FORSKNINGSGRUPPE

Kardiologisk forskningsgruppe

Fokuserer på forskning innen akutt hjerteinfarkt og hjertestans - inkludert invasiv diagnostikk og behandling, samt hjertesvikt, rytmeforstyrrelser, trening og sportskardiologi.

Forskningsgruppen driver forskningsaktiviteten ved kardiologisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus, og ledes av Alf Inge Larsen.

Forskningsområder

Forskningaktiviteten deles inn i fire undergrupper.

Hjertesvikt

Ansvarlig: Kenneth Dickstein og Alf Inge Larsen

Forskning med fokus på å karakterisere hjertesvikt og behandlingsalternativ, samt å undersøke biologiske mekanismer assosiert med bedring etter behandling.

Hjerteinfarkt

Ansvarlig: Dennis Nilsen, Stein Ørn og Alf Inge Larsen

Forskning med fokus på strategier for å redusere hjerteinfarkt og å avdekke nye biomarkører ved hjerteinfarkt. Utvikle nye metoder for å fastslå skadeomfang etter infarkt, samt risiko for (nye) infarkt. 

Trening med hjertesykdom

Ansvarlig: Alf Inge Larsen

Forskning med fokus på trening som behandlingsalternativ i alle aspekter av hjerte- og karsykdommer, samt livskvalitet.

Respons på utholdenhetstrening hos fritidsutøvere 

Ansvarlig: Stein Ørn


Forskning med fokus på å utvikler nye systemer for å oppdage hjertesykdom tidlig og finne optimalt nivå av fysisk aktivitet for beste helsegevinst. Se også: NEEDED forskningsprogram (helse-stavanger.no)

Strategi

De generelle målene er å forbedre diagnostikk og behandling for pasienter med hjerte- og karsykdommer ved å:

 • initiere og drive klinisk forskning av høy kvalitet på internasjonalt nivå
 • delta i store randomisert kontrollerte studier
 • utvide biologisk biobank
 • videreutvikle det sterke internasjonale samarbeidet
 • tilstrebe at alle pasienter skal ha mulighet for å delta i en klinisk studie

 

Bakgrunn for forskningsgruppen

Den spede begynnelse stod tidligere seksjonsoverlege Leik Woie for. Han var sentral i etableringen av Forskningsstiftelsen Hjertelaget som var enestående i nasjonal målestokk (1988). Woie klarte å etablere akademisk medisin på et sentralsykehus der det tidligere ikke var noen universitetstilknytning eller tradisjon for akademisk arbeid. Dermed var fundamentet for videre akademisk forskning på hjertesykdommer lagt. En viktig del av Hjertelaget var fysisk trening og rehabilitering som også ble sentral i forskningen. Avdelingen stod godt rustet til å bli en akademisk avdeling da et formelt samarbeid med Universitetet i Bergen ble etablert i 2000. Endelig ble Sentralsjukehuset i Rogaland til Stavanger Universitetssykehus i 2005. Forskning og undervisning av medisinske studenter ble en viktig del av sykehusets daglige produksjon og Leik Woie som avdelingssjef var alltid en sentral støttespiller. Kenneth Dickstein førte forskningen videre på 80-90 tallet. Han ble senere sentral i European Society of Cardiology og er en av Norges mest siterte forskere. Hjerteavdelingen har stor forskningsproduksjon og har underveis disputert flere titalls doktorgradskandidater.

Kardiologisk forskningsgruppe har lang tradisjon for forskning på hjertesvikt med vekt på funksjonskapasitet, nevrohumoral aktivering, skjelettmuskulatur, inflammasjon og hemodynamiske endringer. Gruppen var tidlig med i både fase 2 og 3 studier legemidler ved hjertesvikt. Videre har den hatt en stor forskningsaktivitet på akutt hjerteinfarkt og hjertestans, også med tanke på nye biomarkører. Endelig har man hatt en langsiktig evaluering av trening hos pasienter med forskjellige typer hjertesykdommer, der man nå har fokus på koronare fysiologiske endringer etter trening. I tråd med dette har man i gruppen også en stor studie: NEEDED studien, på hvordan deltagelse i mosjonsløp kan påvirker tilsynelatende friske mosjonister som er tilknyttet bl.a Nordsjørittet. 

