Illustrasjonsbilde i svart hvitt.

Prospective Breast Cancer Biobank

En populasjonsbasert biobank på Vestlandet med lang oppfølgingstid.

​​

 


Brystkreft er den hyppigste kreftform blant kvinner. Ny biomedisinsk kunnskap muliggjør langstidsovervåking av pasientene med tanke på effekt av den behandlingen som gis idag og utvikling av biomarkører som kan varsle tidligere om tilbakefall. PBCB følger brystkreftpasienter i 11 år for å danne et unikt forskningsgrunnlag i denne pasientgruppen.

I Norge blir over 3000 kvinner rammet av brystkreft hvert år og over 40 000 kvinner lever i dag etter gjennomgått behandling med varierende grad av bivirkninger. Etter behandlingen gitt i sammenheng med operasjon vil noen pasienter få tilleggsbehandling i flere år(opptil 10 år) etter operasjon. Til tross for relativt gode prognoser til denne pasientgruppen, vil noen av dem oppleve både bivirkninger som hemmer livskvalitet og både tidlige og senere tilbakefall. Det er derfor et behov for å kunne monitorere pasientene ved flytende biopsier for å optimalisere behandling, for å minske bivirkninger og for å oppdage tilbakefall veldig tidlig for å få tidlig i gang riktig og ny behandling.

PBCB har siden 2012 samlet inn flytende biopsier i form av blodprøver og urinprøver sammen med kliniske opplysninger og pasientrapporterte data (spørreskjemaer=PROM-data) av snart 1200 pasienter som er operert for brystkreft  på Haukeland Universitetssykehus (HUS) og Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Denne innsamlingen muliggjør flere viktige typer studier på brystkreft i vår region, og danner grunnlag for forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt.


Forskningsgruppen ved HUS

PBCBs forskningsgruppe ved Haukeland Universitetssykehus består av forskere og klinikere fra hormonlaboratoriet og endokrinkirugisk avdeling.

Hormonlaboratoriets forskningsgruppe (https://www.uib.no/en/rg/hormonelaboratory) ledes av professorene Gunnar Mellgren og Jørn Sagen. Gruppen forsker på brystkreft med fokus på endokrinbehandling og avansert legemiddelanalyse (massespektrometri). I tillegg arbeider gruppen med en rekke prosjekter med fokus på fedme, ernæring og type 2 diabetes. Gruppen er knyttet til Mohn ernæringsforskningslaboratorium og Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen.


Endokrinkirugisk avdeling ledes av dr. med. Turid Aas og avdelingen har vært sentral for innsamlingen av pasientprøver og spørreskjema til PBCB. Ved denne avdelingen jobbes det med forskningsprosjekter som skal kartlegge bivirkninger og psykososiale utfordringer rundt brystkreftbehandling.
 

Phd-prosjekter
PhD kan​didatVeiledereTittelStatus
Thomas Helland, molekylærbiologGunnar Mellgren, Håvards Søiland, Emiel JanssenTamoxifen in the treatment of luminal breast cancer –Implications of active metabolites on gene expression, side effects and clinical outcomeDisputert 22.02.2019
Kari Britt Hagen, sykepleierRagna Lind, Håvard Søiland Disputert 23.09.2019
Magnus Hagland, legeHåvard Søiland, Gunnar Mellgren, Thomas HellandJuxta-tumoral adipose tissue….Startfase av PhD prosjekt

 Mer informasjon om de ulike forskningsprosjektene kan du finne på forsiden.


Forskningsgruppe for Brystkreft ved SUS

Forskningsgruppe for Brystkreft (FFB) har hele behandlingsforløpet til brystkreftpasientene i fokus. Derfor er gruppen sammensatt på tvers av avdelingsgrensene, og langs forløpsaksen til pasienten. FFB består av molekylærbiologer, patologer, radiologer, onkologer, bryst-og endokrinkirurger, plastikkirurger, sykepleieforskere, sykepleiere, forskningskoordinatorer, brukerrepresentanter og representant fra medisinsk humaniorafeltet (kulturviter). Sammen skaper vi pilarene for gruppens motto: Fra molekyl til helt menneske. Vår visjon er å redusere over –og underbehandling av brystkreftpasienter, samt forbedre deres livskvalitet ved å utbedre dagens diagnostikk og oppfølging gjennom kombinert basal og translasjonell forskning. Denne gruppen ble startet av professor og kirurg Håvard Søiland og ledes nå av Kristin Jonsdottir.


Ved Avdeling for patologi er det gjort flere studier med tilbakeblikk basert på tidligere arkivert tumorvev samlet inn i perioden 1989-2004 fra brystkreftpasienter. Disse studiene er en kombinasjon av klassisk patologi, molekylærbiologi , kvantitativ immunohistokjemi og digital patologi . Det overordnede formålet med studiene er å utbedre dagens diagnostikk.


