Illustrasjon

PILOT SYNdata

Prosjektet PILOT SYNDATA skal gi kunnskap om korleis ein kan nytte syntetiske helsedata i kombinasjon med maskinlæring og kunstig intelligens, for å styrke rusbehandling og psykisk helsevern.

​F​akt​a

PILOT SYNDATA skal gi kunnskap om korleis syntetiske helsedata kan støtte trygg bruk av maskinlæring og kunstig intelligens innan barne- og ungdomsspykiatri.

Eigar

Stavanger Universitetssykehus,  Lars Conrad Moe, Klinikkdirektør ved Klinikk psykisk helsevern, unge og rusavhengige.

​Bidrag frå H​​​else Vest IKT

Seksjon for Innovasjon har bidratt med utvikling av prosjektet og prosjektledelse.

Kontaktpe​​​rson

Prosjektleder Synnøve Olset | Synnove.olset@helse-vest-ikt.no

​​​

Auka behov og mangel på menneskelege og økonomiske ressursar gjer det naudsynt å ta i bruk ny teknologi som kunstig intelligens (KI) for å utvikle ei effektiv, bærekraftige helseteneste. Nasjonal helse- og sykehusplan (2020-2023) seier at kunstig intelligens kan bidra til «raskare og meir presis diagnostisering, betre behandling og meir effektiv ressursbruk» (s6).

Det er ei naturleg skepsis til å nytte KI i helsesektoren, og kanskje særleg innan mental helse. Psykiske helseutøvarar er tradisjonelt sett meir pasientsentrert i sin kliniske praksis enn dei fleste «ikkje-psykiatriske» utøvarane, og stoler meir på dei «mjuke» ferdigheitene, inkludert å danne relasjonar med pasienten og direkte observere pasientens åtferd og kjensler. Psykiske helsedata kommer ofte i form av subjektive og kvalitative pasienterklæringar og skriftlege notatar. Men maskinlæring er godt eigna til å lese gjennom og syntetisere både strukturerte og ustrukturerte data. Slike data kan nyttast i dagens teknologi for å få ein kontinuerleg, langsiktig overvaking av dei unike individuelle biopsykososiale profilane som påverkar psykisk helse. Men viktigast er det at bruk av KI gjer det mogeleg for profesjonsutøvarar i psykisk helsevern å fokusere på menneskelege aspekt ved medisin som berre er mogleg gjennom klinikar – og pasientforholdet.

Tilgang på store mengder helsedata er ei føresetnad for å trene opp og konfigurere algoritmar. For å lukkast krevjast det kunnskap om korleis ein kan nytte helsedata og samtidig ivareta nasjonale etiske prinsipp for kunstig intelligens, slik som respekt for personvernet og digital sikkerheit. Å nytte syntetiske data kan vere ei løysing for å imøtekomme denne oppmodinga.  Det er fiktive men reelle data som betraktast som eit trygt alternativ til personidentifiserbare data eller anonyme data.

I 2021 ble det derfor utarbeidet et prosjektkandiat for å bygge kunnskap om hvordan syntetiske data kan støtte trygg bruk av maskinlæring og kunstig intelligens innen psykisk helsevern for barn og unge. Prosjektet har fått innovasjonsmidler fra Helse Vest, og startet våren 2022.

Sentrale samarbeidspartnarar er Helse Vest IKT, NTNU, Vivit AS (Konsulentselskap, spesialist på KI og kliniske data) og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge).​

Syntetis​​​​ke data er løsningen, men hva er problemet?

Personvern er viktig, men også til stor frustrasjon for aktører som ønsker å bruke helsedata til forskning og innovasjon. Syntetiske data er pekt på som en mulighet for å trene opp algoritmer i tidlig faser av KI-prosjekter, men om det er løsningen, hva er problemet? 

Prosjekt Pilot Syndata har hatt som mål å få økt kunnskap om utvikling og bruk av syntetiske data. Sentrale samarbeidspartnere har vært NTNU, Vivit AS, Helse Vest IKT, Helse Vest, Norsk Helsenett, Høyskolen i Bergen.   

På den siste fagdagen til prosjektet skal vi dele våre erfaringer fra ide til realisering.  Vi vil fordype oss i spørsmålet: Syntetiske data er løsningen, men hva er problemet?  

