Pasientsikkerhet: GTT-tallene viser at andel pasientskader er uendret siden 2012

Andel pasientskader er relativt uendret på SUS siden 2012, viser GTT-tallene for 2015.

Kristin Skårdal (Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet)
Publisert 01.11.2016
Sist oppdatert 21.02.2017

gtt.JPG
Grafen viser utviklingen siden 2010 både for SUS og nasjonalt.

GTT utføres på ti tilfeldige journaler hver 14. dag for å identifisere hvor mange innlagte pasienter som blir skadet av den helsehjelpen de får. I 2015 avdekket gjennomgang av 240 journaler 36 pasientopphold med til sammen 42 skader. 11 skader oppsto enten i primærhelsetjenesten eller i annet sykehus og 31 skader oppsto på SUS. Prosentandelen som får skade som følge av medisinsk behandling, er 15 prosent for 2015 mot 15,8 prosent i 2014. I 2010 var dette tallet 21 prosent, og trendanalyse viser en signifikant nedgang i skader siden målingene startet i 2010.

Legemiddelrelaterte skader og urinveisinfeksjoner hyppigst

De hyppigste skadetypene både nasjonalt og i Helse Stavanger er legemiddelrelaterte skader og urinveisinfeksjoner.

GTT-tallene viser at andel opphold med skade er redusert fra 2010 til 2011, men fra 2012 er det kun små endringer. Helse Stavanger har noe høyere andel opphold med skade enn det nasjonale resultater viser.

Utflating av andel pasientskader

Grafen over viser at sammenlignet med perioden 2010-2011 har andelen pasienter som opplever skade gått tydelig ned, men de siste årene har vi sett en utflating. Det vil kreve en kraftinnsats på alle nivåer i helsetjenesten for å få til en ytterligere nedgang.

I regi av Pasientsikkerhetsprogrammet gjøres det en rekke tiltak og målinger som både setter pasientsikkerhet på dagsorden og hvor målingene viser en positiv utvikling. I Helse Stavanger ser man for eksempel at frekvensen av trykksår og fall med skade har gått ned siden starten av pasientsikkerhetsprogrammet.

Hva er GTT-tall?

I regi av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet gjennomfører norske sykehus journalgranskning med GTT-metoden (Global trigger tool). Pasientsikkerhetsprogrammet har siden 2010 offentliggjort andelen pasienter som opplever en eller flere skader i somatisk spesialisthelsetjeneste i Norge. Hensikten er å få oversikt over skadenivået og hvordan dette utvikler seg over tid.

I GTT registreres alle pasientskader som er følge av medisinsk behandling,  uavhengig av om skaden kunne ha vært unngått. Ikke alle skadene som oppstår i helsetjenesten er mulige å unngå. Noen skader kan være ventet bivirkning av en ellers virkningsfull behandling. Det kan for eksempel være stråleskade i forbindelse med en kreftbehandling. Skaden vil da være ubetydelig i forhold til sykdommens ubehandlede utfall.

Pasientskader i Norge 2015 målt ved Global Trigger Tool