The North Sea Race Endurance Exercise Study

NEEDED forskningsprogram

Utvikler nye systemer for å oppdage hjertesykdom tidlig og finne optimalt nivå av fysisk aktivitet for beste helsegevinst

En mann sykler mens han har på maske

Fysisk aktivitet er viktig for folkehelsen. Mosjonister lever gjennomsnittlig 7 år lenger enn fysisk inaktive, og redusert kondisjon er en av de sterkeste pekepinnene for utvikling av hjerte-karsykdom og død. Utfordringen er at under den fysiske belastningen er det en liten økt risiko for hendelser hos noen utsatte personer som har hjertesykdom.

Formålet med NEEDED forskningsprogram er å utvikle nye systemer som kan oppdage hjertesykdom tidligere og optimalisere fysisk belastning. Dette gjøres ved hjelp av nye treningsstyringsparametere, som skal bidra til å øke gevinsten og redusere risiko for hjertesykdom ved fysisk belastning.

 • Samle informasjon om sammenhengen mellom fysisk belastning og endringer i biomarkører (blodprøver) og sensordata (pulsklokker og watt målere) før og etter en fysisk belastning hos personer med og uten hjerte-karsykdom.
 • Vurdere evnen disse markørene har til å oppdage kjent og ukjent sykdom.
 • Vurdere om disse markørene kan bidra til å øke gevinsten av fysisk belastning både hos friske og syke personer.
   

Effekt av trening og mosjon på hjerte-karsykdom

Fysisk inaktivitet er et økende helseproblem. Den europeiske tidsbruksundersøkelsen (HETUS) viser at Norge ligger nest nederst i Europa når det gjelder samlet daglig fysisk aktivitet knyttet til transport, turer, trening, og idrett. Samtidig har det vært en økning i fysisk aktivitet i fritiden løpet av perioden 1985-2011. Fritidsmosjon er derfor blitt stadig viktigere for folkehelsen. For mange er mosjonskonkurranser slik som Nordsjørittet en viktig motivasjonsfaktor for å drive med trening.

Risikoen for plutselig død i løpet av konkurranse er liten. Det er beregnet ett dødsfall per million maratontimer. I Vasaloppet (90 km langrennsløp) var det til sammen 13 dødsfall blant til sammen 698 102 deltakere i tidsrommet 1970-2005. I et stort materiale fra Frankrike er det estimert en risiko for plutselig hjertedød hos toppidrettsutøvere under trening og konkurranse på 4,6 dødsfall pr. million/år. I forhold til den helsemessige gevinsten av å trene regelmessig, synes altså risikoen for hendelse under konkurranse å være meget liten.

Nåværende forskning er mangelfullt på flere områder når det gjelder mosjonstrening: Det mangler data på gevinst og risiko ved intensiv fysisk aktivitet hos sannsynlig friske mosjonister og toppidrettsutøvere.

Systematisk innsamling av informasjon med prøver fra blod, hjerte (EKG og ultralyd), pulsklokker (hjertefrekvens og wattverdier), informasjon om treningstilstand og belastningsintensitet kan bidra til å klargjøre grensen mellom gevinst og risiko ved fysisk aktivitet.

Milepæler i forskningsprogrammet

NEEDED pilotstudie 2013

Pilotstudien ble gjennomført i tilknytning til Nordsjørittet 2013. Den ble gjennomført i en skala 1:10 i forhold til hovedstudien og ga verdifull informasjon om deltakere, studiedesign og oppfølging. Av et totalt antall på 160 som meldte sin interesse, ble 97 personer som fullførte sykkelrittet inkludert i studien.

NEEDED hovedstudie 2014

Hovedstudien ble utført i tilknytning til Nordsjørittet 2014. Her ble alle de 1600 påmeldte syklistene invitert til å delta i studien. Av disse ble 1071 deltakere inkludert, hvor 1013 gjennomførte prosjektet med alle nødvendige målinger. Deltakerne ble undersøkt 24 timer før sykkelrittet, samt 3 og 24 timer etter fullførte ritt.

