Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest

Helse og alkohol

Helse og alkohol-studiene er forskning på metoder og arenaer for identifikasjon og intervensjon overfor personer med skjult alkohol-problematikk, både hos fastlegen og på sykehuset. Med vår forskning og vårt fag- og tjenesteutviklingsarbeid på dette området ønsker vi å bidra til mer tilgjengelige tjenester, redusert varighet av ubehandlet alkoholproblematikk og styrket evne til egen-endring. KORFOR har en omfattende formidlingsvirksomhet på dette temaet og vektlegger det internasjonale samarbeidet på dette feltet.

Helse og alkohol

Mann med briller


​Torgeir Gilje Lid, MD, PhD og forskningsleder ved KORFOR. For tiden tar han en Post doc på tema Helse og Alkohol. Utenom Helse og alkholprosjektene så er han også involvert i andre prosjekter som har med somatisk helse å gjøre, som opioidprosjektet POINT og alkolhol og fedmeoperasjonsprosjektet BariAlc

Dette er en naturalistisk multisenter forløpsstudie med retrospektive og prospektive registerdata knyttet til en sykehusinnleggelse hvor pasientens alkoholvaner for første gang adresseres i spesialisthelsetjenesten. Sykehus som har implementert tiltak for å oppdage og å håndtere underliggende rusproblemer inviteres til å delta i studien, og identifikasjonen av underliggende alkoholproblem og håndteringen av dette er en del av vanlig praksis i sykehuset. 

Diagram, tidslinje


Formålet med ​prosjektet er å øke kunnskapen om sammenhengen mellom alkoholvaner og helse hos ‘normalbefolkningen’ (uten kjent misbruksproblematikk eller avhengighet, men hvor hele spekteret av ruslidelser likevel kan forekomme), samt å øke kunnskapen om sammenhenger mellom valg av identifikasjonsstrategi og hva slags pasienter som identifiseres, og dermed utforske om noen identifikasjonsstrategier er bedre eller dårligere egnet i spesifikke kliniske settinger. Det gjøres ingen egne kartlegginger av alkoholforbruk eller av kliniske opplysninger ved sykehusinnleggelsen eller etterpå. Pasienter med allerede kjente rusmiddelproblemer, eller som har vært utredet for dette, ekskluderes.


​​Dette studiet har en egen ressursside for fastleger og leger i somatiske avdelinge​r.

Samtale om alkoholvaner bør være en normal del av diagnostikk, behandling og oppfølging for mange tilstander, særlig for eldre. Alkohol kan samvirke med mange ulike medikamenter, og alkohol kan utløse, forverre og komplisere mange tilstander, selv uten tegn på avhengighet eller misbruk. I tillegg kan et langvarig høyt forbruk gi symptomer som kan ligne på mange ulike sykdommer, og forveksles med generelle aldersforandringer. Jo eldre pasienten er, desto mindre mengder alkohol må til for å påvirke pasientens helse.

Grafisk brukergrensesnitt

​​​


Sist oppdatert 23.03.2023