Behandling

Rehabilitering - Tverrfaglig skulderrehabilitering

Skulderplager er vanlig i befolkningen. Ofte er dette karakterisert som smerte og funksjonsnedsettelse, hovedsakelig i aktiviteter over skulderhøyde

Henvisning og vurdering

Henvisningen prioriteres av lege som vurderer om du får tilbud om behandling ved sykehuset eller ikke. Det er et mål om at de fleste pasientene med skulderplager skal starte behandling innen 26 uker etter at henvisningen er mottatt sykehuset. Vi prøver å tilstrebe kort ventetid. Legen vurderer om du trenger raskere behandling.

Følgende helseopplysninger, i tillegg til vanlig personalia, bør minimum være nedfelt i henvisninger:  

  • Symptombeskrivelse og varighet  

  • Funn ved klinisk undersøkelse hos henvisende lege  

  • Forløp og behandling som eventuelt er gitt samt evt. effekt av denne  

  • Resultat av oppdatert bildediagnostikk om slikt foreligger, med opplysning om tid og sted for slik undersøkelse. Bilder vil bli innhentet.  

  • Yrkesstatus med eventuell sykmeldingsstatus  

  • Sivil/familiær status  

  • Motivasjon for tilbakegang til jobb  

  • Viktige faste medikamenter  

  • Relevante tidligere sykdommer   

   

Før

Etter at henvisningen er mottatt, og det er vurdert at du skal tilbys time ved poliklinikken, vil du få tildelt en poliklinisk time hos lege/ tverrfaglig team innen 26 uker. Ved henvisningsvurderingen vurderer vi også behov for supplerende billeddiagnostikk som må foreligge ved konsultasjon.

Når du blir henvist for skulderplager, blir du grundig utredet for dine plager ved den første polikliniske konsultasjonen hos lege. Ved behov gjøres utredningen tverrfaglig. Lege/ tverrfaglig team kartlegger også dine oppfatninger om egne skulderplager, hva som påvirker smertene og hvilke konsekvenser smertene har i ditt hverdagsliv. Gjennom samtale med deg og en grundig klinisk undersøkelse, vil lege/ tverrfaglig team danne seg et bilde av mulige årsaksfaktorer og vedlikeholdene faktorer knyttet til dine smerter.

Du blir informert om betydningen av den medisinske vurderingen som gjøres, får kort informasjon om skulderens oppbygning og funksjon og får informasjon og råd om hva du bør gjøre videre. De fleste skulderplager skal behandles med informasjon, råd og øvelser. Tilrettelegging av arbeid kan være aktuelt i en periode.

Dersom det vurderes slik at du kan nyttiggjøre deg videre behandling vil du få tildelt time til en eller flere behandlere i det tverrfaglige teamet.

 

Under

Behandlingen består i individuell oppfølging hos aktuelle behandlere i det tverrfaglige team som består av lege, fysioterapeut, psykolog, ergoterapeut og ved behov HelseIArbeid rådgiver (NAV).

Behandlingen vektlegger rask og helhetlig avklaring av tilstanden, samt tidlig intervensjon og samtidighetsbehandling rettet mot helse, arbeidsplass/skole og NAV. Egenmotivasjon og egentrening hjemme er sentralt.

Etter

Skulderpoliklinikken vil kunne henvise videre til andre spesialistavdelinger eller til videre rehabilitering etter behov.
Fastlege overtar som primærkontakt.

Kontakt

Rektor Berntsensgate 12 Seksjon for fysikalsk medisin

Kontakt Seksjon for fysikalsk medisin
En murbygning med sykkelstativ

Rektor Berntsensgate 12

Rektor Berntsensgate 12, 4022 Stavanger

Transport

​Buss fra Stavanger sentrum med holdeplass Tjensvollkrysset eller Stavanger turnhall i Madlaveien. Motsatt retning har holdeplass DNB Arena eller Tjensvollkrysset.

Fra Tjensvollkrysset, Madlaveien mot Sola. Ta til høyre ved lyskrysset, ta deretter av ved første avkjørsel til høyre. Følg veien til endes (etter 100 meter svinger veien mot venstre, du kommer da til vår parkeringsplass der du kan parkere gratis. NB det er begrenset plass). Det er også mulighet å parkere ved å svinge til høyre ved St.Svithun VGS, må da bruke parkeringsautomat for betaling. Det samme gjelder parkere ved Stavanger Forum.

 

Praktisk informasjon

​Fagpersonene i seksjonen arbeider sammen med deg i tverrfaglige team. Du vil møte ulike fagpersoner hos oss avhengig av hvilket poliklinisk tilbud du mottar.

Ergoterapeuten

Fokuserer på pasientens deltakelse i daglige aktiviteter med hovedvekt på arbeidsdeltakelse.

Fysioterapeuten

Kan tilby en kartlegging av muskel- og skjelettplager, samt bidra med en funksjonsrettet/aktivitetsbasert og kognitivt rettet behandling ved behov.

Legen

Er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, leder teamet og er medisinskfaglig ansvarlig. 

Psykologen

Har fokus på hvordan psykiske helseplager og stressbelastninger fremtrer i pasienters hverdag. Hovedmålet er å få kontroll på problemene, forstå hva som har bidratt til å opprettholde dem, samt finne metoder som kan brukes for å forebygge nye problemer. Psykologen tilbyr hovedsakelig jobbfokusert korttidsterapi for personer som plages med symptomer på angst, depresjon, søvnvansker og/eller stressbelastning.

Spesialsykepleieren

Har fokus på mestringsstrategier gjennom samtaler med kognitiv tilnærming.

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

​Har du mobiltelefon er det fint om du har denne på lydløs mens du oppholder deg i felles areal. Husk at du ikke må ta bilder av medpasienter eller personalet uten deres samtykke.