legionella agar skål

Nasjonalt referanselaboratorium for Legionella

Som nasjonalt referanselaboratorium for Legionella bistår vi med diagnostikk, karakterisering og utbrudds- eller smitteoppklaring.

 

united-kingdom.png

 E​nglish version

Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Stavanger Universitetssykehus har hatt delt nasjonal referansefunksjon for Legionella sammen med Folkehelseinstituttet siden 31.12.2005.  Fra 01.08.2021 har avdelingen hele ansvaret for nasjonal referansefunksjon for Legionella.

Alle kliniske legionella-isolat og legionella-stammer isolert fra miljøet i forbindelse med smittesporing skal sendes til Legionella referanselaboratoriet for videre karakterisering, genotyping og lagring i stammebank
 
Vi ønsker også å få tilsendt serumprøver fra personer som har testet positivt for legionella for å kunne opprettholde høy kompetanse på analyse av legionella antistoff.
 
Karakterisering av isolat fra miljøprøver – Miljølaboratorier som ønsker å få artsbestemt eller sekvenstypet legionella-isolat fra miljøprøver som ikke er forbundet med smittesporing kan nå bestille disse analysene hos oss. For informasjon om pris og innsending av prøver, se punkt for miljøprøver under innsending av prøvemateriale.
 
Nyhet! Tilbud om utvidet Legionella spp PCR fra 01.12.23. Ved påvist Legionella species DNA tilbyr vi nå utvidet PCR spesifikk for et utvalg klinisk relevante Legionella (non-pneumophila) species (L.micdadei, L.longbeachae, L.bozemanae og L.anisa), se også informasjon under punktet «Våre analyser». 

Mikrobiologiske laboratorier skal sende inn
 • Isolat fra pasienter
 • Isolat fra vann- og miljøprøver i forbindelse med smitteoppsporing rundt kliniske tilfeller
Rekvisisjon fylles helst ut elektronisk, skrives ut, og sendes sammen med isolatet. 
 
Det er viktig at relevant informasjon fra rekvirent når frem til oss, spesielt i forbindelse med smittesporing. Dette fylles inn i rekvisisjonen (se lenke over). Det er en fordel om kopi av primærrekvisisjon i tillegg legges ved.
 
Vi ønsker også å få tilsendt serumprøver fra personer som har testet positivt for legionella for å kunne opprettholde høy kompetanse på analyse av legionella antistoff. Mer informasjon om hvordan slike prøver kan sendes til oss finner du h​er (labhandbok.sus.no).​​
 
I tilfeller hvor lokale laboratorier ikke utfører egen legionelladiagnostikk, sendes prøve fortrinnsvis til nærmeste laboratorium som utfører slik diagnostikk. Referanselaboratoriet kan være behjelpelige med analyse og etter avtale motta:
 
 • Prøve fra pasienter med positiv Legionella urinantigentest og positiv Legionella PCR
 • Prøver fra pasienter med alvorlig pneumoni etter opphold i utlandet
 
Dersom vi skal utføre primærdiagnostikk er det viktig at dette oppgis i rekvisisjonen

Analyse av vann- og miljøprøver i forbindelse med smittesporing
Referanselaboratoriet utfører per nå ikke selv primærdiagnostikk av vann- og miljøprøver ved utredning av smittekilde. Slike prøver sendes til egnet miljølaboratorium for analyse.

Referanselaboratoriet har avtale med Unilabs Laboratoriemedisin AS, Avdeling for miljømikrobiologi, om Legionelladyrkning av vann- og miljøprøver. Kontaktinfo Unilabs Laboratoriemedisin AS. Ved oppvekst av Legionella sender Unilabs stammen til referanselaboratoriet slik at referanselaboratoriet kan gjøre sekvensbasert typing av stammen og sammenligne med kliniske isolat.


