Åpen for rekruttering

PGP-NOR-studien

PGP-NOR-studien tar for seg kvinnehelse og bekkenleddsmerter under graviditet og etter fødsel. Studien er åpen for alle gravide kvinner i Sør-Rogaland.

Halvparten av alle gravide har plager i ryggen og/eller bekkenleddet i løpet av svangerskapet. For mange medfører smertene betydelig funksjonsnedsettelse og redusert livskvalitet.

Per i dag vet vi ikke nok om hvorfor og hvem som blir rammet, og det er ikke et etablert system for oppfølging av gravide med bekkenleddsplager i primærhelsetjenesten. Noen opplever også at smertene ikke forsvinner etter fødsel og har langvarige plager i flere år etter graviditeten.

Målet med studien  

Målet med PGP-NOR-prosjektet er å få mer kunnskap om hva som forårsaker bekkenleddsmerter hos kvinner i svangerskapsuke 12 og inntil 2 år etter fødselen. I tillegg skal forskerne i prosjektet undersøke oppfølging og behandling av bekkenleddsmerter i kommunene, og hvor fornøyde kvinnene er med dagens tilbud.  

På lang sikt vil studien bidra til at kvinner med økt risiko for alvorlige og langvarige bekkenleddsmerter får bedre råd, veiledning og behandling. I tillegg vil økt kunnskap om tilstanden gjøre det enklere å sette inn målrettede tiltak i kommunehelsetjenesten, slik at kvinner som trenger det får nødvendig hjelp.  

Hvem kan delta i studien? 

Du kan delta i studien om du er gravid og skal  eller har vært på tidlig svangerskapskontroll hos jordmor.  

Hva innebærer studien for deltakerne? 

Som deltaker i studien svarer du på en SMS med enkle spørsmål hver uke i svangerskapet. Du skal også svare på ti spørreskjema på utvalgte tidspunkt i svangerskapet og inntil to år etter fødsel. Det første spørreskjemaet vil ta omtrent ti minutter å svare på, mens de andre ni skjemaene vil ta rundt fem minutter å besvare.  

Det er ingen risiko ved å delta i studien. 

Hva skjer med opplysningene om deltakerne? 

Vi behandler alle de registrerte opplysningene om deg uten navn, fødselsnummer eller andre opplysninger som gjør det mulig for andre å kjenne deg igjen. Alle deltakerne får en kode, og det er kun prosjektlederen og én forsker som har tilgang til listen over deltakerne og koden deres.  

Publisering av resultatene av studien er en nødvendig del av forskningsprosessen. All publisering av forskningsartikler gjøres slik at enkeltdeltakere ikke skal kunne gjenkjennes.  

Vi skal kun bruke opplysningene om deg til formålet med prosjektet. Det planlegger vi å gjøre fram til 2035. Om vi trenger mer tid, må vi søke om godkjenning fra regional etisk komité.  

Du kan også klage på behandlingen av personopplysningene dine til Datatilsynet eller Stavanger universitetssjukehus sitt personvernombud. Les mer om personvernombud. 

Om du vil se hvilke opplysninger vi har registrert om deg, eller korrigere eventuell feil, kan du kontakte prosjektleder Anne Marie Gausel.

En person som smiler for kameraet

Anne Marie Gausel

Prosjektleder

anne.marie.gausel@sus.no 41 27 33 16

 

Sist oppdatert 06.06.2024