Arbeidsgrupper

Her finner du oversikt over pågående arbeidsgrupper i InterRegSim.

Interessert i å delta i en av arbeidsgruppene? Ta kontakt med din lokale RegSim leder.

Klikk her for å finne din lokale RegSim leder.​

 

​Mandat​

U​​​tarbeide​​​ felles anbefalinger for prinsipper for opplæring av fasilitatorer i helsefaglig simul​ering. 

Arbeidsgruppen ble enig underveis at det burde deles opp i flere delleveranser og disse vil publiseres fortløpende på nettsiden:
 1. Felles anbefaling for læringsutbytter for deltakere på grunnkurs i helsefaglig simulering
 2. Eksempel på oppbygging av grunnkurs for fasilitatorer i helsefaglig simulering 
 3. Felles anbefaling for intensjonsavtale mellom deltaker og leder 
 4. Utarbeide felles e-læring for deltakere på fasilitatorkurs. 
 5. Påbyggsmoduler for kompetanseutvikling for fasilitatorer i simuleringsbasert læring. 

Medlemmer

Liv Skinnes (RegSim Sør-Øst, leder av arbeidsgruppen)
Une Stømer (InterRegSim)
Hilde Hetland (RegSim Vest)
Stin​e Gundrosen (RegSim Midt)
Svein Arne Monsen (RegSim Nord, sluttet august 2022)
Ane Kokkvoll (RegSim Nord, overtok for Monsen august 2022)
 
Delleveranse:

​​Forberedelse før g​​​runnkurs i helsefaglig simulering

Mandat:

Arbeidsgruppen utarbeider e- læringsprogram for helsepersonell som skal delta på grunnkurs for fasilitatorer i helsefaglig simulering. 
Programmet er ment som forberedelse for kursdeltagerne og gi de forståelse for hva helsefaglig simulering er og kjennskap til fasilitatorens rolle. E-læringsprogrammet skal være kunnskapsbasert, brukervennlig og enkelt tilgjengelig for alle i de fire helseregionene. 
 

Medlemmer: 

Liv Skinnes (RegSim Sør-Øst) leder av arbeidsgruppen 
Kjetil Nilsen (RegSim Nord)
Ingunn Almli Øvereng (RegSim Midt)
Claes A. Kjelshus (Regionalt senter for digital læring og kompetanseutvikling, Helse Sør-Øst)
Anne Kari R. Olsen, (på vegne av flere representanter fra Helse-Midt-Norges teknologiforetak, HEMIT)
 

​​

Mandat

Arbeidsgruppen utarbeider et verktøy for registrering og evaluering av simuleringsbaserte læringsaktiviteter som kan brukes i alle regioner. Det bør brukes plattformer som allerede er tilgjengelig i de fire helseregionene. Det bør være et brukervennlig og enkelt system for at det skal være gjennomførbart. Gjerne bruk av QR koder for enkel tilgang. Evalueringsverktøyet skal være kunnskapsbasert og ta hensyn til simuleringspedagogiske moment som er viktige (som for eksempel psykologisk trygghet) og ta hensyn til kvalitets- og systemforbedring.

Status

Pågående. Oppstartsmøte april -23.

​Medlemmer

Pål A. Hegland (InterRegSim, leder arbeidsgruppen)
Elisabeth Forberg (RegSim Midt)
Runar Eilertsen (RegSim Nord)
Anne Kristin Hæg (RegSim Sør-Øst)
Christian Søreide (RegSim Vest)​

 

Mandat

Opprette en levende/dynamisk Begrepsordbok for fagterminologi relevant for simuleringsbasert læring.

15 begrep er til nå blitt forklart i et format som er utarbeidet fra Norsk kvalifikasjonsråd. Dvs. Det norske begrepet – en forklaring av hva begrepet innebærer - henvisning direkte til SSH Dictionary. 

Denne arbeidsgruppen vil være aktiv og oppdatere aktuelle begrep etter hvert som det meldes inn fra brukere og InterRegSim.

Status

Pågående. 13 begrep er til nå blitt forklart i et format som er utarbeidet fra Norsk kvalifikasjonsråd. Dvs. Det norske begrepet – en forklaring av hva begrepet innebærer - henvisning direkte til SSH Dictionary
To nye begrep er nettopp blitt drøftet i arbeidsgruppen og vil bli publisert på nettsiden i uke 16.
Denne arbeidsgruppen vil være aktiv og oppdatere aktuelle begrep etter hvert som det meldes inn fra brukere og InterRegSim.

