Oversikt over SESAMs forskningsprosjekter

Her er en oversikt over aktuelle forskningsprosjekter på SESAM


Forskningsprosjektet eSHAPE undersøker om kunnskap, råd og tips som formidles på et nettbasert kurs/brukerskole, bidrar til at personer med demens bruker ressurser som er tilgjengelig for dem i hverdagen, og får økt livskvalitet.

Undervisningen foregår via en iPad, der deltakeren møter 3 andre deltakere og to kursledere i et sikkert virtuelt møterom. Pårørende får en egen elektronisk link til undervisningsopplegget, som også innholder nyttige tips til hvordan pårørende kan støtte deltakeren. eSHAPE er et samarbeidsprosjekt som ledes av SESAM, med Univeristy of New South Wales i Australia, University of Exeter og London School of Economics and Political Science i England og Nasjonalt senter for Aldring og Helse som partnere.

Prosjektleder: Ingelin Testad
Prosjektperiode: 2019–2023
Finansiert av: EU Joint Programme for Neurodegenerative Diseases (EU-JPND)


PROTECT Norge er en innovativ studie ved at all datainnsamling foregår på internett.

​Deltakere registrerer seg selv på www.protect-norge-no, og gjennomfører årlige tester på kognisjon og mental helse, i tillegg til informasjon om livsstilsfaktorer, medisinske og demografiske forhold. Per 2021 var det omkring 1800 norske deltakere med. Studien gjøres i samarbeid med University of Exeter.

Ph.d. kandidat (Exeter): Jon Arild Aakre
Prosjektleder: Ingelin Testad
Prosjektperiode: 2018–2025
Finansiert av: University of Exeter og Blidensolfondet

Les mer om studien her: www.protect-norge.no


Det overordnede målet med dette doktorgradsprosjektet er å undersøke hvordan hjemmeboende personer med demens i tidlig fase mestrer sin sykdom, belyst gjennom deltakelse på Demensskolen (en intervensjon bestående av en 12-ukers brukerskole for personer med demens), gjennom 3 delstudier:

brukernes erfaringer med å få informasjon og kunnskap om demens
observasjon av læreprosessen og gruppedynamikk i forbindelse med brukerskole og
påvirkning av brukerskole på nevropsykiatriske symptomer hos personer med demens og pårørendebelastning for pårørende til personer med demens.

Prosjektleder: Ingelin Testad
Ph.d. kandidat (UiB): Martine M. Kajander
Prosjektperiode: 2018–2023
Finansiert av: Stiftelsen DAM gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen


Vi vil i denne studien undersøke om antocyaner gitt som kapsler, kan ha en positiv effekt på viktige hjernefunksjoner hos personer som har økt risiko for å utvikle demens. Studien vil også gi oss kunnskap om antocyaners virkning på kolesterol, betennelsesfaktorer og andre faktorer som er involvert i utviklingen av demens. A-HUS er partner.

Ph.d.-kandidat (UiB): Anne Katrine Bergland – disputerte mars 2021
Ph.d.-kandidat (UiB): Arne Exner Nakling
Ph.d.-kandidat (UiO): Jonas Alexander Jarholm
Ph.d.-kandidat (UiS): Khadija Khalifa
Prosjektleder: Dag Årsland
Prosjektperiode: 2017–2025
Finansiert av: Nasjonalforeningen for folkehelse og Blidensolfondet


Denne studien er et stort regionalt, nasjonalt og internasjonalt forskningsprosjekt som har pågått siden 2005, der ca. 260 personer med mild demens er inkludert. Demensdiagnose er differensiert på Lewy-legeme demens (DLB), Alzheimer’s demens og Frontallapssdemens (FTD). Personene gjennomgår årlig et klinisk og nevrobiologisk undersøkelsesprogram.

Prosjektleder: Dag Årsland.
Prosjektperiode: 2005–2030
Finansiert av Helse Vest RHF (t.o.m. 2017) og Nasjonalforeningen for folkehelsen (2018).


Europeisk multisenter DLB studie. > 20 sentre, 11 land. Etter harmoniserig av studieprotokoller i deltakende land, fokuserer man nå på å identifisere biomarkører og kliniske diagnostiske kriterier. N=>1200.

