Prosjektorganisasjon

Det er litt forskjellig hvordan de fire regionale helseforetakene i Norge styrer utbyggingsprosjekter i helseforetakene de har eieransvar for. I Helse Vest er sykehusene selv byggherre for større utbygginger. Det er en tett eierdialog mellom Helse Vest og Helse Stavanger om Nye Stavanger universitetssjukehus. ​​

Styret i He​lse Stavanger HF

​Styret har det overordnede ansvaret for fremdriftsplanen og total kostnadsramme, inkludert overordnede prioriteringer av finansiell eller strategisk art.

Byggherre

​Helse Stavanger HF ved administrerende direktør er byggherre og prosjekteier.

Prosjektstyret

​Prosjektstyret er styringsgruppe for nytt sykehus og ledes av administrerende direktør (byggherre). Det er et overordnet beslutningsorgan for Nye​ SUS med et helhetlig ansvar på tvers.

Prosjektstyret skal sikre riktige prioriteringer innen strategi, drift, økonomi, risiko og avvik - og være bindeleddet mellom driftsorganisasjonen og Nye SUS-prosjektorganisasjonen. Prosjektstyret skal også forankre prinsipper, løsninger og prioriteringer i driftsorganisasjonen. Prosjektstyret møtes månedlig og etter behov.

Prosjektstyret består av ledergruppen og representanter fra vernetjenesten og tillitsvalgte. I tillegg deltar forsknings​direktør og prosjektdirektørene for Nye SUS (bygg, OU, teknologi og klargjøring for drift). ​​Direktør i Helse Vest IKT, avdelingsleiar for arkitektur, portefølje og innovasjon i Helse Vest IKT samt direktør for e-helse i Helse Vest RHF, deltar også. ​

Prosjektstyringsgruppen

Prosjektstyringsgruppen skal rådgi administrerende direktør hva angår den bygningsmessige gjennomføringen av prosjektet. Prosjektstyringsgruppen består av, i tillegg til ledere fra Helse Stavanger HF, tre eksterne deltakere, med betydelig gjennomføringskompetanse fra store byggeprosjekter.

Byggeprosjektet, byggetrinn 1

Prosjektdirektør for byggeprosjektet er Kari Gro Johanson, som gikk inn i stillingen høsten 2014. Fra høsten 2016 ble hun ansatt i Sykehusbygg HF, som er et nasjonalt helseforetak som skal benyttes ved alle store sykehusprosjekter over 500 millioner kroner.

​Mottaksprogrammet

Prosjektene organisasjonsutvikling, teknologi og klargjøring for drift utgjør mottaksprogrammet i nytt sykehus.​

​Sykehusbygg

Sykehusbygg legger rammene for sykehusbygging i Norge og utvikler veiledere, metoder og verktøy som skal gi felles gevinster for helsesektoren. Sykehusbygg leverer prosjektledelse og rådgivning til Nye SUS byggetrinn 1, men Helse Stavanger ved administrerende direktør har selv byggherreansvar. Sykehusbygg HF er eid av de fire helseregionene og skal benyttes i alle byggprosjekter med en verdi over 500 millioner kroner.  ​

Sist oppdatert 07.06.2022