Helsefellesskapet Sør-Rogaland

Med mål om å skape en mer sammenhengende og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, er det inngått avtale mellom regjeringen og kommunesektorens organisasjon KS, om å etablere helsefellesskap. Helsefellesskapet i Sør-Rogaland er et av totalt 19 helsefellesskap i Norge. På denne siden har vi laget en oversikt over organiseringen av Helsefellesskapet i Sør-Rogaland. Her finner du blant annet referater og medlemsoversikt for Strategisk Samarbeidsutvalg (SSU), Faglig Samarbeidsutvalg (FSU), Tjenestemodellgruppene og fagrådene.

Helsefellesskapet er bygd opp i henhold til nasjonale føringer, slik figuren viser. Det er et mål å rekruttere fastleger og brukere inn på alle nivå i tillegg til likt antall representanter innen de ulike fagområdene fra helseforetaket og kommunene.
Grafisk brukergrensesnitt, tekst
Diagram
 

Partnerskapsmøte er et overordnet strategisk og utviklingsorientert møte for politisk og administrativ toppledelse i kommuner og helseforetak som omfattes av avtalen. I møte som arrangeres en gang i året, deltar ordførere og rådmenn fra kommunene og administrerende direktør med sin ledergruppe samt styret i Helse Stavanger.  
 
Partnerskapsmøte skal ha felles dialog om saker av strategisk og helsepolitisk karakter og belyse temaer som fremmer samhandling mellom helseforetaket og kommunene i foretaksområdet 
 

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) skal støtte opp om arbeidet i Faglig samarbeidsutvalg (se under) gjennom å ha et overordnet perspektiv på tjenesteutvikling, samhandling og forståelse av oppdrag- både ut fra regionale og lokale forutsetninger, og ut fra nasjonale rammer, krav og føringer. 
 
Det må foreligge konsensus for at Strategisk samarbeidsutvalg skal ta beslutninger, gi tilrådinger og retningsgivende uttalelser som over nevnt. Saksbehandlingen må legges opp slik at hver av partene har nødvendig forankring. 
 

Møtereferater SSU

Faglig samarbeidsutvalg (FSU) består av likt antall representanter fra de såkalte kommuneklusterne (kommunaldirektør/kommunalsjef) og helseforetaket (klinikksjef/avdelingssjef) i tillegg til praksiskonsulent, fastlege og to brukerrepresentanter. 
 
FSU har ansvar for å følge opp og prioritere i samsvar med føringer fra SSU. FSU skal informere SSU om aktuelle utfordringer vedrørende samhandling mellom partene, samt drøfte og vurdere eventuelle behov for justeringer og endringer i avtaleverket. FSU skal følge opp tjenestemodellgruppene og fagrådene, legge frem forløp-/ samhandlingsstrukturer for SSU og ellers følge opp mandatet som er gitt i overordnet avtale. 
 
FSU er et rådgivende organ, uten beslutnings-myndighet. Ved uenighet av prinsipiell karakter løftes saken til SSU. FSU har ansvar for å organisere årlig partnerskapsmøte.  
 

 

Møtereferater FSU

Tjenestemodellgrupper er opprettet for å prioritere utvikling av tjenester til pasienter som trenger helhetlige og koordinerte tjenester både fra spesialist- og primærhelsetjenesten. 
 
De fire prioriterte pasientgruppene som omtales i NHSP er: 
  • utarbeide mandat for arbeidet med nye forløp-/ samhandlingsstrukturer 
  • utarbeide nye forløp-/ samhandlingsstrukturer, inklusiv ta imot innspill fra klinikker og kommuner, samt brukerinvolvering 
  • utarbeide forslag til organisering og implementering av nye forløp-/ samhandlingsstrukturer og oversende til FSU 
I arbeidet med tjenestemodellene er det viktig at beslutningsprosessene fører frem til felles forståelse og konsensus i alle kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Viktige forutsetninger for dette er å skape bred forankring og involvering fra oppstart av arbeidet og gjennom hele prosessen. 

Beslutningsprosessen i
Helsefellesskapet Sør-Rogaland

Ansvar
Utarbeide mandat for arbeidet med nye forløp-/samhandlingsstrukturer Aktuell tjeneste​modell
Godkjenne mandat for arbeidet med forløp-/samhandlingsstrukturer

Faglig samarbeidsutvalg

Strategisk samarbeidsutvalg

Forankre arbeidet i kommuner og sykehus før oppstart

Faglig samarbeidsutvalg
Utarbeide nye forløp-/samhandlingsstrukturer, inklusiv ta imot innspill fra klinikker og kommuner, samt brukerinvolvering Tjenestemodellgruppen
Utarbeide forslag til organisering og implementering av nye forløp-/samhandlingsstrukturer og oversende Faglig samarbeidsutvalg Tjenestemodellgruppen
Drøfte/vurdere forslag til nye forløp-/samhandlingsstrukturer og sende forslaget til Strategisk samarbeidsutvalg med anbefaling Faglig samarbeidsutvalg

Godkjenne forslag til nytt forløp-/samhandlingsstruktur

Vurdere​ økonomiske og organisatoriske konsekvenser og beslutte om det er behov for politisk behandling i kommunene før implementering

Strategisk samarbeidsutvalgFor å legge til rette for kunnskapsbaserte beslutninger er det viktig å sikre bred faglig tilnærming og innsikt. Tjenestemodellgruppene vil derfor være avhengig av dialog og innspill fra fag- og pasient/brukermiljø utover det deltagerne i tjenestemodellgruppene kan bidra med.

Tjenestemodellgruppene skal ledes av klinikkdirektører/avdelingssjefer i spesialisthelsetjenesten og kommunaldirektører/kommunalsjefer i kommunene. Lederfunksjonen skal ivaretas i to år om gangen og hver av partene leder to tjenestemodellgrupper hver. Øvrige deltakere er tverrfaglig sammensatt med likt antall fra kommuner og helseforetak. Brukerrepresentasjon og fastlegerepresentant skal ivaretas i alle tjenestemodellgruppene.

sammenheng_tjenestemodellgruppene.png

Etter at tjenestemodellgruppene er opprettet vil flere av fagrådene som er opprettet for å etterleve og gi innspill til revisjon av de lovpålagte samarbeidsavtalene mellom helseforetaket og kommunene, avvikles. Dette fordi det vil bli ivaretatt i arbeidet til tjenestemodellgruppene.  

Se egen side for fagråd her​

Følgende fagråd videreføres:  
  • fagråd til delavtale nr.2d -  samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon  
  • fagråd til delavtale nr.6 - samarbeidsavtale om retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjons- utveksling, faglige nettverk og hospitering og samarbeid om utdanning, praksis og læretid 
  • fagråd til delavtale nr.7 – samarbeidsavtale om forskning 
  • fagråd til delavtale nr. 9 – samarbeidsavtale om IKT løsninger  
  • fagråd til delavtale nr.11 – samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden  ​
Sist oppdatert 29.12.2023