Innsending av legionella-isolat fra miljøprøver som ikke er forbundet med smittesporing

Mikrobiologiske laboratorier kan sende inn isolat fra vann og miljøprøver for legionella artsbestemmelse og sekvensbasert t​​yping av Legionella pneumophila.

Rekvisisjon - bakteriediagnostikk​
Rekvisisjon fylles helst ut elektronisk, skrives ut, og sendes sammen med isolatet.

Kryss av for Vann/miljø-isolat under punktet Legionella referansefunksjon.
Under kliniske opplysninger/problemstilling legges det inn informasjon om hvilken type analyse man ønsker å få gjennomført.

Gjeldende analysepriser:​
Analyse Metode Pris pr prøve (eks moms)
Legionella artsbestemmelse Maldi-TOF 100
Sekvensbasert typing av L. pneumophila Helgenomsekvensering (Illumina) 1700 • Referansediagnostikk
 • Tilby ulike metoder for påvisning og typing av legionella til bruk i diagnostikk, smittesporing og forskning
 • Opprettholde nasjonal stammebank over pasientrelaterte legionella-isolat og annet referansemateriale
 • Overvåkning, beredskap og respons ved utbrudd av legionellose.
 • Vitenskapelig råd og støtte
 • Samarbeid og forskning

Legionella-bakterien lever fritt i vann og fuktige miljøer. Den danner biofilm sammen med andre bakterier og formerer seg intracellulært ved 20-42°C.
 
Det er beskrevet >60 arter og 70 serogrupper av legionella hvorav minst 20 er patogene for mennesker. Den viktigste humanpatogene arten er Legionella pneumophila.
 
Legionella-bakterien smitter ved inhalasjon av aerosoler med bakterier eller ved aspirasjon av vann. Høye konsentrasjoner av legionella-bakterien oppstår i stillestående temperert vann og karakteristiske smittekilder er kjøletårn, spa bad, luftfuktere og innendørs fontener. Det er ikke påvist person-til-person smitte.
 
Legionella-bakterien gir sykdommen legionellose. Klinisk opptrer legionellose i to former, Pontiac feber; en mild influensaliknende sykdom og legionærsykdom; alvorlig pneumoni med opptil 30% dødelighet hos eldre og immunsvekkede. Legionellose behandles med antibiotika (Pneumoni, samfunnservervet -Helsedirektoratet​). Sykdommen opptrer sporadisk og i utbrudd. Det første kjente utbrudd av Legionella pneumophila i Norge fant sted høsten 2001 i Stavanger.

Påvisning, identifisering/verifisering

Påvisning, identifisering/verifisering
Tilgjengelige analyser for påvisning av Legionella ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi:
Ved mistanke om akutt legionella-infeksjon skal urin undersøkes for legionella-antigen. Urinantigentesten påviser kun Legionella pneumophila serogruppe 1, og ved milde infeksjoner kan testen gi negativt resultat. Andre legionellaarter enn Legionella pneumophila vil også gi negativt resultat.
 
Dyrkning og PCR-test direkte i prøvematerialet er viktig for å kunne påvise alle legionella-arter. Isolering av bakterien ved dyrkning er også viktig for oppklaring av eventuelt utbrudd.Prøvene avdelingen mottar analyseres for legionella-spesifikt DNA ved real-time PCR i de tilfellene hvor vi er primærlaboratorium. I prøvemateriale hvor det er påvist Legionella spp hos oss eller ved andre laboratorier utfører vi en utvidet species PCR-analyse spesifikk for et utvalg klinisk relevante Legionella (non-pneumophila) species (L.micdadei, L.longbeachae, L.bozemanae og L.anisa). PCR-positive prøver dyrkes. Aktuelle prøvematerialer er ekspektorat, bronkialskyllevæske, indusert sputum, trakealsekret og lungevev. Prøver fra øvre luftveier er ikke egnet.
 
