Slik behandler sykehuset personopplysningene dine

Helse Stavanger HF skal gi god og trygg behandling. Derfor kvalitetssikrer vi hele veien helsetjenestene våre, for eksempel ved å gjennomføre internkontroll. Nå samler vi data vi trenger til denne kvalitetssikringen i en egen og trygg plattform, kalt Sensitivt Datavarehus. Her kan du se hva det betyr for deg og for pårørende.

God kvalitet skal være kjennetegnet på behandlingen pasientene får ved Helse Stavanger HF. For å vite at vi faktisk leverer trygge og gode helsetjenester, må vi evaluere dem jevnlig. Det innebærer internkontroll av aktivitetene våre og vi fokuserer hele tiden på kvalitet og kvalitetsforbedring og å svare ut lovpålagte krav til rapportering.

Når vi gjør dette, kan det være vi trenger å behandle personopplysninger. Vi har ansvar for å sikre at alle personopplysninger blir håndtert i samsvar med kravene som er fastsatt i loven. Dette må skje innenfor taushetsplikten, i tillegg til de kravene som er satt i personvernregelverket.  Det er pasientjournalloven § 6 og helsepersonelloven § 26 som gir lovlig grunnlag for internkontroll og kvalitetssikring. For å tilrettelegge data som vi skal bruke til internkontroll og kvalitetssikring på en trygg måte, har vi etablert plattformen Sensitivt Datavarehus.

Hva betyr dette for meg?

Opplysninger fra dine opphold på sykehuset inngår i datagrunnlaget i Sensitivt Datavarehus. Det bruker vi for å styre sykehuset best mulig, planlegge pasientbehandlingen og evaluere om pasientbehandlingen har gitt ønsket resultat.

Du eller pårørende blir ikke direkte involvert. Vi kan ikke identifisere deg direkte gjennom data i Sensitivt Datavarehus. Unntaket er hvis det foreligger veldig spesifikke behov for å administrere helsetjenesten eller som er godkjent av personvernombudet vårt. Vi henter heller ikke inn ny informasjon fra deg. Sensitivt Datavarehus inneholder kun utvalgte opplysninger som allerede er samlet inn som en del av helsehjelpen du får. Informasjonen blir hentet fra pasientjournalen ved sykehuset.

Hva bruker vi dataene egentlig til?

Analyseavdelingen vår bruker datagrunnlaget for å lage statistikk og analyser over sykehusets aktivitet for internkontroll og kvalitetssikring. Slik kan vi styre sykehuset best mulig, planlegge pasientbehandlingen og evaluere om pasientbehandlingen har gitt ønsket resultat. Data er også viktige i kvalitetsforbedringsprosjekter i sykehuset. Leger og andre fagpersoner kan få tilgang til interne kvalitetsregistre via denne løsningen når de skal forbedre pasientbehandlingen.

Mer informasjon

Se mer informasjon på nettsidene våre om behandling av personopplysninger ved sykehuset. Her finner du også informasjon om dine rettigheter.​

 

Sist oppdatert 15.05.2024