Diagnose

Tvangslidelser hos voksne

Er du rammet av tvangslidelser (OCD) innebærer det at du er plaget av tilbakevendende ubehagelige tanker og/eller tvangshandlinger. Blant  dokumentert virksomme behandlingsmetoder er førstevalget ulike varianter av metoden eksponering med responsprevensjon (ERP). Resultatene er svært gode, og 60-70 prosent av de som får kvalitetssikret ERP-behandling blir betydelig bedre i løpet av behandlingen. Det er også vist at mange kan oppnå bedring gjennom ERP-behandling i kombinasjon med medikamentell behandling.

Tvangslidelse kjennetegnes av tilbakevendende ubehagelige og uønskede tanker eller tvangshandlinger. Tvangslidelser kan behandles.

Personer med tvangslidelse har tilbakevendende ubehagelige tanker og gjør bestemte handlinger om og om igjen selv om de ikke vil. Tvangslidelser (OCD, obsessive-compulsive disorder) kan behandles.

Tvangstankene og -handlingene opptrer så ofte og så intenst at det i vesentlig grad går utover hverdagen, og for mange opptar dette mange timer hver dag. Ofte innebærer dette også betydelig belastning for pårørende.

Tvangstanker

​De vanligste tvangstankene omhandler redsel for

 • å bli smittet eller smitte andre med en farlig sykdom
 • at en har glemt noe viktig og at dette kan forårsake eksempelvis brann eller innbrudd
 • at andre ulykker kan inntreffe

Andre plages av tanker med seksuelt innhold eller tanker som oppleves blasfemiske, samt tanker om å utføre handlinger som kan skade noen de er glad i.

Tankene er ikke lystbetonte, og det er ikke noe man ønsker å gjøre. Når tankene dukker opp, medfører dette intenst ubehag og redsel for at det kan være en reell risiko forbundet med å få slike tanker.

Tvangshandlinger

For å dempe ubehaget tvangstankene medfører og for å sikre at de negative hendelsene ikke inntreffer, utføres tvangshandlinger. De vanligste tvangshandlingene er:

 • overdreven vasking eller sjekking av dører, vinduer eller elektriske apparat
 • overdreven orden, symmetri eller gjentakelse
 • mentale ritualer som å telle til bestemte tall
 • tenke på positive ord for å nøytralisere negative tanker
 • spørre gjentatte ganger om bekreftelse fra andre personer

Les mer på helsenorge.no

Det er anslått at rundt 2-3 prosent av befolkningen har en tvangslidelse. Tvangslidelse rammer tidlig i livet og ubehandlet blir den ofte kronisk (Fra Nasjonal implementering av behandling for tvangslidelse). 

Tvangslidelse (OCD) kan fremstå på mange ulike måter. Felles er at en sliter med påtrengende og hyppig tilbakevendende tanker som gir betydelig angst og ubehag (tvangstanker) og som en forsøker å kontrollere eller bli kvitt ved å utføre mentale eller fysiske ritualer (kompulsjoner/tvangshandlinger).


Henvisning og vurdering

For å få behandling i spesialisthelsetjenesten trenger du henvisning. Fastlegen er den som oftest henviser til utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten, men annet helsepersonell kan også henvise. Spesialisthelsetjenesten vil da på bakgrunn av prioriteringsveilederen- "Psykisk helsevern for voksne" avgjøre om du har krav på behandling.

Terskelen for å henvise til et OCD-team skal være lav. Dersom du vurderes til å ha rett på nødvendig helsehjelp, og symptomer på tvangslidelse (OCD) er de primære symptomene, så er dette tilstrekkelig til å bli henvist. Etter en slik vurdering ved lokalt distriktspsykiatrisk senter (DPS) eller BUP, sendes det en sekundærhenvisning til OCD-teamet.

Hvorfor sekundærhenvisning?

Utredning og behandling ved OCD-teamet er avgrenset til OCD og foregår over et begrenset tidsrom. Mange som er rammet av tvangslidelse (OCD) har også tilleggslidelser og behov for oppfølging utover det OCD-teamet tilbyr. Henvisninger skal derfor være sekundærhenvisninger der saken er åpen ved DPS som henviste. Dette garanterer at pasienten får en helhetlig og spesialisert hjelp.

Henvisning sendes til lokalt DPS og bør inneholde en kort beskrivelse av de aktuelle tvangstankene og tvangshandlingene, samt omfanget av problemene. Det anbefales også at det i henvisning bes om at pasienten sekundærhenvises til OCD-team for utredning og eventuell behandling av tvangslidelse (OCD). 