Medlemmer

Stine Gundrosen (RegSim Midt)
Liv Skinnes (RegSim Sør-Øst)
Une Stømer (InterRegSim) (RegSim Vest)
Gudmund Rørheim (InterRegSim)
​​​​

Mandat

Under mandatpunkt 5. står det beskrevet at vi skal dele blant annet Maler og simuleringsopplegg i en felles digital delingsplattform. I den forbindelse trenger vi i første omgang å enes om en MAL for scenarier. Arbeidsgruppen som skal utarbeide nødvendige maler starter opp i august 2022 og ledes av Pål Andre Hegland som er rådgiver i InterRegSim. Mandatet for denne arbeidsgruppen vil være følgende:
 
 1. Å identifisere hvor mange forskjellige maler en trenger (færrest mulig)
 2. Å utarbeide malene i tråd med InterRegSim mandat som er at de er:
   a. Kunnskapsbasert
  b. I samsvar med fasilitator opplæring
   c. I samsvar med eksisterende anbefalt fagterminologi (fra IRS)
 3. At malene har høy brukervennlighet (er sikre og funksjonelle)
 4. Arbeidsgruppen skal ha ansvar for innholdet men web designer Gudmund      Rørheim kan hjelpe med lay-outen & utvikling av interaktive, brukervennlige mal
 5. Ønske om å ha en demo/ veileder 
 6. Tidsfrist innen utgangen av oktober

​Status

Pågående. Arbeidsgruppen har ferdigstilt scenarioverktøy for somatiske simuleringer, og er våren 2023 i sluttfasen for scenarioverktøy menneskelige faktorer og markørverktøy etter gjennomførte høringer i de ulike RegSim. Planlagt å jobbe videre med digital plattform for scenarioverktøy.


​Medlemmer 

Arbeidsgruppen har så langt jobbet med tre ulike delprosjekt der medlemmene har jobbet med ulike deler. 
Pål A. Hegland (InterRegSim, leder av arbeidsgruppen)
Trine-Lise Ellingsen (RegSim Sør-Øst)
Christian Søreide, Jørgen Hustadnes Hagen (RegSim Vest)
Hilde Stuedahl Mohn (RegSim Midt)
Runar Eilertsen, Julie Hanssen (RegSim Nord)
Gudmund Rørheim (InterRegSim, grafisk designer)

Mandat

Utarbeide nasjonale anbefalinger for bruk av simulering i LIS-utdanningen etter mandat fra RegUt
 

Medlemmer

Christine Falck Moore (Interregsim)
Benedicte Skjold-Ødegaard (Interregsim)
Inga Dalseth Morgenlie og Tonje Hildebrandt (Helse Sør-Øst)
Torbjørn Nag og Norvald Heggstad (Helse Midt)
Torhild Veen og Hanne Fuglseth (Helse Vest)
Kristina Slåtsve og Benedicte Smith (Helse Nord)

​ ​ ​

Mandat

I: Utarbeide felles anbefaling stillingsbeskrivelse for foretakskoordinator
II: Utarbeide felles anbefaling for organisering av simuleringsstruktur i helseforetakene
III: Utarbeide felles anbefaling for simuleringsressurser i helseforetakene (utstyrspark/arealer/HR)

Medlemmer

Benedicte Skjold-Ødegaard (InterRegSim)
Turi Hauan (RegSim Nord)
Stine Gundrosen (RegSim Midt)
Thomas Rajka (RegSim Sør-Øst)
Sigrun Anna Qvindesland (RegSim Vest)
 

Mandat

Arbeidsgruppen arbeider frem en anbefaling til modul/kurs i teamledelse. Kurset bør ha fokus på ledelse av team i spesialisthelsetjenesten. Modulen bør være tilrettelagt for alle yrkesgrupper som har ledelse av team som en del av sitt daglige arbeid.

Status

Under etablering. Rekrutterer gruppemedlemmer

Medlemmer

Pål A. Hegland (InterRegSim, leder arbeidsgruppen)
Kaja Flatøy (RegSim Midt)
Torben Wisborg og Ragnhild Hegg Bergan (RegSim Nord)
Magnar Våset Thorsen og Stig Stavnes (RegSim Sør-Øst)
Christian Søreide (RegSim Vest)

Mandat: 

Etablere en faglig enighet for fagfellevurdering av scenarier til deling interregionalt, samt en teknisk løsning og prosess for innlevering, distribuering & publisering av slike scenarier på InterRegSim nettsiden. 
 

Status:

Pågår. En initial innsamling av råd og momenter til oppgaven foregikk i mars 2022. Etter IRS møte i april fikk arbeidet status som «Arbeidsgruppe». Flere møter og runder med innspill og forbedring ble gjennomført i mai. Til sommeren forelå innhold, metoden og mal for gjennomføring av fagfellevurdering. Endelige tekniske løsninger og prosessen ferdigstilte i august/september. Pilot-testing av prosessen foregår i oktober. 
 

Medlemmer: 

Sigrun Anna Qvindesland (RegSim Vest)
Turi Hauan (RegSim Nord)
Stine Gundrosen (RegSim Midt)
Liv Skinnes (RegSim Sør-Øst)
Pål Andre Hegland (InterRegSim)
Gudmund Rørheim (InterRegSim)

 

​​

Avsluttete arbeidsgrupper​

Mandat: 

Oversette og tilpasse Code of ethics fra Society for Simulation in Healthcare (SSiH) til Norsk kontekst.
 

Status: 

Avsluttet. Publisert på nettsiden til InterRegSim i mai 2022. Den nye oversettelsen er sendt over til SSH for å bli publisert på deres nettside. Dette er ikke blitt gjort per dd. SSH svarer ikke på forespørsel.
 

Medlemmer:

Une Stømer (InterRegSim, ledet areidsgruppen)
Stine Gundrosen (RegSim Midt)
Liv Skinnes (RegSim Sør-Øst)

 Sist oppdatert 13.03.2024