NEEDED mekanismestudie 2018

Denne studien bestod av 59 deltagere fra Nordsjørittet 2018 som også hadde deltatt i Norsjøritt tilknyttet en av NEEDED studiene fra 2013 og 2014, og som hadde fått påvist normale kransårer uten forsnevringer med CT koronarangiografi. Det ble utført omfattende målinger før og etter begge ritt, som blant annet inkluderte blodprøver, måling av laktat, kondisjonstester (V02-maks), EKG, blodtrykk, sensormålinger og ultralyd av hjertet. Formålet var å undersøke sammenhengen mellom disse målingene og fysisk belastning.

NEEDED Reproducibility

Denne studien bestod av friske personer mellom 18-35 år som utførte kondisjonstester (VO2-maks) før og etter trening, utført på samme måte, en gang i uken, tre uker på rad. Dette var for å undersøke om den samme belastningen gir samme verdier av ulike markører i blodet.

NEEDED Diagnostic

Første delen av denne studien ble gjennomført i 2022, hvor deltagerne var mosjonister med og uten etablert hjertesykdom. Gruppen med etablert hjertesykdom bestod av personer som hadde gjennomført utblokking av hjertet, men som hadde gjenopptatt langvarig høyintensitets trening. Den fysiske belastningen bestod av en kort intensiv treningsøkt inntil nådde maksimalt prestasjonsnivå (VO2-maks) og tre lengre treningsøkter, med samme intensititet som ved den korte, men med økende varighet fra 20 til 60 minutter. Hensikten var å undersøke om det var ulik reaksjon på fysisk belastning i de to gruppene.

NEEDED TopAthletic

Denne studien er planlagt å starte desember 2023 og skal inkludere friske toppidrettsutøvere mellom 18-35 år over en periode på to år. Formålet er å fastslå hva som er normale troponinverdier i blod for idrettsutøvere. Dette er en viktig studie for å videre kunne undersøke om troponiner kan benyttes som biomarkører i å forutsi hjerterisiko og ytelse i konkurranse.

 