Legionella-antistoff påvisning er hovedsakelig aktuelt som del av en epidemiologisk undersøkelse i forbindelse med utbrudd. Serologi er lite nyttig i akuttfasen og bør alltid baseres på titerstigning i serumpar. Diagnosen Pontiac feber kan stilles serologisk, men dette er mest aktuelt i forbindelse med epidemiologisk undersøkelse ved utbrudd.
 

Detaljkarakterisering

Tilgjengelige analyser for detaljkarakterisering av legionella-isolat ved avdeling for Medisinsk mikrobiologi:
 
 • Artsbestemmelse av Legionella
  • Legionella pneumophila artsbestemmes ved bruk av masse spektrometri (MALDI-TOF) og i tillegg vil artsbestemmelse bli utført ved helgenomsekvensering. 
 • Serotyping av Legionella pneumophila
  • Legionella pneumophila-isolater serotypes ved bruk av latex agglutinasjon.​
 • Monoklonal subtyping av Legionella pneumophila 
  • Legionella pneumophila-isolater av serogruppe 1 eller serogruppe 2-14 kan subgrupperes med monoklonale antistoff fra Dresden-panelet (immunfluoresens); ikke rutineanalyse.
 • Sekvensbasert typing (SBT) av Legionella pneumophila
 • ​I forbindelse med utbrudds- eller smitteoppklaring vil helgenomsekvenserte pasient- og miljøisolat sammenliknes vha bioinfomatiske analyser.​

Resistensundersøkelse

Resistenstesting har frem til nå kun vært utført i forskningssammenheng. I mai 2021 kom EUCAST med oppdaterte retningslinjer for resistensbestemmelse av Legionella pneumophila.

Og i mars 2022 ble det satt i gang en 2-årig studie i regi av ESGLI for å utvikle en standardisert metode for Legionella resistensbestemmelse. Avdelingen planlegger å innføre denne metoden når den er tilgjengelig.​

Avdeling for medisinsk mikrobiologi er medlem i:
 • ELDSNet (The European Legionnaires’ Disease Surveillance Network) – Operational Contact Point (OCP) for mikrobiologi i Norge.
 • ESGLI (ESCMID Study Group for Legionella Infections)
Norge bidrar her sammen med andre land til det europeiske arbeidet som gjøres for å øke kunnskap og informasjon om de epidemiologiske og mikrobiologiske aspektene ved legionellose. Dette oppnås via internasjonal overvåking av sykdommen, samt utvikling av diagnose- og behandlingsmetoder.
 

Nyttige linker

For smittevernrutiner ved påvisning av enkelttilfeller av legionellose eller ved mistanke om utbrudd, se Smittevernveilederen Folkehelseinstituttet​

Avdelingen har en nasjonal stammebank; denne inneholder både pasientisolater, tilhørende miljøisolater og referansestammer. Det er ønskelig at laboratorier i Norge sender alle nye kliniske legionella-isolater, samt legionella-isolater fra vann- og miljøprøver i forbindelse med smitteoppsporing rundt kliniske tilfeller, til denne stammebanken.

Mikrobiologiske laboratorier i Norge kan få tilsendt karakteriserte legionella-isolat fra referanselaboratoriet ved forespørsel, for bruk til kvalitetskontroll av laboratoriets legionella-diagnostikk.

Kontakt

Ansvarlig Nasjonalt referanselaboratorium for Legionella
Anne Vatland Krøvel
e-post: anne.vatland.krovel@sus.no
tlf +47 51514835 / +47 92604914

Fokusområder

Vårt hovedfokus er å utvikle bedre og raskere referansediagnostikk ved bruk av ulike sekvenseringsmetoder. Målet er å tilby analyser både av isolat og direkte fra prøvemateriale.
 
