Stener Kvinnsland er ny styreleiar i Helse Stavanger

To nye styreleiarar er oppnemnd i føretaksmøta i Helse Vest i dag. Svein Gjedrem er ny styreleiar i Helse Bergen og Stener Kvinnsland er ny styreleiar i Helse Stavanger.

Publisert 27.07.2016
Sist oppdatert 31.08.2016

Helse Stavanger

Stener Kvinnsland er ny styreleiar i Helse Stavanger. Grethe Høiland går inn som nestleiar i styret og Aslaug Mikkelsen held fram som styremedlem. Med dette er styret i Helse Stavanger utvida frå seks til sju eigaroppne​mnde representantar.

Stener Kvinnsland (f. 1948) er styreleiar ved Oslo universitetssjukehus og tidlegare administrerande direktør i Helse Bergen (2006-2015). Han har bakgrunn som spesialist og professor i kreftmedisin.

Helse Bergen

Svein Gjedrem er ny styreleiar i Helse Bergen og Mona Haugland Hellesnes oppnemnd som nytt styremedlem.

Svein Gjedrem (f. 1950) er tidlegare sentralbanksjef (1999-2010) og leiar av hovudstyret i Noregs Bank. Han har lang erfaring frå Finansdepartementet, der han har vore finansråd i to omgangar. Han er opphaveleg frå Finnøy i Rogaland, og bur nå i Oslo.

Mona Haugland Hellesnes (f. 1967) er frå Ulvik og lokalpolitikar frå Venstre. Ho har tidlegare vore ordførar i Ulvik herad (2007-2011) og fylkesvaraordførar i Hordaland (2011-2015).

Gjedrem og Hellesnes tek over etter Ranveig Frøyland og Sveinung Hole.

Kontinuitet og erfaring

Det er elles ingen endringar i styra i Helse Bergen og Helse Stavanger. Styra i dei andre føretaka i Helse Vest er som før. Oversikt over styra i kvar verksemd finnes på føretaka sine heimesider.

Styremedlemmar i helseføretak blir valde av føretaksmøtet som også skal utpeike styreleiar og nestleiar. Tenestetida for styremedlemmar vil normalt vere to år, men helseføretakslova opnar likevel for at nyval kan finne stad før toårsperioden er omme.

  • Styra i føretaka i Helse Vest gjer ein viktig og god jobb, og eg er glad for at vi har kontinuitet og så mykje erfaring med oss når vi skal utvikle spesialisthelsetenesta på Vestlandet framover. At vi får tre nye representantar med oss, kvar med solid bakgrunn og forståing for utfordringane vi står framfor, gjer at vi styrker laget ytterlegare, seier styreleiar i Helse Vest, Terje Vareberg.
Kontaktpersonar for pressa:
Terje Vareberg, styreleiar i Helse Vest RHF, tlf.: 911 00 448
Svein Gjedrem, styreleiar Helse Bergen HF, tlf.: 414 07 738
Stener Kvinnsland, styreleiar Helse Stavanger HF, tlf. 958 90 514

10.02.2016