Hva er InterRegSim?

I november 2019 publiserte helsemyndighetene Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. I kapitel 9 som omhandler kompetanse kommer følgene krav fra myndighetene til spesialisthelsetjenesten: «Helseforetakene skal øke bruken av simulering for kompetanseheving og øke samarbeidet med andre helseforetak om utvikling og deling av opplegg for simulering.»

Bilde av framsiden av Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

​Målgruppen til InterRegSim består av: 

  1. Pasienter, pårørende og samfunnet for øvrig som drar nytte av at simuleringsbaserte aktiviteter fører til økt trygghet og kompetanse hos helsepersonell. 
  2. ​Helsepersonell og studenter i klinisk praksis som opplever at simuleringsbaserte aktiviteter øker deres trygghet og kompetanse. 
  3. Kliniske undervisningsansvarlige som driver med simulering (fasilitatorer) og ferdighetstrening (instruktører) i sine respektive avdelinger i spesialisthelsetjenesten som får tilgang til-  og mulighet å videreutvikle simuleringsbaserte aktiviteter ​som metoder.  
  4. Simuleringskoordinatorer og rådgivere for simuleringsbaserte aktiviteter i landets foretak. interessenter, ledere og beslutningstakere som skal se resultater av økt interregionalt samarbeid innen simuleringsbaserte aktiviteter i sine regioner.  ​
 

Målgruppe

De regionale helseforetakenes verdier danner grunnlaget for InterRegSim samarbeid og leveranser (Helse Nord​ / Helse Midt / Helse Sør-Øst / Helse Vest). De yrkesetiske retningslinjene for simulering danner grunnlag for faglig utøvelse og ansvar hos  undervisningspersonell som er involvert i gjennomføring av simuleringsbaserte aktiviteter.  ​

Målgruppe
 
Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 ba regjeringen Helse Vest RHF opprette et nasjonalt nettverk for utvikling og deling av simuleringsopplegg mellom helsefore​takene. I tillegg kom et krav til spesialisthelsetjenesten: «Helseforetakene skal øke bruken av simulering for kompetanseheving og øke samarbeidet med andre helseforetak om utvikling og deling av opplegg for simulering.» (avsnitt 9.10, s. 136). 
 
​Helse Vest ved RegSim Vest ledet prosessen med en arbeidsgruppe bestående av utpekte representanter fra de regionale helseforetakene og RegSim nettverkene i hver region mellom jan. 2020 – okt. 2021. Resultatet ble et forslag til organisering, mandat og budsjett som ble sendt inn og vedtatt av både de Interregionale Fagdirektørene (30.08.21 Sak 185-21) og Administrerende Direktørene (IRAD) (27.09.21). Forslaget ble støttet, og etablering og ledelse av et interregionalt kompetansenettverk innen simulering i spesialisthelsetjenesten ble gitt til RegSim Vest ved Helse Stavanger 6.okt.2021 (ref: dok. 2020/779 – 8404/2021). ​​Sist oppdatert 15.03.2023