Result​​ater

 1. Kleiven Ø, Bjørkavoll-Bergseth M, Melberg T, Skadberg Ø, Bergseth R, Selvåg J, Auestad B, Aukrust P, Aarsland T, Ørn S. High physical fitness is associated with reduction in basal and exercise induced inflammation. Scand J Med Sci Sports. 2017 Mar 17. doi: 10.1111/sms.12878. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 28314078.
 2. Skadberg Ø, Kleiven Ø, Bjørkavoll-Bergseth M, Melberg T, Bergseth R, Selvåg J, Auestad B, Greve OJ, Dickstein K, Aarsland T, Ørn S. Highly increased Troponin I levels following high-intensity endurance cycling may detect subclinical coronary artery disease in presumably healthy leisure sport cyclists: The North Sea Race Endurance Exercise Study (NEEDED) 2013. Eur J Prev Cardiol. 2017 Jan 1:2047487317693130. doi: 10.1177/2047487317693130.
 3. Aakre KM, Kleiven Ø, Skadberg Ø, Bjørkavoll-Bergseth MF, Melberg T, Strand H, Hagve TA, Ørn S. The copeptin response after physical activity is not associated with cardiac biomarkers or asymptomatic coronary artery disease. Clin Biochem.2017 Oct 25. pii: S0009-9120(17)30829-9. 
 4. Długosz D, Królak A, Eftestøl TC, Ørn S, Wiktorski T, The North Sea Bicycle Race ECG Project: Time-Domain Analysis. Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems pp. 1353–1356 DOI: 10.15439/2017F303 ISSN 2300-5963 ACSIS, Vol. 11
 5. Długosz, D., Królak, A., Eftestøl, T., Ørn, S., Wiktorski, T., Jenssen Oskal, K.R., Nygård, M. ECG signal analysis for troponin level assessment and coronary artery disease detection: The NEEDED study 2014 (2018) Proceedings of the 2018 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, FedCSIS 2018, art. no. 8511252, pp. 1065-1068. DOI: 10.15439/2018F247
 6. Skadberg Ø, Kleiven Ø, Ørn S, Bjørkavoll-Bergseth MF, Melberg TH, Omland T, Aakre KM. The cardiac troponin response following physical exercise in relation to biomarker criteria for acute myocardial infarction; the North Sea Race Endurance Exercise Study (NEEDED) 2013. Clin Chim Acta. 2018 Jan 20. pii: S0009-8981(18)30041-X. doi: 10.1016/j.cca.2018.01.033. 
 7. Le, K., Eftestøl, T., Engan, K., Ørn, S., Kleiven, Ø. High frequency noise detection and handling in ECG signals (2018) European Signal Processing Conference, 2018-September, art. no. 8553046, pp. 46-50. DOI: 10.23919/EUSIPCO.2018.8553046
 8. Le, K., Eftestol, T., Engan, K., Kleiven, O., Orn, S. Invariant Mean Electrical Axis in Electrocardiogram (2018) Computing in Cardiology, 2018-September, art. no. 8744063,. DOI: 10.22489/CinC.2018.151
 9. Kleiven Ø, Omland T, Skadberg Ø, Melberg TH, Bjørkavoll-Bergseth MF, Auestad B, Bergseth R, Greve OJ, Aakre KM, Ørn S. Occult obstructive coronary artery disease is associated with prolonged cardiac troponin elevation following strenuous exercise. Eur J Prev Cardiol. 2019 Jun 1:2047487319852808. doi: 10.1177/2047487319852808. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31154829.
 10. Kleiven Ø, Omland T, Skadberg Ø, Melberg TH, Bjørkavoll-Bergseth MF, Auestad B, Bergseth R, Greve OJ, Aakre KM, Ørn S. Race duration and blood pressure are major predictors of exercise-induced cardiac troponin elevation. Int J Cardiol. 2019 May 15;283:1-8. doi: 10.1016/j.ijcard.2019.02.044. Epub 2019 Feb 23. PubMed PMID: 30842026.
 11. Kleiven Ø, Ørn S. Endurance exercise and myocardial injury. Eur J Prev Cardiol. 2019 Feb;26(3):316-317. doi: 10.1177/2047487318815302. Epub 2018 Nov 30. PubMed PMID: 30744459.
 12. Kleiven Ø, Bjørkavoll-Bergseth MF, Omland T, Aakre KM, Frøysa V, Erevik CB, Greve OJ, Melberg TH, Auestad B, Skadberg Ø, Edvardsen T, Ørn S. Endurance exercise training volume is not associated with progression of coronary artery calcification. Scand J Med Sci Sports. 2020 Jun;30(6):1024-1032. doi: 10.1111/sms.13643. Epub 2020 Mar 18. PMID: 32100340.
 13. Bjørkavoll-Bergseth M, Kleiven Ø, Auestad B, Eftestøl T, Oskal K, Nygård M, Skadberg Ø, Aakre KM, Melberg T, Gjesdal K, Ørn S. Duration of Elevated Heart Rate Is an Important Predictor of Exercise-Induced Troponin Elevation. J Am Heart Assoc. 2020 Feb 18;9(4):e014408. doi: 10.1161/JAHA.119.014408. Epub 2020 Feb 17. PMID: 32065043; PMCID: PMC7070191. 
 14. Wiktorski T, Bjørkavoll-Bergseth M, Ørn S. Methods for preprocessing time and distance series data from personal monitoring devices MethodsX. 2020; 7: 100959.  Published online 2020 Jun 12. doi: 10.1016/j.mex.2020.100959 PMCID: PMC7334486
 15. Królak A, Wiktorski T, Bjørkavoll-Bergseth MF, Ørn S. Artifact Correction in Short-Term HRV during Strenuous Physical Exercise. Sensors (Basel). 2020 Nov 8;20(21):6372. doi: 10.3390/s20216372. PMID: 33171676 
 16. Skranes JB, Kleiven Ø, Aakre KM, Skadberg Ø, Melberg TH, Omland T, Ørn S. High-Sensitivity Cardiac Troponin I and T Response Following Strenuous Activity is Attenuated by Smokeless Tobacco: NEEDED (North Sea Race Endurance Exercise Study) 2014.J Am Heart Assoc. 2020 Oct 20;9(19):e017363. doi: 10.1161/JAHA.120.017363. PMID: 32930023
 17. Bjørkavoll-Bergseth M, Erevik CB, Kleiven Ø, Eijsvogels TMH, Skadberg Ø, Frøysa V, Wiktorski T, Auestad B, Edvardsen T, Moberg Aakre K, Ørn S. Determinants of Interindividual Variation in Exercise-Induced Cardiac Troponin I Levels. J Am Heart Assoc. 2021 Sep 7;10(17):e021710. doi: 10.1161/JAHA.121.021710. Epub 2021 Aug 28. PMID: 34459237; PMCID: PMC8649268.
 18. Aengevaeren VL, Baggish AL, Chung EH, George K, Kleiven Ø, Mingels AMA, Ørn S, Shave RE, Thompson PD, Eijsvogels TMH. Exercise-Induced Cardiac Troponin Elevations: From Underlying Mechanisms to Clinical Relevance. Circulation. 2021 Dec 14;144(24):1955-1972. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056208. Epub 2021 Dec 13. PMID: 34898243; PMCID: PMC8663527.
 19. Hansen MW, Ørn S, Erevik CB, Bjørkavoll-Bergseth MF, Skadberg Ø, Melberg TH, Aakre KM, Kleiven Ø. Regular consumption of cod liver oil is associated with reduced basal and exercise-induced C-reactive protein levels; a prospective observational trial : A NEEDED (The North Sea Race Endurance Exercise Study) 2014 sub-study. J Int Soc Sports Nutr. 2021 Jun 28;18(1):51. doi: 10.1186/s12970-021-00437-1. PMID: 34183020; PMCID: PMC8240263.
 20. J Svane, T Wiktorski, S Ørn, TC Eftestøl Recurrent Neural Networks for Artifact Correction in HRV Data During Physical Exercise Nordic Machine Intelligence 3 (1), 11-11 2023
 21. Erevik CB, Kleiven Ø, Frøysa V, Bjørkavoll-Bergseth M, Chivulescu M, Klæboe LG, Dejgaard L, Auestad B, Skadberg Ø, Melberg T, Urheim S, Haugaa K, Edvardsen T, Ørn S. Myocardial inefficiency is an early indicator of exercise-induced myocardial fatigue Frontiers in Cardiovascular Medicine 9, 2023 1081664
 22. Svane J, Wiktorski T, Ørn S, Eftestøl TC. Optimizing support vector machines and autoregressive integrated moving average methods for heart rate variability data correction. MethodsX. 2023 Sep 16;11:102381. doi: 10.1016/j.mex.2023.102381. PMID: 37753351; PMCID: PMC10518477.

