til en poliklinisk konsultasjon, vil få tilsendt et samtykkeskjema i forkant og vil bli forespurt om å svare på et spørreskjema ved oppmøte.

Gjennom samtale med deg, spørreskjemaet du har fylt ut og en grundig klinisk undersøkelse, vil lege/ tverrfaglig team danne seg et bilde av mulige årsaksfaktorer og vedlikeholdene faktorer knyttet til dine smerter. Du får informasjon om betydningen av den medisinske vurderingen som gjøres, du får en kort innføring i kroppens oppbygning og funksjon og du får informasjon og råd om hva du bør gjøre videre.

Poliklinikken har et faglig samarbeid med kirurgiske avdelinger i sykehuset dersom det blir aktuelt med operasjon. For mange er en poliklinisk konsultasjon som beskrevet ovenfor tilstrekkelig både som utredning og behandling.

Under

Pasienter som trenger videre oppfølging ved poliklinikken får tilbud om et differensiert behandlingsopplegg ut fra deres totale situasjon. Dette kan bestå av individuell oppfølging hos aktuelle fagpersoner, eller tverrfaglig gruppebehandling med arbeidsrettet kognitiv tilnærming. Gruppetilbud går over 2 uker, 3 dager i uken, med trening og undervisning mellom kl. 9.00 – 13.00. Det er ca. 10 deltakere i hver gruppe. Det jobbes ut fra en helhetlig tankegang hvor fysiske, psykiske og sosiale faktorer henger sammen og kan påvirke hverandre gjensidig. Det kreves ingen forberedelser i forkant av deltakelse i gruppe.

Fysioterapeut, lege, psykolog, ergoterapeut, spesial sykepleier og NAV rådgiver jobber tverrfaglig og er tilgjengelig ved behov. Styrken i tverrfagligheten er blant annet at teamet kan følge opp ulike sentrale faktorer knyttet til langvarige smerter. Det vil foregå individuelle samtaler med lege underveis. Fysioterapeutene følger gruppa tett, både i aktivitetstimer og gruppesamtaler.

En viktig forutsetning for å kunne lykkes med rehabiliteringen, er at du får trygghet gjennom forståelse og kunnskap om smertesystemet. Det undervises blant annet om muskel- og skjelettsystemet og dets funksjon, mulige smerteårsaker, utsiktene til bedring og behandlingsmetoder.

Livsstil, livskvalitet, forholdene på arbeidsplassen, grad av smerte/funksjon og hvordan man forholder seg til smerte, er andre viktige faktorer som berøres. I aktivitetstimene introduseres du for en rekke ulike aktiviteter, øvelser og arenaer for trening/fysisk aktivitet.

I løpet av rehabiliteringsukene utfordres du på å utarbeide individuelle målsetninger om tilbakeføring til arbeidslivet og/eller bedret funksjon og livskvalitet, samt en plan for veien videre. Teamet ved poliklinikken veileder og støtter deg i denne prosessen.

Behandlingen vektlegger rask og helhetlig avklaring av tilstanden, samt tidlig intervensjon og samtidighetsbehandling rettet mot helse, arbeidsplass/skole og NAV. Egenmotivasjon og egentrening hjemme er sentral.

Mer informasjon om ryggplager:

Back facts - Myter og fakta om ryggen 15 ting du ikke visste om ryggsmerter


Etter

Ryggpoliklinikken vil kunne henvise videre til andre spesialistavdelinger eller til videre rehabilitering etter behov. Fastlege overtar som primærkontakt.

 • Uspesifikke ryggplager = kan ikke med sikkerhet fastslå årsaken til plagene
 • Kink, hekseskudd = krampe i muskulatur i ryggen
 • Mellomvirvelskive = som en støtdemper mellom hver ryggvirvel. Består av brusk med et mykt geléaktig materiale i midten
 • Prolaps = en liten del av gelémassen i midten av mellomvirvelskivene er kommet ut (utposning av mellomvirvelskiven)
 • Tverrfaglig = flere yrkesgrupper samarbeider for å ivareta pasienten som helhet
 • Rehabilitering = helsetjeneste som har til formål å bidra til gjenvinning av fysisk, mental eller sosial funksjonsevne som er redusert/tapt på grunn av sykdom eller skade.
 • Langvarige plager = smerter som har vart over 3 måneder


Kontakt

Rektor Berntsensgate 12 Seksjon for fysikalsk medisin

Kontakt Seksjon for fysikalsk medisin
En murbygning med sykkelstativ

Rektor Berntsensgate 12

Rektor Berntsensgate 12, 4022 Stavanger

Transport

​Buss fra Stavanger sentrum med holdeplass Tjensvollkrysset eller Stavanger turnhall i Madlaveien. Motsatt retning har holdeplass DNB Arena eller Tjensvollkrysset.

Fra Tjensvollkrysset, Madlaveien mot Sola. Ta til høyre ved lyskrysset, ta deretter av ved første avkjørsel til høyre. Følg veien til endes (etter 100 meter svinger veien mot venstre, du kommer da til vår parkeringsplass der du kan parkere gratis. NB det er begrenset plass). Det er også mulighet å parkere ved å svinge til høyre ved St.Svithun VGS, må da bruke parkeringsautomat for betaling. Det samme gjelder parkere ved Stavanger Forum.

 

Praktisk informasjon

​Fagpersonene i seksjonen arbeider sammen med deg i tverrfaglige team. Du vil møte ulike fagpersoner hos oss avhengig av hvilket poliklinisk tilbud du mottar.

Ergoterapeuten

Fokuserer på pasientens deltakelse i daglige aktiviteter med hovedvekt på arbeidsdeltakelse.

Fysioterapeuten

Kan tilby en kartlegging av muskel- og skjelettplager, samt bidra med en funksjonsrettet/aktivitetsbasert og kognitivt rettet behandling ved behov.

Legen

Er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, leder teamet og er medisinskfaglig ansvarlig. 

Psykologen

Har fokus på hvordan psykiske helseplager og stressbelastninger fremtrer i pasienters hverdag. Hovedmålet er å få kontroll på problemene, forstå hva som har bidratt til å opprettholde dem, samt finne metoder som kan brukes for å forebygge nye problemer. Psykologen tilbyr hovedsakelig jobbfokusert korttidsterapi for personer som plages med symptomer på angst, depresjon, søvnvansker og/eller stressbelastning.

Spesialsykepleieren

Har fokus på mestringsstrategier gjennom samtaler med kognitiv tilnærming.

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

​Har du mobiltelefon er det fint om du har denne på lydløs mens du oppholder deg i felles areal. Husk at du ikke må ta bilder av medpasienter eller personalet uten deres samtykke.