Stort løft for sikkerhetspsykiatrien

Stavanger universitetssjukehus oppretter flere sikkerhetsdøgnplasser og etablerer et ambulant sikkerhetsteam.

Publisert 28.06.2022

Det har vært et økende behov for bedre kapasitet i sikkerhetspsykiatrien i regionen de siste årene. Flere pasienter dømmes til tvungent psykisk helsevern, og det er flere pasienter med rus og psykoseproblematikk. Én sikkerhetspost har ikke vært nok til å dekke det økende behovet.

Nå omgjøres en akuttpsykiatrisk sengepost til en ny sikkerhetspost.  Ambulant sikkerhetsteam startet opp i mai, og skal gradvis bygges opp til å bestå av 4,5 årsverk.

– Vi må sikre at pasienter med alvorlig psykisk lidelse, med forhøyet risiko for å utøve vold, har et trygt og godt behandlingstilbud. Vi mener dette vil gi et bedre tilbud til både denne pasientgruppen, og til andre pasienter i psykisk helsevern, sier administrerende direktør Helle K. Schøyen.

Tryggere arbeidsplass

Schøyen understreker at dette også vil føre til en tryggere hverdag for medarbeiderne. Det vil ha stor betydning for HMS, kvalitet og pasientsikkerhet.  

Pasienter med behov for sikkerhetsdøgnplass, blir i dag plassert i andre psykiatriske døgnavdelinger på sykehuset når det er fullt på sikkerhetsposten. Dette er svært syke og urolige pasienter med en forhøyet risiko for å utøve vold.

– Dette er en uønsket situasjon først og fremst for pasientene, men også de pårørende og våre medarbeidere. Å opprette en ny sikkerhetspost, vil også gi personalet ved andre døgnposter bedre kapasitet og forutsetninger til å følge opp pasientene sine, sier Schøyen.  

Etablering av en ny sikkerhetspost medfører ingen vesentlig endring i antall senger i Klinikk psykisk helsevern voksne totalt, med unntak av høsten 2022 som brukes til å gjøre nødvendige ombygninger.

Grundig utredning

En bredt sammensatt prosjektgruppe med representanter fra medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjeneste har utredet dagens sikkerhetspsykiatri.

Prosjektgruppen hadde tre hovedoppgaver:

  • Utrede og foreslå hvordan antall sikkerhetspsykiatriske senger kan økes i eksisterende bygningsmasse på Våland i påvente av Nye SUS byggetrinn 2 som inkluderer psykisk helsevern.
  • Utrede og foreslå om, og i tilfelle hvordan, et poliklinisk/ambulant sikkerhetsteam bør etableres og organiseres.
  • Foreslå hvordan det kan legges til rette for kontinuerlig forbedring og forskning innenfor feltet sikkerhetspsykiatri.

Intern rokade

For å skape gode samarbeidsforhold mellom den nye og dagens sikkerhetspost, må noen av klinikkens døgnposter bytte lokaler. Lokalene må tilpasses pasientgruppen og bygges om til riktig sikkerhetsnivå. ​

SengepostEndring​ Tidspunkt (cirka)
Sikkerhetspost B3Opprettes på B11. januar 2023
Alderspsykiatrisk sengepost B1Flyttes til C1
1.oktober 2022
Akuttpsykiatrisk sengepost C1Flyttes til B31. september
Akuttpsykiatrisk sengepost B3Gjøres om Sommerstengt fra og med juni 

Hva betyr det for pasientene

På grunn av kapasitetsmangel  i dagens sikkerhetsavdeling, har pasienter som burde vært innlagt på en sikkerhetspost, blitt lagt inn på andre poster. Det unngår vi med en ny sikkerhetspost. Det vil være en stor fordel – først og fremst for pasientene som har behov for et annet omsorgsnivå, men også for de øvrige pasientene i sengepostene.

Endringene skal ikke skal gå utover andre pasientgrupper i psykisk helsevern. Nærmere 90 prosent av innleggelsene i klinikken er i akutte. Dette er pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp, og som ikke har ventetid. Disse pasientene vil bli tatt imot som i dag. For de øvrige pasientene, vil vi fortsatt basere oss på faglige vurderinger og prioriteringsforskrift. Det gjelder planlagte innleggelser, for eksempel pasienter med gradvis forverring som ikke er akutt, eller innleggelse for observasjon og revurdering av diagnostikk eller legemiddelbehandling. Pasienter som blir vurdert til ikke å ha behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, vil likevel kunne ha behov for oppfølging i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Dette er som i dag.

I perioden B3 er stengt, fra juni og ut året, vil det være 14 færre døgnplasser. Antall døgnplasser vil likevel være høyt. Over tid har det vært god samlet kapasitet i klinikken. Helse Stavanger er blant foretakene som har flest døgnplasser i psykisk helsevern voksne per innbygger.

Hva betyr det for medarbeiderne  

Ingen medarbeidere vil miste jobben som følge av denne endringen. Noen medarbeidere vil få endret arbeidssted innad i klinikken. Det gjelder medarbeidere som jobber i den akuttpsykiatriske sengeposten som gjøres om, og som ikke ønsker å jobbe i sikkerhetsavdelingen. Det er rundt 40 årsverk fordelt på nærmere 50 medarbeidere. Helse Stavanger har et eget omstillingsprogram som vil følges.

Når B3 har sommerstengt, og ut året mens ombygging pågår, vil medarbeidere arbeide på andre poster i klinikken. Det er et stort behov for medarbeidere i alle yrkesgrupper i psykisk helsevern.

I tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste, vil klinikkledelsen inkludere og ivareta medarbeidere på best mulig måte. Omstillingssamtaler for medarbeidere på dagens B3 starter rett over sommeren. Sikkerhetspsykiatri er et eget fagfelt, og krever helsepersonell med egnet kompetanse. Alle som skal jobbe ved den nye sikkerhetsposten vil få opplæring. Det skal også ansettes nye medarbeidere.


Fakta
Helse Stavanger har i dag en sikkerhetspost (A1) med 10 sengeplasser. Sikkerhetsposten har spesialkompetanse på utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med høy risiko for voldsatferd. Pasientene er i all hovedsak innlagt under tvungent psykisk helsevern eller etter dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. (Psykisk helsevernloven kapittel 3 og 5)