Mentaliseringsbasert (MBT) gruppeterapi

Kombinasjonsbehandling for emosjonelt ustabil og unnvikende personlighetsforstyrrelse

Gruppeterapi er en behandlingsform som har dokumentert god effekt på en rekke psykiske lidelser. De fleste som deltar i gruppeterapi opplever at det de selv strever med, strever også andre med, og at det er godt å uttrykke vanskelige tanker og følelser i en trygg ramme. Dersom du skal henvise til gruppeterapi: Henvisningsvinduet til grupper som starter høsten 2024 er uke 21-23. Henvisningsvinduet for grupper som starter våren 2025 er i uke 45-47.

MBT-gruppene er terapigrupper for pasienter som har diagnosen emosjonelt ustabil og unnvikende personlighetsforstyrrelse. Under ledelse av to gruppeterapeuter møtes deltakerne jevnlig for å jobbe for å få en bedret mentaliseringsevne med gruppen som treningsarena for mentalisering.

Generelle behandlingsmål:

 • Pasienten får et bedre forhold til seg selv
 • Et mer stabilt forhold til omverdenen og viktige andre
 • Et mer utviklet og variert språk for egne indre tilstander
 • Økt forståelse for seg selv og andre, noe som minsker faren for misforståelser
 • Bedre kjennskap til følelser, både egne og andres
 • Økt livskvalitet gjennom reell deltakelse i livet

Henviser må ha åpen kontakt med pasienten når hen går i psykoedukativ gruppe. Hvis pasienten går videre i MBT-programmet kan kontakten med pasienten avsluttes, hvis ikke overføres pasienten tilbake til henviser.
 
Inklusjonskriterier:
 • Unnvikende personlighetsforstyrrelser
 • Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse
 • Alder 20-40 år
 
Eksklusjonskriterier:
 • Psykose (fastlåste vrangforestillinger og uttalt paranoiditet)
 • Autismespekterforstyrrelse
 • Psykisk utviklingshemming
 • Pågående rusproblem (inkl. overforbruk av A- og B-preparater)
 
Ved henvisning er det viktig at:
 • Det er gjort fullstendig utredning av personlighetsforstyrrelse (SCID-II eller SCID-5-PF) og at rapport inklusive skår av både full terskel og terskelverdi med utfyllende tekst, er tilgjengelig å lese for mottaker av henvisningen
 • En har gjort differensialdiagnostikk ved mistanke om PTSD samt ADHD/ADD og at disse tilstandene er forsøkt behandlet dersom tilstede (ikke uvanlig comorbiditet)
 • En er tydelig ovenfor pasient som er henvist at en på tidspunkt for henvisning kun er henvist for å unngå falske forventninger om sikker plass. Gruppepoliklinikken kaller inn aktuelle kandidater og vurderer egnethet for gruppebehandling.​

For at henvisningen kan bli vurdert må den inneholde følgende punkter:

 • Utredning (eventuell henvise til dato i journal hvor SCID finnes)
 • Hva er det som gjør at individualterapi ikke er tilstrekkelig for pasienten
 • Hva har fokus vært i individualterapi
 • Aktuelle problemstillinger
 • Relasjonsproblemer/utfordringer
 • Sosial status (familie, jobb, skole)
 • Pasienten sine tanker om gruppebehandling
 • Pasienten sine mål​

Henvisningsadresse

Stavanger DPS, Gruppepoliklinikken,
Pb 8100 4086 Stavanger.

Henvisning i DIPS
PS Las STVDPS Gruppepoliklinikk Henvisning

Før

Henviser fra spesialisthelsetjenesten sender sekundærhenvisning. Dersom pasienten er i målgruppen for gruppebehandling vil hen bli kalt inn til vurderingssamtale ved gruppepoliklinikken. 
 
Pasientene må underskrive behandlingsavtaler for terapien. De må godta rammene for behandlingen, prioritere oppmøte og behandling, gi beskjed ved fravær, gi beskjed om viktige faktorer som kan påvirke behandlingsprosessen, kunne respektere taushetsplikten, ikke ha stort pågående rusmisbruk, ikke ha så alvorlig selvskading og suicidalitetsproblematikk at det ikke er forenlig med å gå i gruppe med andre pasienter og ta aktivt kontakt dersom man lurer på noe underveis i behandlingen.
 

Under

Alle møtene filmes på video, og pasientene må skrive under på samtykkeerklæring underskrives i forkant. To til tre gruppeterapeuter leder gruppen.
 
Pasientene blir i første omgang søkt inn til psykoedukativ gruppe som varer et semester. 

 • 1,5-2 timer psykoedukativgruppe (undervisning). Her får en undervisning om hvordan det er å leve med en personlighetsforstyrrelse. I undervisningen går vi blant annet gjennom følelser og følelsesregulering, mentalisering og mentaliseringssvikt, og betydningen av tilknytning. Det er lagt opp til at gruppedeltakerne skal delta aktivt i form av oppgaver og diskusjoner. 
 • Individualterapi ​

I slutten av første semesteret vil det bli gjort vurderinger om det er hensiktsmessig at pasienten fortsetter videre MBT-program. Da kan eventuelt et videre forløp på 1,5 år tilbys.

Videre behandlingsforløp på 1,5 år:

 • 1,5 timer samtalegruppe i uken
 • Individualterapi
 • En tilleggsgruppe i løpet av et av semestrene (enten kunstterapigruppe, kroppsbevissthetsgruppe eller affektbevissthetsgruppe).
Hvis det er behov for det samarbeider vi med kommune, NAV eller andre aktuelle aktører.​ Vi har en jobbspesialist (IPS) tilknyttet Gruppepoliklinikken. 

Etter​

Vi gjør revidering av SCID- V PF ved avslutning av terapien. 

Kontaktinformasjon

Stavanger DPS Gruppepoliklinikken

Sekretær: 51 51 45 90                                                                                                  Sentralbord: 51 51 45 00

Besøksadresse: Adjunkt Hauglandsgate 34, 4022 Stavanger

Sist oppdatert 13.03.2024