Nye SUS - utviklingsplan

Utbygging

Det nye universitetssykehuset bygges på Ullandhaug i Stavanger kommune. Det er planlagt en trinnvis utbygging, og første byggetrinn skal være ferdig i år 2024. Da ferdigstilles 120 000 kvm og alle somatiske senger, akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner flyttes. Psykiatri, dagkirurgi, rehabilitering, poliklinikk og dagbehandling, forskningsaktiviteter, stab- og støttefunksjoner m.m. blir værende igjen på Våland eller i andre arealer til neste byggetrinn, dvs byggetrinn 2 som vil ha flere faser.

Nye SUS

Foto: Helse Stavanger

Konkrete mål

 • Ferdigstille første fase av byggetrinn 2 i 2028

 • Samling av sykehuset på Ullandhaug innen 2040

 • Bedre samhandling om pasientbehandling for økt kvalitet og kapasitet

 • Samle fagmiljø for bedre arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid

 • Bedre rekruttering

 • Bedre lokaler for undervisning med mer egnede lokaler for UiS og UiB

 • Lokaler for forskning som legger til rette for samarbeid mellom fag og med universitetsmiljøet

Tiltak for å nå målene

 • Sikre finansiering for byggeprosjektet; overskudd, egenkapital og lån

 • Starte forprosjekt

 • Starte bygging av første fase

 

Indikatorer på måloppnåelse 

 • Gjennomføre bygging

 

Les mer om innsatsområdet utbygging:

Planlegging av nytt sykehus i Helse Stavanger HF har pågått over lang tid. Arbeidet med Utviklingsplan ble påbegynt i 2011, idéfasen ble gjennomført i 2013, og konseptfasen i 2013-2015.

Helse Stavanger gjorde sitt konseptvalg i år 2015 med vedtak om at nytt sykehus skulle bygges på Ullandhaug nært til Universitetet i Stavanger, og utbyggingen skulle foregå trinnvis i flere byggetrinn. Videre byggetrinn skal ferdigstilles etter hvert som helseforetaket får tilstrekkelige økonomiske midler til disposisjon, og har bærekraft til å gjennomføre dette.

Byggingen av Nye Stavanger universitetssjukehus er godt i gang, og byggetrinn 1 (BT1) skal være innflyttingsklart i 2024. Da vil all somatisk døgnbehandling, alle somatiske akuttfunksjoner og tilhørende støttefunksjoner være flyttet til Ullandhaug. Psykisk helsevern , dagkirurgi, rehabilitering, flere poliklinikker og dagbehandling samt en del medisinske og ikke medisinske støttefunksjoner blir værende igjen på Våland på nåværende sykehusområde, ev. forblir i andre lokaler frem til BT2 ferdigstilles.

Endringer i finansieringsordning/lånebetingelser for helseforetak har gjort det mulig å utvide og fullføre B-bygget i forlengelsen av BT1. Dette ble vedtatt i 2019, og bygget vil ferdigstilles i 2024. Med dette vil viktige kliniske støttefunksjoner som laboratorier tilknyttet klinisk-kjemisk, patologi, og mikrobiologi, samt radiologi og stråleenhet kunne flytte til Ullandhaug som en del av BT1.

En trinnvis utbygging medfører drift på ulike geografiske enheter når BT1 står ferdig på Ullandhaug. For god samhandling og optimale pasientforløp er det ønskelig å få samlet alle sykehusfunksjonene på Ullandhaug og gjennomføre samlingen så snart som mulig.

Det er utarbeidet et styringsdokument for BT1 som oppdateres jevnlig. I dette inngår også et eget kapittel om strategi og plan for BT2 som er vedlagt denne rapport

Gjenværende virksomhet etter BT1, herunder store deler av poliklinikk- og dagbehandling, psykisk helsevern, rehabilitering, behandlingshjelpemidler, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), forskning, undervisning og administrasjon, vil forbli lokalisert i det gamle sykehuset på Våland eller andre steder frem til de også eventuelt kan flytte til Ullandhaug i neste byggetrinn (BT2). For status dagens virksomhet og bygg for BT2 tas det utgangspunkt i perioden etter fullført BT1 i år 2024 og før BT2 er realisert, heretter kalt mellomfasen.