 

Organisering og ansvar

Prosjektgruppen har ansvar for medisinsk-faglig utvikling av prosjektet, innhenting av lovpålagte og interne godkjenninger, organisering og fremdrift innenfor etablerte budsjetter, og all publisering. Rettighetene til studien og publiseringen av resultatene eies av prosjektgruppen. 

Styringsgruppen har ansvaret for inngåelse av nødvendige kontrakter, overordnet ansvar for å utforme medieplan og mediestrategi, og ha tilsyn med at prosjektet gjennomføres innenfor de formelle godkjenninger og avtaler som foreligger til enhver tid.​

Helse Stavanger HF ved Forskningsdirektøren er forskningsansvarlig for prosjektet etter Helseforskningsloven. NEEDED-prosjektet følger Helse Stavanger sine interne forskningsrutiner, er innmeldt i Helse Stavanger sitt interne prosjektregister og lagrer personidentifiserbare data på Helse Vest sin forskningsserver.

De forretningsmessige forholdene omkring NEEDED, samt inngåelse av avtaler, håndteres i samsvar med interne rutiner i Helse Stavanger HF og Stavanger Helseforskning AS, på vegne at prosjektorganisasjonen.

 

Prosjektgruppe

 • Aina Andreassen, daglig leder Nordsjørittet
 • Anders Galaasen Bakken MChiro, PhD
 • Magnus Bjørkavoll-Bergseth MD
 • Rolf Bergseth MD
 • Stein Ørn (prosjektleder) MD, PhD, Professor II
 • Tor Harald Melberg MD, PhD, førsteamanuensis
 • Øyunn Kleiven MD, PhD
 • Øyvind Skadberg MD

 

Styringsgruppe

 • Aina Andreassen, daglig leder Nordsjørittet
 • Anders Galaasen Bakken MChiro, PhD
 • Magnus Bjørkavoll-Bergseth MD
 • Rolf Bergseth MD
 • Stein Ørn (prosjektleder) MD, PhD, Professor II
 • Tor Harald Melberg MD, PhD, førsteamanuensis
 • Øyunn Kleiven MD, PhD
 • Øyvind Skadberg MD

