Pasientskader: GTT-tallene viser at andel pasientskader er uendret siden 2012

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt helseforetakene i oppdrag å redusere andelen pasientskader nasjonalt med 25 prosent fra 2012 til utløpet av 2018. Gjennom målemetoden «Global Trigger Tool» (GTT)  kommer det fram at i 2016 har andelen lettere skader, som ikke fører til forlenget sykehusopphold eller varig mén, gått noe ned, mens moderate skader har gått litt opp. Disse og andre resultater i den nasjonale undersøkelsen  går i stor grad igjen også på SUS og resultatene vil aktivt følges opp i klinikkvise kvalitetsråd ved gjennomgang av skadene i den enkelte klinikk.

Publisert 22.09.2017
Sist oppdatert 25.09.2017

gtt2017.png

GTT utføres på ti tilfeldige journaler hver 14. dag for å identifisere hvor mange innlagte pasienter som blir skadet av den helsehjelpen de får. I 2016 avdekket gjennomgang av 240 journaler 38 pasientopphold med til sammen 40 skader. Fem av disse oppsto enten i primærhelsetjenesten eller i annet sykehus. Prosentandelen som får skade som følge av medisinsk behandling, er 15,8 prosent for 2016 mot 15 prosent i 2015. Nasjonalt er prosentandelen 13,9%. Det er ingen signifikant endring siden 2012, kun små variasjoner.

Legemiddelrelaterte skader og urinveisinfeksjoner hyppigst

De hyppigste skadetypene både nasjonalt og i Helse Stavanger er legemiddelrelaterte skader og urinveisinfeksjoner. GTT-tallene viser at andel opphold med skade er redusert fra 2010 til 2011, men fra 2012 er det kun små endringer.

Utflating av andel pasientskader

Fra perioden 2010-2011 har andelen pasienter som opplever skade gått tydelig ned, men de siste årene har vi sett en utflating. Det vil kreve en kraftinnsats på alle nivåer i helsetjenesten for å få til en ytterligere nedgang.

I regi av Pasientsikkerhetsprogrammet gjøres det en rekke tiltak og målinger som både setter pasientsikkerhet på dagsorden og hvor målingene viser en positiv utvikling. I Helse Stavanger ser man for eksempel at frekvensen av trykksår og fall med skade har gått ned siden starten av pasientsikkerhetsprogrammet.

Hva er GTT-tall?

Et av hovedmålene i pasientsikkerhetsprogrammet  er å redusere pasientskader. For å vite hvor mange pasienter som skades, undersøker alle helseforetak i Norge pasientjournaler for å avdekke pasientskader.

Helseforetakene  benytter samme, standardiserte prosedyre for strukturert journalundersøkelse: Global Trigger Tool (GTT). GTT er en internasjonalt anerkjent prosedyre som ser etter kriterier for pasientskade i et tilfeldig utvalg pasientjournaler.

Metoden  er ikke tilstrekkelig presis for å kunne sammenligne resultater mellom helseforetak. Den er likevel konsistent nok til at den kan brukes til å måle helseforetakenes forbedring av antall pasientskader over tid.

Merk: Ved journalundersøkelse med GTT skiller man ikke mellom pasientskader som oppstår på grunn av feil, og de som oppstår på grunn av høy risiko forbundet med behandlingen og som dermed ikke kunne vært unngått.​Les hele rapporten på pasientsikkerhetsprogrammet.no

Pasientskader i Norge 2016. Målt med Global Trigger Tool. (pdf, 973 kB)