Innsamling og lagringsløsninger for forskningsdata

Flytskjema over datainnsamlingsverktøy
Flytskjema over datainnsamlingsverktøy.

Lagring av forskningsdata må skje i henhold til rutiner (Se EQS-dokument 403A). Under beskrives noen anbefalte lagringsløsninger som er tilgjengelige hos Helse Vest, og noen innsamlingsverktøy for spørreskjema.

For henvendelser send epost til: forskning@sus.no​, merk eposten med​ Datahåndtering.

Lokal forskningsserver og SQL databaseserver

En forskningsserver er en separat server/område hos Helse Vest IKT som brukes for sikker oppbevaring og tilgangskontroll. Etter godkjenning av forskningsprosjekt kan man søke om å få opprettet en mappe på forskningsserveren, (se skjema 906 EQS​). Prosjektleder får tilgang til to områder, forskningssdata og koblingsnøkkel.

Større datasett som skal brukes i forskning egner seg ikke alltid til lagring i filer (for eksempel Excel-, SPSS- eller Access-filer). Etter godkjenning av forskningsprosjekt kan man søke om å få opprett plass på SQL server, i samme skjema som over.

Fordelene ved databaseserveren er blant annet:

  • Flere brukere kan hente data fra tabeller og skrive til databasen samtidig.
  • Fleksibilitet. Data kan leses og skrives inn i skjema i Access og hentes direkte inn i for eksempel SPSS, R, eller andre programvarer som kommuniserer via SQL
  • Kapasitet. Databasene kan håndtere større datamengder enn f.eks Excel/SPSS. Brukere trenger ikke laste ned all data, bare nødvendige rader og kolonner.
  • Tilgangsstyring. Brukere kan gis kun lesetilgang, lese- og skrivetilgang, eller tilgang til å endre, slette og opprette tabeller.
  • Datalogging. Funksjoner som loggfører endringer, tillegg og slettinger kan opprettes.
  • Sikkerhet. Både lagrede data og kommunikasjon til/fra server krypteres. Koblingsnøkkel til personidentifiserbare data kan lagres i en separat database med egne tilgangsgrupper.

Skal du skrive inn mye egne data, f.eks fra spørreskjema utfylt på papir, anbefaler vi å lage skjema i Access. Ta gjerne kontakt med oss for hjelp til dette.

Se for øvrig utfyllende beskrivelser og rutiner for oppbevaring av forskningsdata på EQS.

Tjeneste for sensitive data (TSD)

TSD en tjeneste fra UiO der brukere kan samle inn, lagre, dele og gjøre beregninger på sensitive data innenfor et lukket miljø. TSD er spesielt egnet for analysering av sekvenseringsdata og bilder, samt videomateriale sammen med sensitive data som adresse, lønn, sykdomsprofil og lignende. Tjenesten er egnet for innsamling av data nasjonalt, i nasjonale prosjekter og store samarbeidsprosjekter. TSD har en fin løsning for nettskjema der studiedeltakere kan fylle inn skjema fra nett/mobil, og det kan sendes påminnelser via SMS. For større regneoperasjoner har man mulighet for tilgang til UiOs tungregneressurs, Colossus. Tjenesten medfører noen ekstra kostnader.

Tjenester for Sensitive Data (TSD) - Universitetet i Oslo (uio.no)

VieDoc

Viedoc™ er en web-basert løsning for innsamling av data og tilfredsstiller alle regulatoriske krav til legemiddelstudier. Løsningens funksjonalitet omfatter bl.a. randomisering og legemiddellogistikk, innhenting av pasientrapporterte data via pasientens egen enhet (PC, mobil eller nettbrett), samt koding av medisinske termer. Løsningen er kostnadsbasert.

Helse Vest har en regional funksjon og tilbyr oppsett av studier i Viedoc™ og Helse Bergen tilbyr rådgivning og hjelp til utforming av eCRF, men det må inngås egen økonomisk avtale for datahåndtering. Kontaktes på kliniske_studier@helse-bergen.no.

EDC, ePRO, eCRF, CTMS, CDMS, electronic data capture | (Viedoc)

REDCap

REDCap («REsearch Data Capture») er et innsamlingsverktøy for forskningsdata som kan brukes til forskningsprosjekter ved SUS. REDCap har funksjoner for bl.a autogenerert pasient-ID, flere visitter med repeterende skjema, utsending av spørreskjema, validerte felt, utregnede felt, branching logic, og mer. Detaljert styring av lese- og skrivetilganger basert på roller i studien (f.eks  studielege, studiesykepleier, farmasøyt) er mulig,  samt endringslogging. Større mengder data, f.eks blodprøvesvar, kan lastes opp via Excel-filer. Data kan eksporteres til ønsket format (Excel, SPSS, Stata, R, osv.). Man kan konfigurere dashboards eller rapporter som viser f.eks antall pasienter registrert, antall besvarte spørreskjema, og lignende.

REDCap er gratis å bruke. Hvert prosjekt får et område etter søknad til Forskningsavdelingen (Skjema finnes på EQS​). Denne installasjonen av REDCap er kun tilgjengelig for ansatte i Helse Vest, og er dermed ikke anbefalt til multisenterstudier.

Checkware

CheckWare er et norsk programvareselskap som tilbyr digitale helsetjenester for sykehus og klinikker. CheckWare gir tilgang til alle kartleggingsverktøy det er behov for. I dag har selskapet digitale distribusjonsrettigheter til over 1100 kartleggingsverktøy, psykometriske tester, PROMs og intervjuskjema.  Kunden kan også lage sine egne kartleggingsverktøy og koble på helse-apper. CheckWare er utviklet spesielt for helseforetak, klinikker og kommuner og leverer løsninger digitale kartlegginger, avstandsoppfølging og nettbaserte behandlingsprogram.
https://www.checkware.no/  

Corporater Surveyor

Tilbyr tjenester for å gjennomføre spørreundersøkelser til ansatte og pasienter ved Helse Vest, som følger alle retningslinjer for informasjonssikkerhet.

Spørreundersøkelsene kan skje både på papir og på nettbrett, eventuelt med lenke tilsendt deltaker. Det må brukes validerte spørreskjema. Surveyor kan benyttes til en rekke formål innenfor helseforetaket, eksempelvis pasientundersøkelser, ansattundersøkelser og til kvalitetsarbeid. Kravet som stilles er at formålet med bruken er relevant for virksomheten og forankret i ledelsen. Undersøkelser knyttet til forskning skal gå via forskningsavdelingen, og bruk av data til forskning skal godkjennes av forskningsdirektør. Ved bruk av elektronisk løsning skal lenke til undersøkelsen skal være tilgjengelig på nettbrett som pasienten får tilgang til. Lenke og passord blir tilsendt pasienten hvis besvarelsen skal skje hjemme etter utskrivning. Utfylte spørreskjema blir sendt fortløpende til databasen når pasienten trykker «Fullfør».

Det kan bestilles spørreundersøkelser fra HVIKT via følgende lenke: https://kundeweb.ihelse.net/assystnet/#serviceOfferings/352


Sist oppdatert 27.04.2023