Utredning

Før du starter i behandling for tvangslidelser må du igjennom en grundig utredning. Dette er for at behandlingen din skal kunne skreddersys.

Utredningen består av:

 • relevante tester og intervju, som på fagspråket blir kalt strukturerte diagnostiske intervjuer
 • relevante skjemaer som du skal fylle ut selv (selvrapporteringsskjemaer)
 • informasjon om sykdomshistorien din (anamnese)
 • observasjoner fra behandlere (kliniske observasjoner)

Hvor lang tid tar utredningsfasen?

Når et OCD-team mottar henvisning vil det først gis tilbud om en informasjons-/vurderingssamtale. Denne har som formål å finne ut om plagene og problemene best kan forklares og beskrives som en tvangslidelse. Omfanget av problemene blir også vurdert. Hensikten med samtalen er å avklare om du har en tvangslidelse (OCD) og om du ønsker tilbud om behandlingen.

Dersom du er henvist med en tvangslidelse (OCD) og ønsker behandling for dette, vil det gjøres en vurdering på om du vil ha nytte av et behandlingstilbud fra teamet.
 Behandling

I all behandling er det viktig at du sammen med behandleren blir enig om målene for behandlingen. Det finnes to dokumentert virksomme behandlingsmetoder for OCD: 

 • Ulike varianter av eksponering med responsprevensjon (ERP)
 • ERP i kombinasjon med medikamentell behandling

Skal behandlingen hjelpe, må den gjøres på riktig måte og i riktig dosering. Det innebærer at det må legges til rette slik at behandlingen kan være hovedfokus i den perioden behandlingen varer. Det gjennomføres rutinemessig evaluering av hvert behandlingsforløp for å sikre at behandlingen tilbys med nødvendig kvalitet. Dette gjøres gjennom intervju og spørreskjema.

Skal behandlingen virke må du som pasient ha tatt et valg om å bli kvitt lidelsen, og sammen med behandleren jobbe mot dette målet. Det er også avgjørende at det ligger til rette for behandlingen i i hverdagen din, slik at du følger opp hjemmeoppgaver som du og behandlerne har blitt enige om. 

Det er vanlig å være ambivalent og grue seg i forkant av behandlingen, og dette er noe dere snakker om under utredningen. Behandlere vil ofte formidle at det kan være bedre å vente til du har bestemt deg og forholdene ligger til rette, fremfor å gå i gang med en behandling som ikke er fullverdig. Slik unngår man behandlingsforløp som gjennomføres "halvhjertet", der man opplever begrenset bedring og får mindre tro på behandling og egne muligheter for bedring. 

Behandlingen er svært effektiv. 60-70 prosent som gjennomfører ERP-behandling opplever betydelig bedring. Omfattende forskning viser at behandlingen kan gis i ulike formater, for eksempel over 10-15 behandlingssesjoner, eller mer konsentrert over fire sammenhengende dager i gruppe (med egen individuell behandler). Det er avgjørende for resultatet at behandlingen tilbys med høy kompetanse og er skreddersydd til den enkelte pasienten.

På grunn av kort behandlingstid, høyere grad av symptombedring, mindre bivirkninger og lavere risiko for tilbakefall etter endt behandling, anbefales ERP som førstevalg, selv om denne behandlingen er kompetanse- og ressurskrevende (Fra Behandling av tvangslidelser: Plan for nasjonal implementering av dokumentert virksom behandling).

Store deler av behandlingen vil som regel gjennomføres steder der lidelsen til daglig utspiller seg. Dette innebærer at det ofte gjennomføres trening andre steder enn på behandlerens kontor. Det innebærer også at behandling for en tvangslidelse må gis av det lokale DPS, i områder der pasienten bor. Det har derfor vært viktig med implementering av nasjonale OCD-team for å sikre et godt behandlingtilbud over hele landet.


Kognitiv terapi og metakognitiv terapi er to andre behandlingsmetoder som også benyttes.

Oppfølging

På slutten av behandlingen planlegges det for videre trening for å sikre at endringene du har oppnådd blir en del av hverdagslivet. Det er avgjørende at du er villig til å trene systematisk og benytte de tilnærmingene du har lært i behandlingen.

Kontakt

Adjunkt Hauglandsgate 34 OCD-teamet

Kontakt OCD-teamet

Oppmøtested

OCD-teamet, Stavanger DPS Gruppepoliklinikken holder til i Adjunkt Hauglandsgate 34, Lassa Stavanger.

Adjunkt Hauglandsgate 34

Adjunkt Hauglandsgate 34, 4022 Stavanger

Praktisk informasjon

​Stavanger DPS har parkering for besøkende utenfor bygget.