Prosjekter

Pågående studier

BETAMI-studien undersøker om betablokkere skal gis til alle pasienter etter hjerteinfarkt, eller om det kun skal gis til utvalgte pasientgrupper. Studien er en nasjonal multisenterstudie med støtte fra Norsk Forskningsråd, hvor Helse Stavanger er del av styringsgruppen.

Se også: BETAMI prosjektside (betami.org) 

Lenke til klinisk studie: Betami-studien (oslo-universitetssykehus.no)

COMPLETE-2-studien bygger videre på den vellykkede resultatene fra COMPLETE-studien, og har som mål å definere hvilke lesjoner som har nytte av revaskularisering basert på deres fysiologiske betydning, i stedet for å kun vurdere ut i fra stenosens alvorlighetsgrad.

Dette er en stor internasjonal multisenterstudie hvor 25 land deltar, og Stavanger Universitetssykehus er koordinator for norsk sykehusdeltagelse.  

Se også: COMPLETE-2 prosjektside (phri.com)

CONCARDPCI-studien undersøker ulike rehabiliteringsmodeller hos pasienter med gjennomført akuttbehandling PCI (dvs. utblokking av hjertets kransarterier). Målet med prosjektet er å legge grunnlag for et mer sammenhengende behandlings- og rehabiliteringsforløp, med særlig fokus på pasientperspektivet og livskvalitet.

Prosjektet har bredt og tverrfaglig samarbeid mot primærhelsetjenesten, pasientorganisasjoner, lærings- og mestringsnettverk og syv universitetssykehus i Norge og Danmark. Stavanger Universitetssykehus er representert i styringsgruppen.

Se også: CONCARD - prosjektside (helse-bergen.no)

FAME 3-studien er en stor internasjonal multisenterstudie, hvor Stavanger Universitetssykehus er eneste norske deltagende sykehus.

Formålet med studien er å vurdere om PCI (dvs. perkutan koronar intervensjon) utført basert på FFR-indeks (et mål på koronar blodgjennomstømning) vil gi samme utfall som koronar bypassoperasjon hos pasienter med koronararteriesykdom.

NEEDED-studien har siden 2013 utviklet seg til NEEDED forskningsprogram som utvikler nye systemer for å oppdage hjertesykdom tidlig og finne optimalt nivå av fysisk aktivitet for beste helsegevinst.

Se også: NEEDED forskningsprogram (helse-stavanger.no)

NorEx-studien er en nasjonal multisenterstudie, ledet av NTNU, for å evaluere mosjonstrening etter hjerteinfarkt. SUH sitter i styringsgruppen og har så langt inkludert 500 pasienter.

I en egen delstudie ved SUS undersøkes det også for fysiologiske mekanismer, inkludert koronar strømningsmåling, ved å bruke en nyutviklet invasiv metode.

Se også: NorEx-studien (ntnu.no)

PRADA II-studien er en nasjonal multisenterstudie som oppfølger av PRADA-studien. Målet er å få ny innsikt i forebygging av kardiotoksisitet ved bruk av legemiddelet sacubitril/valsartan som en beskyttende behandling for hjertet ved behandling av  brystkreft.

Se også: Study Details - PRADA II (ClinicalTrials.gov)

 

SMASH 1-studien er et samarbeid med Akershus Universitetssykehus om å etablere nye metoder for å tidlig oppdage alvorlig hjerterytmeforstyrrelse. Pasienter med implantert hjertestarter (ICD) blir studert for å kunne forstå bedre mekanismene for alvorlig hjerterytmeforstyrrelse og for å finne pasientene med høyest risiko for fremtidig hjerterytmeforstyrrelse. 

Se også: Smash Study (smash-study.com) og Study Details - SMASH 1 (ClinicalTrials.gov)

WESTCOR-studien er et samarbeid med Haukeland Universitetssykehus med mål om å sammenligne sikkerhet og effektivitet av standardprosedyre ved mistanke om akutt koronarsyndrom mot en algoritme som bruker pasientnær troponin-tester, da for å raskest mulig kunne starte riktig behandling.

