Hånd med kirurgisk hanske holder i spaker som styrer kikkhullsoperasjon.

Forskningsgruppe for gastrokirurgi

Bedre sykdomsforståelse, strukturert utdanning, sikre pasientforløp – for mer presis kirurgi med optimalt resultat

​​Kirurgisk behandling står sentral i behandlingen av flere sykdommer, og er ofte den eneste behandlingen for å kunne bli frisk fra en sykdomstilstand. Det kan gjelde alt fra akutt blindtarmbetennelse til sprukket hovedpulsåre, eller prolaps i ryggen. For kreftsykdommer er en operasjon ofte det viktigste for å kunne bli frisk, sammen med annen onkologisk systembehandling som gis mot kreftsykdommen. Noen ganger er det også slik at man ikke kan eller bør operere.

Kirurgisk behandling er teknisk krevende og kan være risikofylt, men gir også gode resultater og kan være helbredende når utført på riktig måte, for korrekt tilstand og for rett pasient. Vi jobber med å gjøre kirurgisk behandling tryggere og mer persontilpasset, ved å forske på systemnivå, på pasientkohorter og på selve sykdomsmekanismene.

I vår tverrfaglige, multidisiplinære gruppe forsker vi på flere tema hvor formålet er å forstå, forbedre, og fornye behandlingen til pasienter med lidelser som kan behandles med kirurgi. Forskningsgruppen holder til på SUS, og samarbeider tett med Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen. Vi har også en rekke nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere på ulike prosjekter.

Gjennom stordata og forløp på registernivå kan vi bedre forstå systemet som pasienten behandles i, og avdekke behov for bedret diagnostikk, behandling og oppfølging.

Gjennom dypere forståelse av cellemekanismer og molekylære forandringer vil vi bedre kunne skreddersy kirurgi til pasienten.

Figur som viser organiseringen av og samarbeidspartnerne til gastrokirurgisk forskningsgruppe.

Gastrokirurgisk forskningsgruppe har Gastrointestinal Translational Research Unit, Safer Surgery og Stavanger Trauma Sting Investigation Group som underliggende forskningsgrupper, hvor målet er å forstå, forbedre og fornye. Forskningsgruppen tilhører Stavanger universitetssjukehus, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen.

STING – Stavanger Trauma Investigation Group

Kirurgene er ansvarlige for den skadede pasienten når ulykker inntreffer, og traumeforskningen står sterkt i gastrokirurgisk forskningsgruppe, med eget register og samarbeid både nasjonalt og med internasjonale forskere. Vi har egne prosjekter på hodeskader, bukskader og skademekanismer.​

Tryggere kirurgi – SAFER surgery

Akutte tilstander krever ofte kirurgi, og utredning og behandling er viktig for best resultat. Flere akutte tilstander forskes på i gruppen, blant annet akutt blindtarmsbetennelse, hull i magesekken (perforert ulcus) og sprukket hovedpulsåre (rumpert aorta-aneurysme).

Utdanning av kirurger er viktig og det er økende fokus på simulering, trening og systematisk tilbakemelding. Vi har utdanningsforskning på kikkhullskirurgi (laparoskopisk appendektomi, LapApp) og en «brokkskole» er i utvikling.​

Forskningsprosjekter

Kreftforskning og translasjonsprosjekter i «Gastrointestinal Translational Research Unit»

Gjennom to prospektive biobanker ACROBATICC og GITAN vil blodprøver samles før og etter operasjon for kreftsykdommer i mage-tarm-kanalen og vev samles til molekylære undersøkelser. Flere underprosjekter vil utgå fra disse databasene og biobankene.

