Behandling, Psykoedukativ/kunnskapsbasert familiebehandling

Familiefokusert behandling med undervisnings- og samtaletilbud

Familiefokusert behandling er et behandlingstilbud til personer som står i fare for å utvikle en alvorlig psykisk lidelse og deres nærmeste familie. Tilbudet innebærer at dere, sammen med en gruppeleder, møtes regelmessig i inntil et år. Gjennom samtaler, undervisning og problemløsning er målet å gi deg best mulig støtte og hjelp i hverdagen.

De fleste pasienter som får en første episode psykose opplever en relativ lang periode med ikke- psykotiske symptomer preget av uspesifikke og mer spesifikke symptomer, såkalt prodromalsymptomer eller Ultra High Risk. Ved psykosegjennombruddet har mange allerede opplevd tap av kognitiv og psykososial fungering. Ved hjelp av denne behandlingen håper vi å kunne utsette eller forhindre videre utvikling av psykose.

Skulle du ønske at dere som familie fikk hjelp til å opprettholde kontakten i en vanskelig tid? Lurer familien din på hvordan de best kan bidra med å hjelpe deg?
Når du har psykiske utfordringer kan det være vanskelig å uttrykke hvordan du har det overfor de som står deg nærmest. Familien din er bekymret, og vil prøve å hjelpe deg på ulike måter. I møte med krise og sykdom hos et familiemedlem, er det vanlig å reagere både med redsel, sinne og uro. Det gjør at de ikke alltid klarer å møte deg på den måten du trenger. Mange familiemedlemmer opplever dessuten at de ikke vet nok om hva din psykiske lidelse innebærer.

Familiefokusert behandling er et behandlingstilbud tilpasset ungdom fra 13 år og oppover som står i fare for å utvikle en psykose lidelse, og deres familier. Gjennom Familiefokusert behandling formidles kunnskap og verktøy som kan bedre kommunikasjon og problemløsning i familien. Målet er å redusere konflikter, og bidra til et positivt familieengasjement. Dette kan minske symptomer og bedre sosial funksjon hos ungdom som er i risiko for å utvikle en psykoselidelse.

 • Hjelpe familien til å gjenkjenne tidlige tegn på en psykoseutvikling
 • Få forståelse for ungdommens potensielle sårbarhet for fremtidige psykosesymptomer
 • Identifisere stressende faktorer for symptomer og utvikle en plan for handling når symptomer øker
 • Øke skole/arbeidsmessig funksjon

Behandlingsmetoden er anbefalt i nasjonale retningslinjer for psykoselidelser:

Familiemedlemmer vil også i risikofasen for psykoseutvikling, den såkalte UHR- fasen være preget av belastninger som følge av endring i omsorgsrollen og familierelasjonene. Familiemedlemmer gir uttrykk for større grad av bekymring tidlig i et psykoseforløp enn i en senere fase, og mange vil oppleve en krise som følge av å ha vært vitne til symptomutviklingen og personens funksjonsfall Følelser som redsel, tristhet, håpløshet, skyld, sinne, sorg, tap og traumelignende erfaringer forekommer ofte, og mange familiemedlemmer vil kjenne seg overveldet og maktesløse (s.61)

Anbefalingene er basert på forskning:

Meta-analyse som viser at UHR- ungdommene er mest utsatt i forhold til å utvikle psykose i løpet av de tre første årene (Fusar-Poli et al,2012) Alder, definisjon av prodromaltegn og behandling.
Andre meta- analyser viser til hvilken type behandling som har mest effekt (McGlashan et al,2007; Nice Guidlines,2014; Preti & Cella, 2010; Stafford et al, 2013). Kognitiv terapi, Omega 3 tilskudd og Psykoedukativ familiebehandling.
Hvordan ungdom som står i fare for å utvikle psykose og som har deltatt i psykoedukativ familiebehandling opplever mestring i skole og sosial fungering. NORDISK SYGEPLEJEFORSKNING, ÅRGANG 7, NR. 1-2017, S. 35–47

Du kan lese nærmere om forskningen og grunnlaget for anbefalingen i den nasjonale retningslinjen for psykoselidelser.

Familiebehandlingen erstatter ikke annen behandling, men kommer i tillegg til annen psykologisk behandling og eventuelt medisinsk behandling.

Henvisning og vurdering

Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på om familiefokusert behandling er noe for deg og din familie. Vi inviterer dere også gjerne til en uforpliktende samtale for å gi dere nærmere informasjon om hva dette tilbudet innebærer.

Før

Du får det dere trenger av praktisk informasjon før familiefokusert behandling starter. Hvis dere har spørsmål underveis kan dere kontakte gruppelederen.

Under

I familiefokusert behandling deltar du, din nærmeste familie og en gruppeleder. Dere treffes regelmessig over en periode på ca. 6–12 måneder. Varigheten blir tilpasset behovet til deg og familien din. Vi bruker de første møtene til å bli kjent og etablere et samarbeid. Deretter benytter vi møtene til samtaler, undervisning og problemløsning. Dere lærer om stressfaktorer, mestringsstrategier og god kommunikasjon. Vi finner løsninger på utfordringer i hverdagen, som du og din familie kan prøve ut før neste møte.

Familien trenger kunnskap for å kunne være til hjelp og støtte for deg. Vi jobber med ulike problemstillinger og temaer:

 • Lære om symptomer
 • Stress-sårbarhetsmodellen
 • Identifisere og evaluere stress
 • Lære nye mestringsferdigheter
 • Hvordan familien kan gi best mulig støtte
 • Planlegge forebygging
 • Kommunikasjonsferdigheter
 • Problemløsningsmodellen

Etter

Når familiefokusert behandling er ferdig, fortsetter du eventuelt annen behandling og oppfølging i samråd med din behandler eller fastlege.

Kontakt

Jan Johnsens gate 12 TIPS og Familiepoliklinikken

Kontakt TIPS og Familiepoliklinikken

Oppmøtested

Inngang D.

Betongbygg med skyvedører i glass. Foto.

Jan Johnsens gate 12

Jan Johnsens gate 12

4011 Stavanger

Transport

​Det er flere busstopp langs med sykehusets område, både i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate og Ullandhaugveien.
Ved hovedinngangen, inngang 2, inngang 6 og i hovedinngangen ved Psykiatrisk divisjon står det sanntidsskjermer der du kan se når bussene kommer og går.

​Våland
Nærmeste togstasjon er Paradis stasjon. Denne ligger om lag én kilometer fra hovedbygget.

Se Kolumbus eller nettbuss for ruter og rutetider.