Avdeling for Blod og Kreftsykdommer har den translasjonelle brystkreftforskningen lenge vært fokusert på utvikling av metoder for å kunne påvise sykdomstilbakefall tidligere enn ved dagens teknologi. Påvisning av mikrometastaser i beinmarg hos pasienter med brystkreft (tidlig stadium) har lenge vært forskningsfokuset her. De senere årene har imidlertid fokuset dreid mer over på å undersøke betydningen av sirkulerende tumorceller (CTCs) og cellefritt tumor DNA (ctDNA) fra plasma som markører for å forutsi tilbakefall av sykdom og som et verktøy for måling av behandlingseffekten.

https://red-helse-stavanger.hn.nhn.no/seksjon/forskning/Sider/pbcb_samarbeid.aspx

Målet er å inkludere 1200 pasienter som diagnostiseres med brystkreft og som behandles ved Helse Bergen eller Helse Stavanger, og følge dem 11 år etter behandlingen. Årlig samles det inn blod og urinprøver, samt spørreskjema. I Stavanger samles det også inn blod og urinprøver halvårlig.

Eksklusjonskriterier: Stavanger inkluderer ikke pasienter som gjennomgår neoadjuvant behandling før operasjon. Pasientene må være i stand til å kunne fylle ut norske spørreskjema. Pasienten må ikke ha hatt brystkreft før de inkluderes i studien. Pasienten må være myndig, over 18 år.

Stardard operasjonsprosedyre

 Prøvesett

site and SOP.png


Spørreskjema (PROM)

NavnBeskrivelse

EORTC-QLQ-C30

EORTC-QLQ-BR23

Livskvalitetsskjema. Spørreskjemaene består av 53 spørsmål om daglige aktiviteter, fysiske og psykiske.
The Mishel Uncertainty in Illness Scale (MUIS)4 utsagn som kartlegger hvordan informasjon om sykdom og behandling er blitt oppfattet / forstått
Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD)14 spørsmål hvor av 7 kartlegger angst og 7 depresjon.
Functional Assessment of Cancer Therapy-Fatigue (FACT-F)13 spørsmål om tretthet de siste 7 dager
Functional Assessment of Cancer Therapy-Endocrine Scale (FACT-ES)56 spørsmål om hvordan pasientene har hatt det de siste 7 dager. Spørsmålene omfatter fysiske og psykiske tilstander samt bivirkninger av endokrin behandling.
Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast (FACT-B)44 spørsmål om livskvalitets hos brystkreftpasienter
Fatigue Severity Scale (FSS)9 spørsmål om hvordan en har opplevd følelse av tretthet og utmattelse den siste uken.
fatigue Visual Analog Skala (fVAS)VAS er en linje hvor det helt til venstre på linjen er 0 = "ingen problemer med tretthet og utmattelse" og helt til høyre er 100 = "så mye tretthet og utmattelse som det er mulig å ha.
MatvareskjemaSpørreskjema om man unngår noen av 36 ulike matvarer med svaralternativ "Ja", "Nei", "Delvis". Syv tilleggsspørsmål om bruk av melk og melkeprodukter, og et om bruk av alkohol.
Spørsmål om leddsmerter3 spørsmål om leddsmerter med svaralternativ ja/nei og gradering av morgenstivhet i leddene og eventuelle muskelsmerter.
Irritabel tarmsyndrom (Roma III, kortversjon)5 spørsmål som kartlegger irritabel tarm syndrom (IBS) og 5 tilleggsspørsmål som karakteriserer plagene
ComplianceEn modifisert utgave av Morisky-8 item Medication Adherence Scale (MMAS) som også inneholder 2 utsagn om "tro på medikamentet"
Subjektive Helseplager (Subjective Health Complaints, SHC).Skjemaet består av 29 spørsmål om subjektive somatiske og psykososiale plager i løpet av de siste 30 dager. SHC har fire undergrupper: muskel/skjelett smerter, "pseudoneurologi", gastrointestinale plager, allergi og forkjølelse
Andre

Spørsmål om bivirkninger ved bruk av tamoxifen og aromatase-inhibitorer.

I PBCB er det oppnevnt en styringsgruppe som skal sørge for at det biologiske materialet og tilhørende data forvaltes i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og interne instrukser for forskning. Styringsgruppen behandler søknader fra forskningsprosjekter om tilgang til og bruk av biologisk materiale eller resultater fra analyser, og legger til rette for samhandling med eksterne institusjoner i den grad aktivitetene i PBCB tilsier det. Styringsgruppen er ansvarlig for at interessene til deltakerne blir ivaretatt.
 
Styringsgruppen består av følgende medlemmer:

 

 
For deltakere:
Forskningskoordinator Stavanger, epost: pbcb@sus.no eller telefon: 51514434
Forskningskoordinator Bergen, Sykepleier Sissel Velve:sissel.velve@helse-bergen.no


For forskere:
Professor Gunnar Mellgren, Regional leder av PBCB: gunnar.mellgren@helse-bergen.no
Professor Håvard Søiland, Leder av PBCB i Stavanger: havard.soiland@sus.no
Biobank koordinator Stavanger, Kristin Jonsdottir: kristin.jonsdottir@sus.no
Biobankleder Biobank Haukeland Ann Cathrine Kroksveen: ann.cathrine.kroksveen@helse-bergen.no​


    Forskningsområder

      Sist oppdatert 29.06.2023