Prosjektleder: Dag Årsland
Prosjektperiode: 2018–2023
Finansiert av Blidensolfondet


ProLBD er en 10-årig prospektiv longitudinell kohortstudie med overordnet mål om å utvikle diagnostiske algoritmer for identifisering og differensiering mellom demens med Lewy legemer og Parkinson sykdom (fellesbetegnelse LBD) i tidlig fase. Samarbeidsprosjekt mellom SESAM og NKB.

Prosjektmedarbeidere: Veslemøy Frantzen
Prosjektleder: Guido Alves (NKB)
Prosjektperiode: 2018–2028
Finansiert av: Helse Vest RHF

Hovedformålet med APGeM er å etablere sammenheng mellom genotype og fenotypei tidlige stadier av Alzheimers sykdom (AD), Lewy-legeme demens og Parkinsons sykdom.

Det er gjort store genetiske studier der nye genetiske risikofaktorer er identifisert. Med nye store kohorter og avansert statistikk utviklet av forskerne bak denne studien, er det nå mulig å kombinere genetiske risikofaktorer med tidlig demensdiagnostikk for å få et helhetlig bilde av hva som skjer fra begynnelsen av demenssykdom. APGeM er et samarbeid mellom ledende miljøer innen genetikk, MR/ PET, grunnforskning og klinisk forskning i Europa. SESAM samarbeidspart.

Prosjektleder: Tormod Fladby (AHus)
Prosjektperiode: 2014–2025
Finansiert av: NFR og EU (JPND)


Målet er å identifisere genvarianter som ser ut til å virke inn på sykdomsutvikling. Det skal utvikles en infrastruktur for genetisk demensforskning i Norge. SESAM samarbeidspart.

Prosjektkoordinator: Ole Andreassen
Prosjektperiode: 2014–2024
Finansiert av: Regionalt forskningsfond, Nasjonal kompetanesenter for aldring og helse,
NFR, EU finansiering


Dette prosjektet er et nasjonalt initiativ for å samkjøre protokoller og å utnytte
pasientgrunnlaget på tvers av regioner til felles formål – alle helseregioner er representert.

Prosjektet ledes av Tormod Fladby ved Ahus. I tillegg til å samarbeide om allerede 
innsamlede data fra tre store regionale prosjekter, DemVest, Trønderbrain, MCIOG 
(Ahus) i prosjektet, gjennomføres en ny og om fattende datainnsamling av personer 
med kognitiv sykdom i tidlig fase. Data og biobank skal systematiseres, og målet er å 
utvikle forskningen omkring bio-markører (billeddiagnostikk, blod og spinalvæske). 

Prosjektleder SESAM: Professor Dag Aarsland 
Ph.d.-kandidat (UiB): Arne E. Nakling
Forskningssykepleiere: Reidun S. Meling og Rita Y. Noreid
Prosjektperiode: 2012–2025
Finansiert av: Helse Vest RHF, NFR og Blidensolfondet

Synspatologi etter hjerneinfarkt med vekt på MR-funn.

Ph.d.-kandidat: Ane Roushan Tharaldsen
Biveileder: Professor Halvor Næss


Ved å bruke eksisterende data er målet i dette prosjektet å identifisere nye markører innen billeddiagnostikk i kombinasjon med andre nyttige biomarkører hos pasienter som har Lewy-legeme demens. Dette er viktig ikke bare med tanke på diagnose – at den blir stilt tidlig i sykdomsforløpet, men også for prognose samt økt sykdomsforståelse.

Ph.d.-kandidat: Miguel Germán Borda (UiS)
Hovedveileder: Dag Årsland
Prosjektperiode: 2020–2022
Finansiert av: Helse Vest RHF


I dette doktorgradsprosjektet skal det utvikles et rammeverk for sette en risk-skår for utvikling av Alzheimers sykdom for personer som har subjektiv kognitiv svikt og mild kognitiv svikt.

Ved å kombinere data fra flere kohorter vil man anvende dyp læring (maskinlæring), og utvikle en individuell risk-skår basert på flere biomarkører.