Tykktarms​kreft

 • Kreft i tykk- og endetarm hos yngre pasienter. Data fra Kreftregisteret fra perioden 1953 til 2020.
 • Interrogating the role of tumor-immune environment in management of colorectal cancer and liver metastasis having surgery: to predict and to cure. Klinisk karrierestipend, HelseVest 2022-2025.
 • Immunprofilering og behandling for pasienter med tykkk- og endetarmskreft ved hjelp av digital patologi og immunmarkører.
 • Variation glycoprotein of CEA in colorectal cancer. Samarbeide med Turku, Finland.
 • Immunscore. Digital bildeanalyse til evaluering av immunrespons i tykk- og endetarmskreft. Prosjektet ser på T-celler i tykk- og endetarmskreft og sammenligner immunrespons mot andre prognostiske markører som for eksempel mikrosatellittinstabilitet. Prosjektet er en del av ACROBATICC.
 • Studie av PDL-1 i kolorektal cancer, diagnostisk treffsikkerhet og mulig rolle for prognose og vurdering for immunterapi.
 • Mikrobiomet (bakterieforekomst) i svulster fra tykk- og endetramskreft.
 • Organoider og undersøkelse av kreftmetabolisme i tykktarmskreft.
 • Sirkulerende tumor DNA etter reseksjon for colon cancer (samarbeide NTNU)
 • ALASCCA studien, multicenter studie (Karolinska Universitetet)​

Levermetastaser fra tykk- og endetarmskreft

 • Interrogating the role of tumor-immune environment in management of colorectal cancer and liver metastasis having surgery: to predict and to cure. Klinisk karrierestipend, HelseVest 2022-2025.
 • Vekstmønster og immunprofil i levermetastaser.
 • ASAC studien (nordisk multisenterstudie)
 • Europeisk konsensus prosjekt på synkrone levermetastaser fra kolorektal cancer (EAHPBA, ESSO consensus)
 • Europeisk konsensus på risiko for post-operativ leversvikt etter leverkirurgi 
 • SYLMET – nasjonal multisenter studie på behandling av synkron levermetastaser med kolonkreft. Ledes av UiO/OUS.


Pankreaskreft (bukspyttkjertelkreft)

 • Organoider og undersøkelse av kreftmetabolisme i pankreascancer.
 • 3D tumor derived cancer organoids for precision medicine (3D TUDEPOINT), samarbeidet med University of Dublin.
 • Spatial transcriptomics i pankreaskreft og relaterte forstadier
 • NORPACT-1, randomisert studie mellom kirurgi først eller pre-operativ cellegift ved operabel bukspyttkjertelkreft. Nordisk, multisenterstudie hvor SUS er deltagende, første studieresultater forventes i løpet av 2023.
 • Glycoprotein variation and assays of CA19-9 in PDAC (Uni of Turku + Helsinki, Finland).
 • Registerdata fra NorGast: pancreas- og leverkirurgi.
 • Scoringsystem for kreft-risiko av IPMN i pankreas: europeisk multisenter valideringsstudie
 • Intratumoral pressure in pancreatic cancer: mathematical modelling of mechanisms that promote metastasis. Samarbeide UiS, UiO.
 • Videre samarbeide med University of Glasgow for bedre forståelse av tumor-mikromiljø gjennom moderne vevsbilledanalyser.

En mann med briller peker på en lille sirkel på en dataskjerm.

PhD-kandidat Marcus Roalsø undersøker organoider i cellelab på UiS. Foto: Kjetil Søreide.

Galleblærekreft
 • Management strategies for gallbladder cancer. Nordisk, multisenter studie.
 • NOBIMAR. Nordisk, multisenter samarbeid.

Nevroendokrine svulster i gastrointestinaltraktus

 • Epidemiology and long-term survival in GEP-NET.
 • Proliferative markers in neuroendocrine tumours in the gastrointestinal tract. Prosjektet ser på digital bildeanalyse av proliferasjonsmarkørene Ki67 og phosphohistone-H3 (PHH3) i nevroendokrine svulster i gastrointestinal traktus.

Palliasjon i kirurgi

 • Futility and fatality in trauma and emergency surgery
 • Fate of rectal cancer treated non-operatively

Utdanning i kirurgiske ferdigheter

 • LapApp – systematisk trening i laparoskopisk appendektomi
 • NorQApp (Norwegian Quality Audit in Appendicitis), planlagt 2023.
 • Brokkskolen – systematisk opplæring i brokkkirurgi

Global kirurgi

 • Deltagelse på GlobalSurg 1-, 2-, og 3-studiene
 • Deltagelse på CovidSurg-studier
 • Konsensusarbeider, inkludert Utstein consensus report fra 2021.  

