Ny felles enhet for psykiatri, somatikk og rus

Nå tenkes det nytt om tilbudet til pasienter med sammensatte problemstillinger innenfor psykiatri, somatikk og rus ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Publisert 10.11.2021
Sist oppdatert 31.05.2022
51656592563_a3f3533e02_k.jpg

Anne Marki, avdelingssykepleier ved observasjons- og behandlingsavdelingen (OBA) og Mads Johansen, postleder ved avdeling akutt og intensiv psykiatri (AMC2) tror et tettere samarbeid mellom psykiatri, somatikk og rus vil ha stor nytteeffekt for pasienten.

Mandag 7. mars startet en helt ny tverrfaglig enhet på observasjons- og behandlingsavdelingen (OBA) ved Stavanger universitetssjukehus. Formålet er økt kvalitet på utredning og behandling for pasienter med samtidig psykisk og somatisk sykdom, inkludert rusrelatert sykdom. 

– Dette er noe vi har ventet på. Nå får vi endelig et tilbud til pasienter som i dag møter et oppdelt helsevesen, og ofte blir sendt rundt mellom flere lokasjoner og fagfelt. Vi ser frem til å gi disse pasientene bedre tverrfaglig utredning og behandling, sier Anne Marki, avdelingssykepleier på observasjons- og behandlingsavdelingen (OBA). 

Pasientene flyttes rundt

Det nye tilbudet er rettet mot pasienter med sammensatte problemstillinger innen psykiatri, somatikk og rus. 

Følgende pasientgrupper vil inngå i det nye tilbudet: 
  • ​alvorlig villet egenskade
  • suicidalitet med samtidig ruspåvirkning
  • symptomer på mani/psykose med behov for rask avklaring om mulig organisk årsak eller mulig rusindusert sykdom.
– I dag flyttes gjerne pasientene mellom enheter på kveld og natt for at de skal få tilbud innen de forskjellige fagområdene. Mange kommer til en somatisk avdeling, men har også behov for behandling innen rus eller psykiatri. I dag må de flyttes til andre enheter for å få den hjelpen de trenger, sier Mads Johansen. 

Johansen er postleder på akutt mottakspost i psykisk helsevern voksne (AMC2), og skal ha personalansvar for personalet fra psykiatri ved den nye enheten.

Somatisk betyr 'kroppslig' eller 'som har med kroppen å gjøre'. Det motsatte kan sies å være psykisk eller psykogen.​ Kilde: snl.no 

Felles ansvar for pasientene 

Når den nye enheten starter opp skal medarbeidere med tverrfaglig og tverrprofesjonell bakgrunn jobbe sammen i team. Det vil for eksempel være indremedisinere, psykiatere, sykepleiere og miljøpersonell. Somatikk og psykiatri får felles medisinsk ansvar for pasientene. På sikt skal det gi økt kompetanse og økt trygghet både for pasienten og medarbeidere.

Både Marki og Johansen mener et tettere samarbeid mellom psykiatri, somatikk og rus vil ha stor nytteeffekt for pasienten. 

– Vi skal ha ansvar for pasientene sammen. Det vil kunne føre til at pasienten blir raskere avklart og sikre at de kommer i riktig behandlingsforløp så tidlig som mulig, sier Marki.


Forberedelse til nytt sykehus 

Når deler av dagens sykehus flytter til Ullandhaug i byggetrinn 1, blir det økt fysisk avstand mellom somatikk og psykiatri. Psykiatri flytter ikke til Ullandhaug før i senere byggetrinn. 

– Det er viktig å teste ut en ny samhandlingsmodell i forkant av flytting, for å evaluere, lære og forbedre løsningen, samt forberede oss til todelt drift ved Nye SUS på Ullandhaug, sier Maria Endresen, prosjektleder i Nye SUS organisasjonsutvikling. 

I Nye SUS er det satt av forsterkede rom i OBA til denne pasientgruppen. Ved å teste ut tverrfaglig samarbeid allerede nå, vil man ifølge Endresen være bedre forberedt når nytt sykehus åpner. 

– En ny tverrfaglig enhet innebærer en stor endring i måten å jobbe på. Det vil kreve endring i organisering, ansvar, arbeidsform, samarbeid og tilnærming i møte med pasienten, på tvers av faggrupper og profesjoner der samhandlingen historisk sett har vært lav. Dette er tjenesteinnovasjon, sier Endresen. 

Den nye enheten er en pilot. Det innebærer at det skal gjennomføres evalueringer etter henholdsvis tre, seks, åtte og tolv måneders drift. Utprøving vil bidra til læring og gi mulighet til å evaluere, forbedre og justere løsning før flytting.


51655555282_8b547e154f_k.jpg

Disse jobber med å få den nye enheten på plass. I tilfeldig rekkefølge: Melissa Weibell (avdelingsoverlege ved avdeling akutt og intensiv psykiatri, AMC2), Ingunn Kraabøl, overlege ved avdeling akutt og intensiv psykiatri, AMC2), Mads Johansen (postleder ved avdeling akutt og intensiv psykiatri, AMC2), Randi Mobæk (avdelingssjef ved avdeling for rus og avhengighetsbehandling), Anita Lyngøy (avdelingssjef MOBA), Anne Katrine Bergland (seksjonsoverlege ved observasjons- og behandlingsavdelingen, OBA), Anne Marki (avdelingssykepleier ved MOBA), Marie Kjørmo Wilhelmsen (sykepleier ved MOBA), Reidar Stokke (overlege ved Rogaland A-senter), Sissel Espedal (avdelingssjef ved avdeling akutt og intensiv psykiatri, AMC2), Eva Cathrine Backer (spesialkonsulent Helse Vest IKT), Linda Halle Nordahl (seniorrådgiver Nye SUS) og Maria Endresen (prosjektleder Nye SUS Organisasjonsutvikling).