Fagdagen er satt opp som et webinar og er åpen for alle som er nysgjerrig på syntetiske data.  

Klikk her for å delta i møtet

Vi har også invitert tre studenter som skrev oppgave på prosjektet våren 2022 til å fortelle oss om mulighetene, men også hensyn som må ivaretas for å lykkes med syntetiske data i helsesektoren.   

Økt behov og mangel på menneskelige og økonomiske ressurser gjør det nødvendig å ta i bruk ny teknologi for å utvikle en effektiv, bærekraftig helsetjeneste. Kunstig intelligens kan tolke store mengder data på få sekunder og gi løpende informasjon om pasienters fysiske og psykiske helse. Kunstig intelligens kan gjøre det enklere å følge opp pasienter hjemme, oppdage sykdom tidligere og komme raskere i gang med behandling. For å ta i bruk kunstig intelligens trenger vi tilgang til data, men det er vanskelig å få tilgang til data i norske sykehus. Personvern og informasjonssikkerhet gjør det svært tidkrevende å anvende teknikker for kunstig intelligens som maskinlæring og statistiske analyser.   

Å anvende syntetiske data i tidlig fase av kunstig intelligens-prosjekter pekes på som en mulig løsning.

Hva syntetiske data er og hvordan de utvikles og brukes vil du lære mer om på fagdagen. 

Program  

Tidspunkt 

Te​ma 

Hvem​ 

12:00-12:05  Prosjekteier ønsker velkommen Lars Conrad Moe, Klinikksjef SUS 
12:05-12:10  Prosjektleder gir en introduksjon til dagens program 
Synnøve Olset, Helse Vest IKT 
12:10-12:30 

Hvilke betydninger kan bruk av syntetiske data ha for helsesektoren? 

Tre masterstudenter har fordypet seg i syntetiske data og sett på muligheter, men også utfordringer helsesektoren bør være bevisst på ved bruk av syntetiske data. 
Iselin Pedersen Kristiansen, Karoline Fløysand Volland og Live Haraldsen 

​Fra ide til realisering av syntetiske data, noen erfaringer og avsluttende refleksjoner 

12:30-12:50 

Halleluja, endelig er det over, eller er det det? 

Utdrag fra sluttrapport med innslag av kaos, fortvilelse, men også MYE nyttig læring! 

En prosjektleders perspektiv 

Synnøve Olset, Prosjektleder Helse Vest IKT 

 

12:50-13:05 

Elefanten i rommet! 

 Et fremtidig rammeverk for å lage personvern vennlige KI løsninger og noen tanker om forutsetningen for å bruke syntetiske data. 

 Et perspektiv fra datascientisten 

Mounir Haizoune, Datascientist Helse Vest IKT 
13:05-13:20 

Må jeg være med? 

Historien om psykologen som litt motvillig dro på tur med to forskere, en teknolog og en kaospilot. 

 En klinikers perspektiv 

Lars Øhlckers, Psykologfaglig rådgiver, Helse Stavanger 
10 min Pause   
13:30-13:50 

Dette er veldig spennende! 

 En kort historie om hvorfor syntetiske data betraktes som svært nyttig og hvordan vi kan samarbeide fremover for å bygge mer kunnskap på fagfeltet.  

 Forskerens perspektiv 

Thomas Brox, Vivit AS og Øystein Nytrø, NTNU 
13:50-14:00 

Vi elsker syntetiske data! 

 Et statlig perspektiv 

Per-Morten Rummelhoff, Norsk helsenett 
14:00-14:25  Refleksjoner i plenum Alle 
14:30  Slutt ​

I regi av innovasjonsprosjektet Pilot SYNDATA ble det 3. juni 2022 arrangert en fagdag for å dele kunnskap og erfaringer ved bruk av syntetiske helsedata.

 


Presentasjoner

Ikon 5
Trygg bruk av KI - Synnøve Olset - Helse Vest IKT.pdf

Ikon 5
Syntetiske data - Per Morten Rummelhoff - Norsk helsenett.pdf

Ikon 5
Syntetiske data - Mounir Haizoune - Helse Vest IKT.pdf


Sist oppdatert 09.12.2022