Se også: Study Details - WESTCOR (ClinicalTrials.gov)

Utvalg av tidligere studier

BIOSTAT-CHF-studien er en stor europeisk studie, som inkluderte over 2500 pasienter ved 60 sykehus i 13 forskjellige land i Europa, og hvor SUS var eneste studiesenter fra Norge.

Denne studien hadde en omfattende tilnærming for å identifisere pasienter med effekt av behandling versus de som ikke hadde effekt, ved bruk av kliniske karakteristikker, genomikk, transkriptomikk, metabolomikk, proteomikk og biomarkører. Disse datane utgjør et stort skritt mot persontilpasset medisin hos pasienter med kronisk hjertesvikt.

Se også: BIOSTAT-CHF (europa.eu)

ESC CTR undersøkelsene I og II ble utført for å kartlegge real-life praksis mellom ulike institusjoner og land i Europa, tilknyttet bruk av CRT.

CRT er en sterkt anbefalt tilleggsterapi til hjertesviktmedisin for å reduserer dødelighet og videre alvorlig sykdom. Resultatene fra undersøkelsene har fått stor oppmerksomhet i de europeiske fagmiljøene, og er initiert og drives av forskere ved SUS.

Se også: Cardiac Resynchronisation Therapy Survey (escardio.org) og CRT Survey (onlinelibrary.wiley.com) 

HORIZONS-AMI-studien var en intenasjonal multisenterstudie finansiert og ledet av det amerikanske forskningsstiftelsen: Cardiovascular Research Foundation. Studien hadde som hovedmål å fastslå sikkerhet og effekt ved bruk av legemiddelet bivalirudin ved akutt hjerteinfarkt, samt å fastslå sikkerhet og effekt av en stent med langsom frigivelse av medikament. Studien pågikk i perioden 2008 til 2010, og Stavanger Universitetssykehus var nasjonal koordinator og del av prosjektets styringsgruppe.

Se også: Studiedetaljer (kun på engelsk) (ClinicalTrials.gov)

MITOCARE var en stor europeisk multisenterstudie for å undersøke effekten av et legemiddel som skulle forhindre vevsskade under behandling av hjerteinfarkt.

Se også: MITOCARE study results (nih.gov) og MITOCARE (clinicaltrialsregister.eu)

NORSTENT-studien var en stor nasjonal multisenterstudie som inkluderte over 9000 deltakere, og hvor SUS var ett av 8 studiesentre. 

Formålet med studien var å sammenligne langtidseffekter, samt om det var forskjeller i risiko for død eller ytterligere hjerteinfarkt, ved behandling med to ulike typer stenter etter hjerteinfarkt.

Se også: NORSTENT (nehm.org) og Study Details - NORSTENT (ClinicalTrials.gov)

OPTIMAAL-studien var en SUS-initetert legemiddelstudie som sammenlignet effekten to legemidler ved behandling av høy-risiko pasienter etter akutt hjerteinfarkt.

Se også: The OPTIMAAL trial (thelancet.com)

PROSPECT II-studien var en stor multisenterstudie med mål om å vurdere evnen til intravaskulær avbildning for å identifisere ikke-obstruktiv koronar plakk som kan forårsake fremtidige uønskede hendelser av hjertesykdom.

Se også: PROSPECT II Study Overview (combined) | (infraredx.com) og PROSPECT II & PROSPECT ABSORB (ClinicalTrials.gov)

SMARTEX-HF er en multisenterstudie, ledet av NTNU, for å undersøke om intervalltrening med høy intensitet er mer effektivt enn trening med moderat intensitet for hjertene til pasienter med hjertesvikt.

Se også: SMARTEX-HF (ntnu.no) og The SMARTEX Heart Failure Study (ClinicalTrials.gov)

SYNDEX-studien er en studie for å undersøke effekten av aerob intervalltrening med høy intensitet hos pasienter med angina og ingen obstruktiv koronararteriesykdom, både i funksjonskapasitet og livskvalitet.