 

Øvrige medlemmer og studentbidrag

Post doc

 • Anders Galaasen Bakken (SUS)

 

Stipendiater

 • Christine Bjørkvik Erevik MD (UiB), pågår
 • Ida Høiland Hove MD (UiB), pågår
 • Jakob Svane Siv.ing (UiS), pågår
 • Magnus Bjørkavoll-Bergseth MD (UiB), pågår
 • Øyunn Kleiven (UiB), fullført

 

Mastestudenter

 • Kay Raymond Jenssen Oskal (UiS), fullført
 • Martin Anders Nygård (UiS), fullført
 • Martin Tronstad Schau (UiS), fullført
 • Vegard Nessa (UiS), fullført

 

Fra Nordsjø​​r​​ittet

 • Aina Andreassen

 

Fra Helse Stavan​​ger HF

 • Anne Hjelle
 • Stein Ørn

 

Kontaktinformasjon

E-post: Neededtopathletic@gmail.com

Adresse: NEEDED-senteret, Jærveien 107, 4318 Sandnes

 

Omtaler i media:

Aftenbladet 2023 Her søker legen svar som kan gi vikingspillerne en stor fordel (aftenbladet.no)
Jærbladet 2023 Nærbo kiropraktor og hjertespesialist Stein Ørn skal forske på lokale toppidrettsutøvere (jbl.no)
Idrettsforbundet 2023 Vi oppfordrer 200 toppidrettsutøvere fra Rogaland til å delta i en livsviktig forskningsstudie (idrettsforbundet.no) 
Lavterskel podcast 2023 Podcast - Lavterskel (apple.com)
Dagsavisen 2023 Ap-Jacobsen innlagt med hjerteproblemer: Glad jeg var modig nok til å ringe 113 (dn.no)
Jærradioen 2023 Delte sine beste tips for årets ritt (jaerradioen.no) 
Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL) 2022 LHL gir støtte til ekkomaskin i viktig hjertestudie (lhl.no) 
NRK 2021 Ny studie slår fast: Tran funker mye bedre enn all annet kosttilskudd (nrk.no)
Aftenbladet 2021 Nytt forskningssenter på sandnes åpnet i dag. Ingen har gjort dette før (aftenbladet.no)
VG 2021 Ny forskning på trening: Derfor bør du ta tran og droppe omega-3 (vg.no)
Proteinfabrikken 2021 Tran den virkelige game changeren (proteinfabrikken.no)
Forskning.no 2021 Mosjonister som tok tran jevnlig var mindre støle etter langt sykkelritt (forskning.no)
Dagsavisen 2021 Åpner unikt hjerteforskningssenter (dagsavisen.no)
ConocoPhillips 2021 ConocoPhillips supports a new research center in Sandnes (conoconphillips.no)
Aftenbladet 2020 SUS-leger på sporet av livreddende blodprøve (aftenbladet.no)
ISSUU - Romjulsmagasinet 202 2020 Needed-studien får eget testsenter (issuu.com) 
Dagens Næringsliv 2019 Blodslitet (dn.no)
Aftenbladet 2018 Syklingen deres kan redde livet ditt (aftenbladet.no)
VG 2018 Stein Ørn om hjerteproblemer hos utøevere vanskelig å fange opp (vg.no)
HelseVestRHF 2018 Forskning og innovasjon til pasientens beste (helse-vest.no)
NRK 2017 Advarer mot å la seg skremme ned i sofaen (nrk.no)
Forskning.no 2017 Blodprove kan redde friske mosjonister fra hjertestans (forskning.no)
Dagens Medisin 2017 Utvikler blodprøve test som skal avsløre hjertesykdom (dagensmedisin.no)
Bioingeniøren.no 2017 Nå kommer det forskningsresultater fra Stavangers store blodprovedugnad (bioingeniøren.no)
NRK 2014 Ingenting tydet på at noe var galt (nrk.no)
NRK 2014 Hvor mye trening er sunt (nrk.no)
Aftenbladet 2014 Tusen skal testes i turnhallen (aftenbladet.no)
Aftenbladet 2014 Er trening virkelig sunt (aftenbladet.no)
Sist oppdatert 29.02.2024