Forskning

SESAM ble opprettet av Helse Vest i 2010 for å styrke samhandling, forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innen fagfeltet eldremedisin. En viktig del av SESAMs målsetting er både å initiere og etablere forskningsprosjekter, samt arenaer for samarbeid innen forskning på eldremedisin og samhandling knyttet til eldre i helseregionen.

Forskningsgruppen på SESAM består i dag av omkring 25 forskere, og forskningsleder er prof. Dr. med. Dag Årsland. Den ene delen av forskningen ved SESAM er klinisk, men translasjonsforskning - der klinisk forskning kombineres med laboratorie-basert forskning, utgjør en stadig større del av forskningsaktivitetene. I 2016 ble Dag Årsland tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningspris, for sitt betydelige forskningsbidrag og sentrale rolle i oppbyggingen av et sterkt akademisk miljø. Under Årslands ledelse har SESAM gått fra å drive ren klinisk forskning til translasjonsforskning - en mer sammensatt tilnærming som forener basalforskning med forskning på hvordan man best kan behandle pasienter.

Tar i bruk ny kunnskap

Medisinsk basalforskning, klinisk forskning og translasjonsforskning bidrar til økt kunnskap som er klinisk relevant, men nyvinningene bidrar ikke til å bedre praksis hvis de ikke tas i bruk. Derfor er den andre delen av forskningsaktiviteten på SESAM av mer samfunnsvitenskapelig art med fokus på implementering av ny kunnskap i praksis - innenfor psykososial behandling for personer med demens og deres pårørende, ernæring, kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene og velferdsteknologi. Implementering av ny kunnskap i praksis, slik at det kan komme praksisfeltet og den enkelte pasient til gode, er en viktig del av SESAM forskningen. Våren 2016 tok SESAM initiativ til å etablere FOKUS; et nettverk av sykehjem i Helse Stavanger sitt nedslagsfelt, som fokuserer på forskning og kunnskap om demens gjennom deltakelse i ulike forskningsprosjekter. Formålet med FOKUS nettverket er

  1. å bidra til utvikling av metodikk knyttet til forskning i helsetjenesten
  2. å bidra til kompetanseheving innen forskning i sykehjem og hos helsepersonell i sykehjem
  3. å bidra til implementering av ny kunnskap

Samarbeider med SUS og offentlige aktører

Lokalt er det avgjørende for SESAM å ha et godt forskningssamarbeid med avdelinger som har klinisk aktivitet innad på Stavanger universitetssjukehus - særlig ved psykiatrisk divisjon og geriatrisk seksjon. Administrativ og strategisk støtte og veiledning får SESAM fra forskningens hus på sykehuset. Det er videre etablert et samarbeid med kardiologisk avdeling på Stavanger universitetssjukehus. SESAM samarbeider også med andre lokale offentlige instanser og med næringsliv. Innenfor satsingen på velferdsteknologi er SESAM med i Norwegian Smart Care Cluster. Det er et klyngeprosjekt med bedrifter og offentlige aktører som deltakere. Klyngens formål er å bidra til innovasjon, utvikling og kommersialisering av nye løsninger innen velferdsteknologi. Gjennom de siste årene har SESAM samarbeidet med Måltidets Hus i Stavanger gjennom kunnskapsplattformen «Maten er ikke gitt før den er spist». Prosjektgruppen har gjennomført prosjekter knyttet til ernæring og eldre, for eksempel «Konsistenstilpasset mat for eldre» (KOMAT) og «Porselen for alle».

Brukermedvirkning sentralt

Brukermedvirkning i forskning er også en sentral del av det å holde forskningen relevant for dem det gjelder. Brukermedvirkning er en viktig prioritering for SESAM. Innen forskning har brukermedvirkning en verdi i seg selv ved at det innebærer en demokratisering av forskningen, og de som forskningen angår får medvirke i prosessen. I tillegg kan brukermedvirkning bidra til bredere prosesser og perspektiver i forskningen på grunn av det unike perspektivet brukere og pårørende kan tilføre. Et overordnet mål for SESAM er at brukermedvirkning skal føre til økt relevans og bedre kvalitet i forskningen. Ved å involvere brukere kan det bidra til at det forskes på aspekter ved tjenestene som i større grad reflekterer brukernes perspektiv og behov. Resultatet kan da føre med seg ny kunnskap som helsetjenestene og brukerne har nytte av, samt optimalisere implementering og formidling av forskningsresultater.

Rekrutterer masterstudenter

SESAM er et senter i utvikling -og legger i denne forbindelse stor vekt på rekruttering av masterstudenter. Studentarbeid er et viktig satsingsområde i arbeidet med å knytte til oss fagfolk fra praksisfeltet med ulike profesjonsbakgrunner. Det gjøres derfor et betydelig arbeid i rekruttering, veiledning og oppfølging av studentene. Det gjelder også støttefunksjoner i form av tilbud om kontorplass, undervisninger, hjelp og veiledning i forbindelse med studentenes søknadsprosesser, datainnsamling, dataanalyse og oppgaveskriving.

Flere gode samarbeidspartnere

SESAM har mange gode samarbeidspartene både nasjonalt og internasjonalt, slik som Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse, alderspsykiatrisk forskningssenter Sykehuset Innlandet (ledet av Geir Selbæk), Senter for alders- og sykehjemsmedisin på Universitetet i Bergen, Senter for omsorgsforskning, Høgskolen i Bergen, nevroforskningsgruppen ved AHUS, professor Clive Ballard og hans gruppe ved Wolfson Centre for Age-Related Diseases ved King’s College London, og de siste to årene med AlzheimerCentrum ved Karolinska Institutet i Stockholm.

Sist oppdatert 07.09.2023