Fag og foretaksutvikling

Fag og foretaksutvikling har ansvar for å styrke og koordinere den helsefaglige utvikling ved Stavanger universitetssjukehus.  FFU ledes av fagdirektør Erna Harboe.

Vi skal

 • bidra til høy kvalitet i behandlingstilbudet
 • legge til rette for fagutvikling
 • styrke samhandlingen med førstelinjetjenesten
 • bidra til at tjenestetilbudet tilpasses gitte økonomiske rammer
 • sørge for at brukermedvirkning tas på alvor
 • sørge for at de ansatte har gode IKT-hjelpemidler til støtte i arbeidet

Seksjoner

Seksjon prestetjeneste, etikk og livssyn

Seksjon samhandling

Seksjonen har et overordnet ansvar for sykehusets kvalitetssystem som skal bidra til å fremme høy kvalitet i pasientbehandlingen. Seksjonen skal i samarbeid med divisjonene påse at helselovgivningens krav til forsvarlighet i pasientbehandlingen blir overholdt.
Seksjon for kvalitet- og pasientsikkerhet har ansvar for å:

 • utvikle og vedlikeholde et helhetlig kvalitets- og internkontrollsystem og ansvar for styrende dokumenter på nivå 1
 • koordinere tilsyn, systemrevisjoner og høringer
 • koordinere saker til Norsk Pasientskade-erstatning
 • ha kontakt med tilsynsmyndigheter
 • ledelse og sekretariat for Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget ved Helse Stavanger HF
 • systemansvarlig for avvikshåndteringssystemet Synergi og dokumentstyringssystemet EQS

I tillegg kan seksjonen bidra med:

 • brukerstøtte, undervisning og rapporter fra Synergi
 • juridisk bistand med tanke på helselovgivning
 • bistand og veiledning ved ulike prosjekter initiert fra divisjonene eller fra avdeling for fag og foretaksutvikling  

Seksjon for smittevern har et formelt samarbeid med kommunene i Helse Stavangers nedslagsfelt.
Smittevernet i Helse Stavanger har som mål å forebygge sykehusinfeksjoner og følge opp utbrudd av slike infeksjoner gjennom å øke kunnskapen om tiltak for å forebygge sykehusinfeksjoner i sykehuset, å kartlegge forekomsten av sykehusinfeksjoner, å motarbeide forekomsten av antibiotikaresistens gjennom forsvarlig antibiotikabruk i sykehuset og å bistå ved oppklaring av utbrudd i sykehuset.

Vi tilbyr også bistand til omliggende kommuner gjennom kurs, rådgiving og veiledning over telefon, og hygieneperm for sykehjem

Leder: Marit Mathisen
Telefon: 51 51 33 97

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Administrasjonsbygget (1. etasje)
Hvitt murbygg.

Administrasjonsbygget

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger

Parkeringshus
Parkeringshuset ligger under St. Svithun Hotell, og har 349 parkeringsplasser. Disse er forbeholdt besøkende til Stavanger universitetssjukehus og hotellet.

Korttidsparkering
Det er mulighet for korttidsparkering ved hovedinngangen (max 15 min). ​

Parkering for bevegelseshemmede
Utenfor hovedinngangen (inngang 1) er det fire parkeringsplasser som er forbeholdt bevegelseshemmede.

​Parkering for langtidspårørende
Pårørende må betale full parkeringsavgift de tre første døgnene, deretter vil du kunne å kjøpe parkeringstillatelse til redusert pris.

Ladestasjon for el-bil
Besøkende med el-bil parkerer i parkeringshuset under pasienthotellet, og betaler​ som vanlige gjester.

Les mer om parkering på sus.no/parkering

Plan for høy aktivitet

Plan for høy aktivitet (PHA) beskriver hvordan sykehuset skal sikre god og hensiktsmessig pasientflyt ved somatiske enheter.

Plan for høy aktivitet
En person i radiograf-uniform