Ph.d.-kandidat: Solveig Hammonds (UiS)
Hovedveileder: Ketil Oppedal
Prosjektperiode: 2020–2022
Finansiert av: Helse Vest RHF


Personer som har Alzheimers sykdom, har ofte nevropsykiatriske symptomer som angst, depresjon og psykose. Aggresjon er også et framtredende symptom som det ikke finnes noen effektiv medikamentell behandling for, og miljøtiltak er ofte ikke tilstrekkelig.

I dette prosjektet vil man undersøke om slike pasienter kan ha nytte av behandling med
cannabis sin ikke-psykedeliske komponent –cannabidiol (CBD).

PostDoc: Audun Osland Vik-Mo
Prosjektperiode: 2020–2023
Finansiert av: Helse Vest RHF 


Dette prosjektet vil gi økt innsikt i nevropsykiatriske symptomer, og spesielt, 
psykosesymptomer ved å studere forløp og sammenheng med patologiske forandringer hos personer med demens. Målet med prosjektet er å studere sammenhengen mellom psykiatriske symptomer og nevropatologiske forandringer hos personer med demens. Metode i prosjektet vil være å gjennomføre undersøkelser av strukturelle og molekylære endringer i hjerner fra demenspasienter, og i tillegg sammenheng med genetiske undersøkelser.

Prosjektleder: Audun Osland Vik-Mo
Prosjektperiode: 2020–2024
Finansiert av Helse Vest RHF


Dag Årsland fikk med denne brede satsingen tilslag på Helse Vest sin utlysning «Strategisk satsingsområde: Klinisk behandlingsforskning».

Formålet med midlene er at de skal medvirke til å sikre forskingsaktivitet i helseforetakene, og øke produktiviteten, kvaliteten og nytten av forskingen.

Målet med prosjektet er å etablere en plattform med infrastruktur for effektiv gjennomføring av kliniske studier mot Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer. Vi vil bruke digitale hjelpemidler så langt som mulig i rekruttering 
og monitorering av effekt.

Prosjektansvarlig: Dag Årsland
Prosjektperiode: 2020–2024
​Finansiert av: Helse Vest RHF


Dette forskningsprosjektet undersøker om bruk av en digital løsning for å ivareta personer som bor på sykehjem sitt behov for aktiviteter og sosial kontakt med pårørende og venner, kan føre til økt livskvalitet. Personer på et sykehjem vil få tilbud om å bruke en smart robot og evaluere om bruken påvirker graden av ensomhet, nevropsykiatriske symptom og livskvalitet. Sykehjemspersonal, samt pårørende 
vil få opplæring og innføring i bruk av roboten, og deres erfaring med bruken vil bli evaluert gjennom intervjuer etter utprøving av den digitale møteplassen.

Prosjektansvarlig: Ingelin Testad
PostDoc: Martha Therese Gjestsen
Ph.d.-kandidat: Lise Birgitte Holteng (UiB)
Prosjektperiode: 2021–2024
Finansiert av: Helse Vest RHF og Stiftelsen DAM gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen 


Dette prosjektet tar sikte på å undersøke om antocyaninforbruk kan forbedre kognisjon hos eldre mennesker med risiko for demens og en rekke nevroimaging, lipider og andre faktorer i blodet og CSF. Ved å bruke den innsamlede informasjonen fra ACID-prosjektet, utforsker vi nye statistiske metoder og metodikken som kan implementeres for en påfølgende fase III klinisk studie.

Ph.d.-kandidat: Diego Alejandro Tovar-Rios (UiS)
Hovedveileder: Dag Årsland
Prosjektperiode: 2021–2024
​Finansiert av: SESAM (Blidensolfondet)


Dette doktorgradsprosjektet har som mål å gi robuste biomarkører fra  elektroencefalografiske signaler (EEG) ved å bruke validerte og automatiske arbeidsflyter for EEG-kurering og analyse i store og heterogene data fra

flere forskningssentre over hele verden. Vi vil analysere hvordan kombinasjonen av ulike typer informasjon fra EEG kan påvirke den diagnostiske nøyaktigheten for ulike sykdommer som fører til demens.