Se også: Study Details - SYNDEX (ClinicalTrials.gov)

TRA 2°P-TIMI 50-studien er en multisenterstudie utført av TIMI studiegruppen, som er en akademisk forksningsorganisasjon ved Bingham & Women's Hospital og affiliert med Harvard Medical School i Boston, USA (TIMI STUDY GROUP (timi.org), hvor kardiologisk forskningsgruppe ved SUS er involvert.

Studien undersøkte om et nytt legemiddel, kombinert med standard forebyggendebehandling, hos pasienter med åreforkalkning, ville redusere risikoen for hjerteinfarkt og slag hos denne pasientgruppen.

SUS var nasjonal koordinator og del av styringsgruppen i denne studien.

Se også: TRA 2°P-TIMI 50 (timi.org) og Study Details - TRA 2°P - TIMI 50 (ClinicalTrials.gov)

Medlemmer

 • Alf Inge Larsen - leder av kardiologisk forskningsgruppe, seksjonsoverlege (SUS), professor dr.med (UiB) 
 • Stein Ørn - overlege (SUS), professor (UiS)
 • Tor Melberg - overlege PhD (SUS), førsteamanuensis (UiB)
 • Kjetil Isaksen - overlege PhD (SUS), førsteamanuensis (UiB)
 • Kenneth Dickstein - professor emeritus dr.med (UiB)
 • Dennis Nilsen -  professor emeritus dr.med (UiB)

 

 • Mohammad Bader - overlege (SUS)
 • Vernon Bonarjee - overlege dr.med (SUS)
 • Noreen Butt - overlege PhD (SUS)
 • Lene Erikson - overlege (SUS) 
 • Per Dreyer Hamre - seksjonsoverlege (SUS)
 • Fredrik Kontny - hjertespesialist PhD (Drammen Hjertesenter)
 • Stian Larsen - overlege (SUH)
 • Cord Manhenke - overlege PhD (SUS)
 • Patrycja Næsgaard - overlege PhD (SUS)
 • Christer Ogne - overlege (SUS)
 • Volker Pønitz - overlege PhD (SUS)
 • Michelle Røysland - overlege (SUS) 
 • Boris Spahic - seksjonsoverlege (SUS)
 • Tautvydas Vaisvila - seksjonsoverlege (SUS)   
 • Reidun Aarsetøy - overlege PhD (SUS)

 

Samarbeidspartnere

 • Akershus Universitetssykehus
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Rikshospitalet/Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø

 • Catharina Hospital, Nederland
 • Columbia University, USA
 • Duke University, USA
 • Kings College London, England
 • Lund University, Sverige
 • Population Health Research Institute (PHRI), USA
 • Rigshospitalet/Københavns Universitet, Danmark
 • Stanford University, USA
 • TIMI Study Group, USA
 • University of Calgary, Canada
 • University of Maastricht, Nederland
 • University of South Dakota, USA
 • University of Texas, USA

Doktorgradsarbeid

Per 1. januar 2024 har forskningsgruppen 12 fullfinansierte PhD kandidater.

 • Andersen, Thomas (UiB, biveileder: Dennis Nilsen)
 • Bjørnestad, Espen (UiB, biveileder: Stein Ørn)  
 • Bjørkavoll-Bergseth, Magnus (UiB, veileder: Stein Ørn)
 • Cooper, Trond (UiB, veileder: Kenneth Dickstein)
 • Erevik, Christine (UiB, veileder: Stein Ørn)
 • Frøysa, Vidar (UiB, veileder: Stein Ørn)
 • Hjellbakk, Hedda Kloster (UiB, veileder: Alf Inge Larsen)
 • Hove, Ida Høiland (UiB, veileder: Stein Ørn)
 • Instenes, Irene (UiB, biveileder: Alf Inge Larsen)
 • Leiknes, Jon Bjarne (UiB, veileder: Alf Inge Larsen)
 • Restan, Ingar (UiB, biveileder: Alf Inge Larsen)
 • Riveland, Egil (UiB, veileder: Alf Inge Larsen)
 • Sæland, Charlotte (UiB, veileder: Alf Inge Larsen)

Per 1. januar 2024 har 26 stipendiater fullført sin doktorgrad tilknyttet forskningsgruppen.

