Behandling

Rehabilitering- Nevrologiske sykdommer – vurderingsopphold

Dette er et tilbud til personer med behov for tverrfaglig vurdering i spesialisthelsetjenesten med bakgrunn i funksjonsnedsettelse etter skade eller sykdom, f.eks parkinson, MS, hjerneslag, traumatisk hodeskade.

Vurderingsopphold kan være aktuelt i forbindelse med endring i funksjon og ved livsfaseoverganger. Tilbudet kan gis som døgnopphold eller som dagpasient ved AFMR Lassa. Lengde på tilbudet varierer og tilpasses individuelt, og er gjennomsnittlig på 2-3 uker.

Henvisning og vurdering

Din fastlege eller en spesialist (i forbindelse med innleggelse på sykehus eller poliklinisk konsultasjon) kan henvise. Henvisningen skal inneholde informasjon om problemstillinger, sykehistorie, yrkes- og trygdestatus, kliniske funn, behov for hjelp i daglige aktiviteter og informasjon om medikamenter. Aktuell problemstilling må komme klart fram. 

Du vil vanligvis bli innkalt til en poliklinisk konsultasjon for nærmere vurdering og kartlegging før det vil tas stilling til om du er aktuell for et vurderingsopphold, eller om det er andre tiltak som er mer hensiktsmessige. Det vil også bli vurdert om du kan være aktuell for dagopphold. Dette vurderes blant annet ut fra reiseavstand, grad av hjelpebehov og om vurderingen/rehabiliteringen i tilstrekkelig grad kan foretas på dagtid.

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 2. Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Andre forhold som kan påvirke rehabiliteringsevnen (komorbiditet, inkludert psykiske lidelser og rusmiddelproblemer).
 5. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 7. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 8. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).
 9. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen? Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 10. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  - Hvilken effekt hadde tiltakene?
  - Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 11. Har pasienten en individuell plan?
 12. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 13. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?
  - Dersom ja, hvilke tilbud?
 14. Hva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 15. Hva har tilkommet av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og/eller lokale oppfølgingstiltak?

Epikrise fra siste opphold vedlegges.   

       


   

Før

Ta med ved innleggelse

 • Dokumentasjon fra tidligere utredning eller vurderinger (f.eks. fra fysioterapeut) 
 • Individuell plan dersom du har dette.
 • Nødvendig medisinsk utstyr (f.eks. kateter, stomiutstyr)
 • Trenings- og evt. badetøy
 • Nødvendige hjelpemidler (f.eks. skinner, orthoser)

Vi trenger informasjon om

 • Du har behov for spesialkost eller tolk. Da må du si ifra om dette i god tid og senest en uke før innleggelse.
 • Du har behov for spesielle hjelpemidler som for eksempel spesialmadrass.

Medisiner

Oppdatert medisinliste skal medbringes ved innleggelse. Kontakt fastlegen din i forkant av oppholdet slik at han/hun sender deg din medisinliste.

Ta også med de medisinene du bruker i dag slik at vi får en oversikt over din nåværende behandling og sikrer kontinuitet. Medisinene leveres til sykepleier ved innleggelse. Ved dagopphold administrerer du dine egne medisiner.

Under

Du vil under oppholdet ha en kontaktlege og koordinator. Dette vil du informeres om ved innleggelsen. Avhengig av ditt behov vil aktuelle faggrupper involveres og kartlegge din helsetilstand og eventuelt følge deg opp videre i løpet av innleggelsen. I tillegg til lege og sykepleier vil aktuelle faggrupper være hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, nevropsykolog, sosionom og synspedagog.

Etter kartleggingen er gjennomført vil det avholdes et målmøte der mål for oppholdet avklares og en rehabiliteringsplan utarbeides. Du vil også få en timeplan (dagsplan eller ukeplan). For noen pasienter kan det være aktuelt å motta rehabiliteringstilbudet som dagpasient.