Ph.d.-kandidat: Alberto Jaramillo-Jimenez (UiS)
Hovedveileder: Kolbjørn K. Brønnick
Prosjektperiode: 2021–2023
​Finansiert av: Helse Vest RHF


Dette er en nasjonal legemiddelstudie som ledes av prof. Arvid Rongve fra Helse Fonna HF. Det skal undersøkes om legemidlet Ambroxol har effekt demens som skyldes Lewylegemesykdom. 8 sentre i Norge deltar. SESAM samarbeidspart.

Prosjektleder SESAM: Dag Årsland
Studiesykepleier: Rita Y. Noreid
Prosjektperiode: 2021–2026
​Finansiert av: KLINBEFORSK


Økt bruk av bærbare enheter og smarttelefoner, har ført til en rivende utvikling i mulighetene til å vurdere helsen hjemmefra. I dette EUprosjektet vil vi samle helsedata ved hjelp av hjemmebasert teknologi hos personer med Alzheimers sykdom, mild kognitiv svikt og personer uten hukommelsesproblemer.

Denne informasjonen skal sammenlignes med opplysninger fra vanlig undersøkelse på
sykehus/hukommelsesklinikk. Prosjektet ledes av King’s College London. 

Internasjonal prosjektleder: Dag Årsland
​Prosjektleder SESAM: Martha Therese Gjestsen 
Studiesykepleier: Ann-Cecilie Hopøy 
Prosjektperiode: 2021–2025 
Finansiert av EU Innovative Medicines Initiative (EU-IMI)


I dette doktorgradsprosjektet skal vi beskrive hvordan kliniske demensforskere 
opplever at nettverksarbeid og tilpasset kommunikasjon påvirker finansiering av 
demensforskning.

Disse analysene vil beskrive situasjonen i Norge og sammenligne dem med tilsvarende forskningsaktiviteter i EU og USA. I prosjektet inngår en forskningsgruppe som skal 
se nærmere på finansiering, rekruttering og digitalisering av demensforskning.

Ph.d.-kandidat: Peter Fusdahl (UiB) 
Hovedveileder: Geir Sverre Braut 
Prosjektperiode: 2022–2024 
Finansiert av: SESAM


I dette doktorgradsprosjektet skal det analyseres data fra Reseptregisteret, dødsårsaksregisteret, Fastlegeregisteret, Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og Norsk pasientregister (NPR) samt Statistisk sentralbyrå. Det skal også inngå en kontrollgruppe som skal hentes frafolkeregisteret (skattedirektoratet). Resultatene 
fra studien vil kunne gi en oversikt over dagens forskrivningspraksis av legemidler mot demens blant fastleger og spesialister og grad av samhandling i helsetjenesten. Videre vil studien kunne gi ny og viktig kunnskap om mulige sammenhenger mellom bruk av psykofarmaka og tid til innleggelse i sykehjem og/eller død hos personer med demens

Ph.d.-kandidat: Torunn Gudmestad Øvrebø (UiB)
Hovedveileder: Ragnhild Djønne Østerhus
Prosjektperiode: 2021–2024
​Finansiert av: Helse Vest RHF


I dette doktorgradsprosjektet undersøkes om plasma biomarkører kan brukes til å 
diagnostisere Alzheimers demens hos pasienter i fastlegepraksis hvor fastlegen mistenker en mulig demenssykdom. Det skal beregnes den positive og negative prediktive verdien av plasma p-tau181, p-tau217 and p-tau231 og analyseres om plasma glial fibrillary acidic protein, β-amyloid 42 to β-amyloid 40 ratio og neurofilament light gir ytterlig diagnostisk nøyaktighet.

​Ph.d.-kandidat: Anita Lenora Sunde (UiB)
Hovedveileder: Ingvild Vatten Alsnes
Prosjektperiode: 2022–2025
Finansiert av: Helse Vest RHF


Prosjektet har som mål å undersøke effektiviteten av injeksjon med botulinumtoksin

i glabellaregionen på pannen i behandling av depressive symptomer hos eldre.

Botulinumtoxin er et stoff som kan lamme muskulaturen ved at overføring av nerveimpulser til muskulaturen blokkeres midlertidig. Den type behandling har vist effektivitet hos voksne, men har ikke blitt undersøkt for eldre over 64 år. 