Ved å være i front på metoder for legionella-karakterisering og smittesporing/utbruddsoppklaring ønsker referanselaboratoriet å være en viktig ressurs og samarbeidspartner, både innenfor og utenfor helseforetakene.​
 

Prosjekter og samarbeid

Forskningsprosjekt
 • Legionella pneumophila og resistens mot antimikrobielle midler. Samarbeid med Haukeland Universitetssykehus. Lenke til artikkel.
 • Legionella i kommunale dusjanlegg- Undersøkelse av utbredelse, typer og virulens med tanke på risikostyring. Samarbeid med IRIS (International Research Institute of Stavanger), Stavanger kommune, Universitetet i Stavanger/SEROS og University of Michigan Medical School (Michele Swanson). Finansiert av Regionale Forskingsfond Vestlandet. Lenke til rapport (PDF), lenke til artikkel​

Referanselaboratoriet har tett samarbeid med AMR Forskningsgruppen ved SUS.​
 
Studentprosjekt
Referanselaboratoriet er en del av Stavanger universitetssjukehus og vi ønsker å legge til rette for studentoppgaver ved vårt laboratorium.

Publikasjoner og konferanser

Vi deltar på aktuelle legionellakonferanser både i og utenfor Europa.
 

Publikasjonsliste

Long-read sequencing for reliably calling the mompS allele in Legionella pneumophila sequence-based typing (2023). Krøvel, A.V., Hetland, M.A., Bernhoff, E., Bjørheim, A.S., Soma, M.A. and Löhr, I.H. Front. Cell. Infect. Microbiol, Sec Bacteria and Host. Proceedings of the Legionella 2022. Volume 13-2023.​

Poster: Nanopore sequencing as a solution to the mompS challenge in L. pneumophila SBT from short-read data (2022). Krøvel, A.V, Bernhoff, E., Soma, M.A., Hetland, M.A.K., Romstad, M.R. and Löhr, I.H. The 10th International conference on Legionella, Japan, September 20-24.

Legionella pneumophila in Municipal Shower Systems in Stavanger, Norway; a Longitudinal Surveillance Study using Whole Genome Sequencing in Risk Management (2022). Krøvel, A.V., Bernhoff, E., Austerheim, E., Soma, M.A., Romstad, M.R. and Löhr, I.H. Microorganisms; 10 (3);536. ​

Susceptibility of Legionella pneumophila to antimicrobial agents and the presence of the efflux pump LpeAB (2019). Natås, O.B., Brekken, A.L., Bernhoff, E., Hetland, M.A.K., Löhr, I.H and Lindemann, P.C. J Antimicrob Chemother. Jun 1;74(6):1545-1550.  
doi: 10.1093/jac/dkz081.

Legionella i kommunale dusjanlegg - Undersøkelse av utbredelse, typer og virulens med tanke på risikostyring (2017). Krøvel A.V., Engen, O.A.H., Bernhoff, E., Nilsen, I.M., Ragnes, K., Wiik, R. og Natås O.B.  Rapport IRIS 2017/282 (PDF)

Poster: Legionella pneumophila in municipal shower systems in Stavanger, Norway; a  longitudinal study of incidences and types (2015). Krøvel A.V., Bernhoff, E., Rangnes, K and Natås, O.B. 3rd ESGLI meeting, London, UK, September 16-17th.​

Ansvarlig Nasjonalt referanselaboratorium for Legionella

Anne Vatland Krøvel
Tlf +47 51514835 / +47 92604914
 

Ansvarlig overlege Legionella

Monica Regine Romstad
e-post: monica.regine.romstad@sus.no​
Tlf +47 51518854
 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Henvendelse ekspedisjon:
Se avdelingens kontaktinformasjon
 

Besøksadresse

Helse Stavanger HF
Stavanger universitetssjukehus
Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Armauer Hansens vei 28
4011 Stavanger
 

Postadresse

Helse Stavanger HF
Stavanger universitetssjukehus
Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Postboks 8100
4068 STAVANGER​​
 
For mer informasjon om avdelingen, se vår hjemmeside.​
Sist oppdatert 09.05.2023