Overordnet strategi er å samle sykehuset på Ullandhaug og det er vedtatt av styret i Helse Stavanger. Sykehuset har ervervet tomter for å kunne bygge ca. 100 000 kvm i BT2. I tillegg har sykehuset tomter for å utvidet med ytterligere 45 000 kvm.

Som grunnlag for arbeidet med videre byggetrinn tas utgangspunkt i hovedfunksjonsprogrammet (HFP) for Nye Stavanger universitetssjukehus som ble godkjent ved konseptvalget for BT1 i 2015. Programmet ble revidert i forprosjektet i år 2017. Det reviderte HFP 2.0 omfatter et komplett sykehus på ca. 225000 m2 (BTA). I BT1 realiseres ca. 125.000 m2 (BTA). Det framskrevne dimensjoneringsgrunnlag bygger på programgrunnlaget fra BT1 med tilpasninger etter ny kapasitetsberegning fra Sykehusbygg og er nærmere beskrevet i konseptrapporten for byggetrinn 2.

Sykehusbygg HF har gjort nye kapasitetsberegninger for Helse Stavangers opptaksområde basert på befolkningsframskriving fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fra 2020, og aktivitetstall fra Norsk pasientregister (NPR) for SUS fra år 2018. Beregningene er gjort fram til 2030 (for å kunne sammenligne med forrige kapasitetsberegning) og for år 2035. Beregningene er gjort i tråd med nasjonal framskrivingsmodell hvor framtidig forbruk av helsetjenester er estimert av utvikling i demografi, sykelighet i befolkning, utvikling i teknologi og organisasjon og samhandling. Beregning av kapasiteter er bestemt ut i fra en middels utnyttelsesgrad (belegg, åpningstider, åpningsdager etc.).

For å ha finansiering til å bygge hele byggetrinn 2, må det bygges etappevis. Det betyr at rekkefølgen på byggene må prioriteres.

Det er opprettet et prosjekt der det skal vurderes hvilke bygg som skal prioriteres i fase 2 og fase 3 av byggetrinn 2. Prosjektet må ta utgangspunkt i forventet nåsituasjon i 2028, når byggetrinn 1 og første fase av byggetrinn 2, er tatt i bruk.

Diagram, teknisk tegning
Nye SUS

Fase 1 er allerede besluttet i prosjektstyret og skal legges fram til endelig behandling i styret sammen med konseptrapport og økonomisk langtidsplan i mai. Innstillingen fra administrerende direktør er at det skal bygges på tomtene SH2-1 som er et bygg med dagbehandling og poliklinikk i fem etasjer, samt OPT1 som inneholder forsknings- og undervisningsarealer og som bygges sammen med Universitetet i Stavanger.

 

Fase 2 blir enten på delområdet OPT 4 eller OPT 5 og 6. Det vil i hovedsak være en prioritering mellom funksjoner for psykisk helsevern, og dagkirurgi. OPT 5N kan kombineres som en del av begge disse – eller bygges i en egen etappe. Dette henger først og fremst sammen med den økonomiske bærekraften i foretaket.

 

Vurderingen skal gjøres etter følgende kriterier:

 • Pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen

 • Godt og sikkert arbeidsmiljø

 • Rekruttere og beholde medarbeidere

 • Tilrettelagt for forskning, utdanning og innovasjon

 • Tilrettelagt for etappevis utbygging

 • Andre samfunnseffekter

 • Gjennomføringsrisiko og tid

 • Økonomi og prosjektkostnad

 • Økonomi – drift

Målet er å utarbeide et best mulig faktagrunnlag, slik at prosjektstyret kan ta en beslutning om hvilke bygg som skal prioriteres i fase 2 og 3. Beslutningen tas i prosjektstyret i løpet av februar/mars, og legges deretter fram for sluttbehandling i styret i Helse Stavanger i mai.

Sist oppdatert 30.04.2024