Akuttkirurgi

 • Akutt appendisitt (NorQApp og LapApp)
 • Perforert ulcus – data fra SUS
 • Perforert ulcus – data fra NPR
 • Perforert ulcus – samarbeidsprosjekt Universitetet i Lund.
 • Flere prosjekter i samarbeid med World Society for Emergency Surgery (WSES)

Karkirurgi

 • Rumperte aortaaneurysmer
 • Thromboembolic ischemia in the upper extremity

Nevrokirurgi

 • NORSTEN-studien
 • Multinasjonale studier på spinalkirurgi​

​Samarbeidspartnere

Forskningsgruppen samarbeider lokalt med flere miljø i Universitet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus, og Universitet i Stavanger, og har også samarbeidspartnere på Universitetet i Oslo/Oslo universitetssykehus, Universitetet i Tromsø/Universitetssykehuset Nord-Norge og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet/St. Olavs hospital.

Vi samarbeider med norske registre som Kreftregisteret, NorGast og Nasjonalt traumeregister, og traumeregisteret i New Zealand.

Vi har også prosjekter gjennom flere fagforeninger, som WSES, EAHPBA, og ESSO

Vi har også internasjonale samarbeidspartnere, som Universitetet i Helsinki og Universitetet i Turku (Finalnd), Universitetet i Glasgow (Skottland), Universitetet i Newcastle (UK), Lunds universitet (Sverige) og Universitetet i Dublin, Trinity College (Irland)​.

Medlemmer

 • Kjetil Søreide MD PhD, professor ved Universitetet i Bergen, gruppeleder
 • Hartwig Kørner MD PhD, professor ved Universitetet i Bergen
 • Kenneth Thorsen MD PhD, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen
 • Ramesh Kajavi RN, forskningssykepleier, gastrokirurgi
 • Clemens Weber, MD PhD, nevrokirurg, post-doc ved Universitetet i Stavanger
 • Morten Vetrhus MD PhD, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen
 • Johannes Wiik-Larsen, LiS3, gastrokirurgi, PhD-kandidat
 • Robbert-Jan Lindemann, LiS3, PhD-kandidat
 • Gunnar Velde MD, PhD-kandidat, gastrokirurgi
 • Jørgen Vennesland PhD-kandidat, karkirurgi
 • Benedicte Skjold-Ødegaard, PhD-kandidat, Helse Fonna og RegSim.

Gastrointestinal Translational Research Group​

 • Kjetil Søreide MD PhD, professor og gruppeleder
 • Marina Aleexeva PhD, molekylærbiolog, gastrokir forskningsgruppe
 • Marcus Roalsø MD, PhD-kandidat
 • Hanne R. Hagland PhD, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, CellMet lab
 • Dordi Lea MD PhD, overlege, patologi
 • Torhild Veen MD, overlege, gastrokirurgi og PhD-kandidat
 • Arezo Kanani MD, LiS3, gastrokirurgi, PhD-kandidat
 • Claudia Zaharia MD, overlege patologi og PhD-kandidat
 • Ramesh Kajavi RN, forskningssykepleier, gastrokirurgi.

Samarbeidspartnere

 • Eva Bernhof PhD, molekylærbiolog; Mikrobiologisk avdeling, SUS
 • Iren Löhr, avdelingssjef, Mikrobiologisk avd, førsteamanuensis UiB

Internasjonale samarbeidspartnere

 • Universitetet i Glasgow
 • Universitetet i Turku
 • Universitetet i Helsinki
 • Universitetet i Lund
 • Universitetet i Innsbruck​

Kontakt

Kjetil Søreide MD PhD, professor ved Universitetet i Bergen, overlege ved gastrokirurgisk avdeling og leder av gastrokirurgisk forskningsgruppe.

E-post: kjetil.soreide@sus.no

​Lenker

Safer surgery​

ACROBATTIC​


Sist oppdatert 25.04.2023