 • Andersen, Trygve Brugger (UiB, 2009, veileder: Dennis Nilsen)
 • Bergland, Anne Cathrine (UiB, 2021, biveileder: Alf Inge Larsen)
 • Bogale, Nigussie (UiB, 2011, veileder: Kenneth Dickstein)
 • Bonarjee, Vernon (UiT, 1995, veileder: Dennis Nilsen)
 • Butt, Noreen (UiB, 2021, veileder: Alf Inge Larsen)
 • de la Fuente, Richardo A. Leon (UiB, 2013, veileder: Dennis Nilsen) 
 • Dickstein, Kennth (UiB, 1991, veileder: Harald Vik Mo)
 • Grundt, Heidi (UiB, 2004, veileder: Dennis Nilsen)
 • Isaksen, Kjetil (UiB, 2016, veileder: Alf Inge Larsen)
 • Larsen, Alf Inge (UiB, 2004, veileder: Kenneth Dickstein)
 • Kleiven, Øyunn (UiB, 2020, veileder: Stein Ørn)
 • Manhenke, Cord (UiB, 2013, veileder: Kenneth Dickstein)
 • Melberg, Tor (UiB, 2010, veileder: Jan Erik Nordrehaug)
 • Mjelva, Øystein (UiB, 2017, veileder: Dennis Nilsen)
 • Morken, Ingvild (UiS, 2014, veileder: Alf Inge Larsen)
 • Munk, Peter Scott (UiB, 2010, veileder: Alf Inge Larsen)
 • Normand, Camilla (UiB, 2020, veileder: Kenneth Dickstein)
 • Næsgaard, Patrycja Anna (UiB, 2016, veileder: Dennis Nilsen)
 • Pønitz, Volker (UiB, 2009, veileder: Dennis Nilsen)
 • Røysland, Ingrid (UiS, 2020, biveileder: Alf Inge Larsen)
 • Sønnesyn, Hogne (UiB, 2014, biveileder: Dennis Nilsen)
 • Valborgland, Torstein (UiB, 2021, veileder: Alf Inge Larsen)
 • Woie, Leik (UiB, 2016, Dr. Philos.)
 • Ørn, Stein (UiB, 2009, veileder: Kenneth Dickstein)
 • Aarsetøy, Hilde Gunn (UiB, 2010, veileder: Dennis Nilsen)
 • Aarsetøy, Reidun (UiB, 2022, veileder: Dennis Nilsen) 

 

Publikasjoner

Se Kardiologisk forskningsgruppe - publikasjoner

(sist oppdatert 1. januar 2024)

 

Priser

 • 1991 - Kenneth Dickstein mottok Forskningsprisen ved Stavanger Universitetssykehus
 • 1995 - Tor Melberg mottok Forskningsprisen ved Stavanger Universitetssykehus
 • 1996 - Vernon Bonarjee mottok Forskningsprisen ved Stavanger Universitetssykehus
 • 2001 - Alf Inge Larsen mottok Unger Vetlesen stipend fra Unger Vetlesen Medisinske Fond
 • 2005 - Leik Woie mottok Forskningsprisen ved Stavanger Universitetssykehus
 • 2008 - Leik Woie mottok Kongens fortjenstmedalje i gull
 • 2010 - Stein Ørn mottok Forskningsprisen ved Stavanger Universitetssykehus
 • 2011 - Dennis Nilsen mottok Forskningsprisen ved Stavanger Universitetssykehus
 • 2016 - Kenneth Dickstein mottok Hjerteforskningprisen  ved Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • 2013 - Alf Inge Larsen mottok Forskningsprisen ved Stavanger Universitetssykehus
 • 2017 - Kenneth Dickstein mottok Falchs seniorpris ved Universitetet i Bergen
 • 2021 - Kenneth Dickstein mottok Lifetime Achievement Award ved The Heart Failure Association (HFA) of the European Society of Cardiology (ESC)

 

Kontaktinformasjon

Alf Inge Larsen

(leder av kardiologisk forskningsgruppe, seksjonsoverlege, professor dr.med)

e-post: alf.inge.larsen@sus.no 

 

 

Sist oppdatert 03.05.2024