Rehabiliteringstilbud til pasienter med følgetilstander etter covid-19

Det er etablert rehabiliteringstilbud for pasienter med følgetilstander etter covid-19. Det er pasienter med langvarig, komplekse og sammensatte symptomer, og der funksjonsnivået påvirkes i uttalt grad, som kan henvises til spesialisthelsetjenesten for vurdering.

Caroline Aspelund.
Publisert 07.10.2021
Sist oppdatert 07.09.2023

​Tilbudet gjelder pasienter i Helse Stavanger sitt opptaksområde samt i de sørlige kommunene i Helse Fonna.

Det er sykehusleger og fastleger som kan henvise pasienter. Alle henvisninger vurderes ut fra fastsatte kriterier.

Rehabiliteringstilbudene

Tilbudet som nå er etablert, er i stor grad integrert i rehabiliteringstilbudet som allerede eksisterer. I tillegg er det inngått samarbeid med private rehabiliteringsinstitusjoner.

Helse i Hardanger: Pasienter i aldersgruppen 18-67 år kan henvises til Helse i Hardanger, som har et tre-dagers intensiv rehabiliteringsprogram med påfølgende egentrening og oppfølging via mobilapplikasjon i 12 måneder.

Målet er blant annet bedre funksjon i hverdagen, å øke kunnskap om og mestring av helseplagene, og økt deltakelse sosialt eller i arbeid.

Rehabiliteringspoliklinikk Lassa: Voksne pasienter kan også henvises til utredning og tverrfaglig funksjonskartlegging ved rehabiliteringspoliklinikken til avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa. Målet her er først og fremst å kartlegge videre rehabiliteringsbehov. Basert på dette behovet, kan pasienter få tilbud om følgende:

 • døgnrehabilitering i sykehus
 • dagrehabilitering i sykehus
 • henvisning til Helse i Hardanger eller annet privat rehabiliteringssenter
 • kommunal rehabilitering med eventuelt forsterket interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam (IKART)

Ved uavklarte spørsmål knyttet til diagnostikk eller organspesifikke problemstillinger, kan pasienter henvises til aktuell legespesialist som nevrolog, lungemedisin, kardiologi, infeksjonsmedisin og psykisk helsevern.  

Ta kontakt med behandleren din dersom du har spørsmål om tilbudet.

Det er fastlege eller sykehuslege  som henviser.  

Helse i Hardanger


Målgruppe

 • Vedvarende plager (>2 mnd) etter covid-19 med tungpust og/eller fatigue
 • Signifikant redusert funksjonsnivå
 • Alder 18-67 år
 • Kunne gå i korridor og trapp uten ganghjelpemidler
 • Kunne delta i undervisning og trening i grupper
 • Motivert for endringer i egen livsstil og sette egne mål
 • Ha tilgang til smarttelefon/nettbrett og mestre bruk av denne
Søknad

Både fastlege og sykehuslege kan søke via henvisningsskjema (lenke). Sendes til lungeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus. Merk med «Helse i Hardanger».

Se også nettside til Helse i Hardanger for mer informasjon   

Rehabiliteringspoliklinikk, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa


Målgruppe

Voksne pasienter med langvarig komplekse og sammensatte symptomer (>8 uker) etter covid-19, og der funksjonsnivået er uttalt påvirket eksempel ikke kan være i utdanning/jobb, eller har et klart redusert aktivitet- og deltagelsesnivå sammenlignet med før covid-19.

Søknad

Både fastlege og sykehuslege kan sende henvisning til avdeling rehabiliteringspoliklinikk Lassa, Stavanger universitetssjukehus.