Formålet med studien er å undersøke om behandlingen også viser effekt hos eldre.

Prosjektleder: Benedikt Römer
Prosjektperiode: 2021–2023
Finansiert av: Klinikk Psykisk Helsevern Voksne, SUS


I 4ME-prosjektet skal deltakerne gjennomføre fysisk aktivitet med moderat intensitet i 30 minutter hver dag. Deltakerne får utdelt en «sittesykkel» og et nettbrett som spiller av videoer som viser en sykkelrute deltakeren har valgt. Data om treningsaktiviteten samles ved å bruke en sensor som er festet til sykkelen og app’en som er installert på nettbrettet.

Hensikten med prosjektet er å:

  • Finne ut om et hjemmebasert digitalt treningsopplegg kan øke den fysiske kapasiteten og bedre livkvaliteten hos eldre som har en funksjonssvikt knyttet til sykdom.
  • Finne ut nytteverdien og brukernes opplevelse av bruk av denne digitale løsningen for trening.
​Dette er et internasjonalt forskningsprosjekt.

Prosjektledere SESAM: Dag Årsland og Martha Th. Gjestsen
Prosjektperiode: 2021–2022
​Finansiert av: EU Ambient Assistive Living (AAL) I dette doktorgradsprosjektet brukes data fra PROTECT Norge-cohorten for å undersøke om internett-basert adferdsterapi for personer som er 50 år og eldre, og som har registrert søvnproblemer, kan ha nytte av en slik intervensjon. Gjennomførbarhet av selve intervensjonen undersøkes også. 

Ph.d.-kandidat: Jon Arild Aakre (Uni. of Exeter)
Hovedveileder: Ingelin Testad 
Prosjektperiode: 2021–2023 
Finansiert av: SESAM og Uni. of Exeter


Ny metode skal gi rett behandling: Prosjekt iSpe har utviklet en digital løsning for kommunikasjonsstøttet psykisk helseundersøkelse. Dette gjorde vi fordi det er vanskelig for mange å forteller om og beskrive vonde tanker og følelser. Vi kaller løsningen «Inventorium for støttet psykologisk evaluering» (iSpe). 

Målet er å tilby digital oppfølging av eldre personer som har mild kognitiv svikt eller demens i spesialisthelsetjenesten. Det er også et mål at på denne måten tilbys pasientene en enhetlig og likeverdig tjeneste uavhengig av bosted og sosial situasjon.

Prosjektet ledes av: Oddbjørn Hove ved Helse Fonna HF. SESAM samarbeidspart.

(Se Athenahjørnet via linken her: Eh - eWHELD. (PDF) for mer informasjon.

MIDI-studien er et forskningsprosjekt på SESAM som skal vurdere effektene av et nytt kosttilskudd, DailyColors™, som inkluderer elementer fra Middelhavsdietten.

Målsettingen med prosjektet er å undersøke effekten av et kosttilskudd som inneholder polyfenoler; stoffer som finnes i frukt, bær og grønnsaker, og deres effekt på biologiske prosesser som er relevante for aldring og aldersrelaterte sykdommer.

Prosjektledere SESAM: Professor Dag Årsland 

Prosjektperiode: 2023
Finansiert av: Muhdo Health Ltd i samarbeid med DailyColors™ som er eier av kosttilskuddet​

Les mer om studien her: Kostholdsstudien MIDI - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)

​​Hensikten med Delirium-studien er å kartlegge risikofaktorer for delirium hos pasienter over 65 år som blir akutt innlagt på sykehus, og å undersøke forekomst og forløp av delirium hos disse pasientene. 

Et annet hovedmål er å få mer kunnskap om den mulige sammenhengen mellom delirium og utvikling av demens med Lewy-legemer (DLB).

Ph.d.-kandidat (UiB): Mathias Nikolai Petersen Hella
Prosjektledere SESAM: Professor Dag Årsland 
Prosjektperiode: 2022-2027
Finansiert av: Forskningsmidler fra Helse Vest.

Les mer om studien her: Delirium-studien - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)

Sist oppdatert 07.09.2023