Utviklingsplan Helse Stavanger

Nye SUS

Helse Stavanger HF Stavanger universitetssykehus (SUS) har ansvar for spesialisthelsetjenester til rundt 370 000 innbyggere i 15 kommuner. Opptaksområdet vårt strekker seg fra Hjelmeland i nord til Lund i sør. Som spesialisthelsetjeneste forvalter vi store deler av fellesskapets verdier og vi har ansvaret for en del av fundamentet for den norske velferdsstaten: gode og likeverdige helsetjenester for befolkningen. Dette er også en sterk del av identiteten og verdigrunnlaget til Stavanger universitetssjukehus.

nye SUS

Foto: Helse Stavanger

Endringer i befolkningsutvikling og sykdomsbilde vil medføre behov for en betydelig kapasitetsøkning i framtiden. Dette medførte et behov for å bygge et nytt sykehus for å kunne ivareta kjerneoppdraget vårt for kommende generasjoner.

Da daværende helse- og omsorgsminister Bent Høie og leder av ungdomsrådet tok første spadetak september 2018, markerte det starten på byggingen av Norges største landbaserte byggeprosjekt siden Gardemoen-utbyggingen.

 

Dette er likevel bare det første byggetrinnet. SUS har som mål å samle hele universitetssykehuset på Ullandhaug.

 

Fordelen med å samle alle sykehusfunksjonene på Ullandhaug henger først og fremst sammen med kvalitet og pasientsikkerhet, god samhandling og optimale pasientforløp. Men det er også viktig med tanke på å videreutvikle fagmiljøene og sikre en god arbeidsplass for de nesten 8000 medarbeiderne som jobber i SUS.

Byggetrinn 1 (BT1) skal stå ferdig i 2024

Utredningen av neste byggetrinn (BT2) pågår blant annet gjennom involvering i brukergrupper. Tilbakemeldingen gjennom brukermøter og via lederlinjene er at alle fag peker på fordelene ved samlokalisering på Ullandhaug.

Som forventet kanskje peker ingen på fordeler ved en forlenget mellomfase med sykehusdrift både på Våland og Ullandhaug. Kostnadene knyttet til BT2 er foreløpig estimert til over 11 milliarder kroner - altså nesten like kostbart som BT1. Det betyr at BT2 neppe lar seg fullføre i ett trinn.

For å unngå forsinkelse i fremdrift av BT2 vil Helse Vest stille finansiering til disposisjon slik at Helse Stavanger kan starte på forprosjekt.

Det er et mål om å legge frem konseptrapporten til godkjenning av styrene i Helse Stavanger og Helse Vest før sommeren 2022. Anbefalingene vil delvis være basert på et pågående prosjektarbeid om prioritering av forskjellige faser i BT2. ​ 

Bygget som nå reiser seg på Ullandhaug er foreløpig et avansert bygg og blir først et universitetssykehus når helsepersonell, dedikerte ledere og medarbeidere flytter inn for å utføre oppdraget vårt: pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende.

For å løse oppdraget vårt som spesialisthelsetjeneste og i samhandling med primærhelsetjenesten må vi sette oss mål innenfor strategisk viktige innsatsområder. Denne delen av utviklingsplanen handler om nettopp dette - om analyse og veivalg knyttet til utbygging og videreutviklingen av Stavanger universitetssjukehus:

Innsatsområder

    Sist oppdatert 15.05.2024