Sykepleiere og hjelpepleier gjennomfører trening og rehabilitering i daglige gjøremål gjennom hele døgnet, og gjennomfører tiltak som er anbefalt av de øvrige faggruppene. Daglige gjøremål kan være stell, spising, forflytning, påkledning og lignende. Behandling av de øvrige faggruppene foregår på dagtid hverdager.

Vi vurderer og gir råd om nødvendige tiltak som kan bedre funksjonsevnen og deltakelse innenfor livsarenaer som hjem, bolig, utdanning, jobb og fritid.

Eventuelle tiltak sees i sammenheng med tilbud fra hjemkommunen og mulighet for oppfølging etter oppholdet. Under oppholdet anbefaler vi og tilbyr ulike tiltak. Vi tar også kontakt med aktuelle samarbeidspartnere når det er behov for videre eller annen oppfølging.

Vi oppfordrer deg til å benytte muligheten til egentrening, og at du deltar i gruppeaktiviteter.
Ved behov vil det avholdes møter med teamet og pasient/pårørende/kommune/andre aktuelle instanser. Du oppfordres til å ha med deg pårørende på møter som avholdes.

Avdelingen har egne barneansvarlige. Ved behov vil vi tilby egne samtaler med barn som pårørende. Les mer om barn som pårørende på helsenorge.no

Etter

Etter endt opphold vil det skrives en tverrfaglig rapport og medisinsk epikrise der vurderingsoppholdet og din situasjon, samt anbefaling ifht videre oppfølging er beskrevet. Du vil motta en kopi av den tverrfaglige rapporten, og denne vil også bli tilsendt fastlege, og andre aktuelle samarbeidspartnere, for eksempel koordinerende enhet i kommunen. Disse dokumentene kan du også finne på helsenorge.no. ved å logge inn på min side under pasientjournal.

Kontakt

Rektor Berntsensgate 12 Seksjon for rehabilitering

Kontakt Seksjon for rehabilitering

Oppmøtested

Fra Tjensvollkrysset tar du Madlaveien mot Sola.
Ta til høyre ved lyskrysset, deretter av ved første avkjørsel til høyre. Følg veien til endes. Etter 100 meter svinger veien mot venstre, du kommer da til vår parkeringsplass.
En murbygning med sykkelstativ

Rektor Berntsensgate 12

Rektor Berntsensgate 12, 4022 Stavanger

Transport

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.

​Buss fra Stavanger sentrum med holdeplass Tjensvollkrysset eller Stavanger turnhall i Madlaveien. Motsatt retning har holdeplass DNB Arena eller Tjensvollkrysset.

Fra Tjensvollkrysset, Madlaveien mot Sola. Ta til høyre ved lyskrysset, ta deretter av ved første avkjørsel til høyre. Følg veien til endes (etter 100 meter svinger veien mot venstre, du kommer da til vår parkeringsplass der du kan parkere gratis. NB det er begrenset plass). Det er også mulighet å parkere ved å svinge til høyre ved St.Svithun VGS, må da bruke parkeringsautomat for betaling. Det samme gjelder parkere ved Stavanger Forum.

 

Praktisk informasjon

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

Det er fast besøkstid kl.18-19:30, ellers avtales besøk med personalet i avdelingen. Rehabilitering kan foregå hele døgnet i alle typer av dagliglivets aktiviteter. Pasientene får en individuell ukeplan i tråd med utarbeidet mål og tiltaksplan.

​Ta med deg:

 • ​Behagelige treningsklær
 • Sko for både inne- og utebruk
 • Yttertøy
 • Badetøy
 • Toalettsaker
 • Oversikt over faste medisiner

NB! Ta ikke med verdisaker som smykker eller store pengebeløp.

Privattøy vaskes sjelden i sengeposten og det forventes at dette blir gjort i hjemmene. Unntaksvis kan det foregå noe ​vasking av tøy i seksjonen hvis det blir vurdert som et hensiktsmessig treningstiltak

Vær ellers oppmerksom på at SUS er et røykfritt sjukehus. Det er ikke lov å røyke verken ute eller inne. Man kan ikke benytte alkohol eller andre rusmidler under oppholdet.

Ta gjerne kontakt med personalet om du har spørsmål.