Nye SUS: Rapport om varsel om kritikkverdige forhold

– Denne rapporten bekrefter, sammen med internrevisjonsrapporten som Deloitte har utført på oppdrag fra Helse Vest om økonomistyring i byggeprosjekt, at det er god styring av Nye SUS. Prosjektdirektør Kari Gro Johanson og hennes prosjektledelse har min fulle tillit, sier administrerende direktør Helle K. Schøyen.

Helga Strand Vestbø
Publisert 17.11.2021
Sist oppdatert 07.09.2023

Helse Stavanger mottok 14. mai 2021 et varsel om kritikkverdige forhold i prosjektorganisasjonen for byggeprosjektet for Nye SUS. Varselet omhandlet både arbeidsmiljøet og forhold knyttet til selve gjennomføringen av byggeprosjektet.

Helse Stavanger ved styreleder og administrerende direktør, valgte i samråd med Helse Vest RHF å engasjere BDO til å undersøke forholdene varselet omfattet.

BDO har nå undersøkt varselet, og Helse Stavanger mottok endelig rapport 10. november. 

Konklusjoner i korte trekk

 • Gjennomføring av prosjektet
  • Påstandene handlet om anskaffelser, kontraktsoppfølging og prosjektstyring og manglende påserolle.
  • Det er ikke hold i påstander knyttet til selve gjennomføringen av prosjektet med unntak av at BDO mener det kan stilles spørsmål ved habilitet i en av fem påstander knyttet til dette.
 • Arbeidsmiljø 
  • Det er ikke funnet grunnlag for at enkeltpersoner har brutt arbeidsmiljøloven.
  • Det foreligger brudd på arbeidsmiljøloven § 4-1 og kravet om et «fullt forsvarlig» arbeidsmiljø. Summen av ulike belastninger for en andel av de ansatte og innleide, og for arbeidsmiljøet som helhet, har vært for stor.
  • Rapporten viser også at mange er fornøyde med arbeidsmiljøet, sine ledere og arbeidshverdagen i Nye SUS. 

– Nye SUS styres på en god måte

Administrerende direktør Helle K. Schøyen understreker at rapporten, sammen med internrevisjonsrapporten som Deloitte har utført på oppdrag fra Helse Vest om økonomistyring i byggeprosjekt, viser at det er god styring av prosjektet. At BDO legger til grunn en annen vurdering enn prosjektorganisasjonen for en av fem påstander om inhabilitet, er ikke av en slik alvorlighetsgrad at det påvirker denne vurderingen.

– Vedkommende avgjorde aldri dette alene, men alltid som en del av et team. Men det er selvsagt et forhold og en anbefaling til endring som vi tar med oss. Vi vil framover forholde oss til BDOs vurdering, og gjøre de nødvendige endringer ved aktuelle avrop på kontrakter, sier Schøyen.     

Utfordringer knyttet til arbeidsmiljø

Når det gjelder arbeidsmiljøet, viser Schøyen til at Helse Stavanger har vært kjent med utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet i prosjektorganisasjonen, også i forkant av varselet. Dette har blant annet kommet fram i arbeidsmiljøundersøkelser. BDO viser i rapporten til at det ikke er en egen stabs- og støttefunksjon knyttet til personal/HR. 

– Dette er Helse Stavanger sitt ansvar. Vi har ikke i tilstrekkelig grad lykkes med å legge til rette for god nok bistand til prosjektorganisasjonen, sier Schøyen.

 Schøyen understreker at selv om det er gjennomført flere tiltak allerede, er det samtidig slik at det ofte er krevende å jobbe systematisk med arbeidsmiljøet samtidig som undersøkelsene i forbindelse med et varsel pågår.

– Nå som rapporten og konklusjonen foreligger, skal vi gjennomgå pågående og planlagte tiltak, og iverksette nye. Det viktigste framover blir å jobbe videre med arbeidsmiljøet, sier Schøyen.​

Hva er et varsel og hvorda​n skal det følges opp
​​

​​Varsling er at en arbeidstaker sier ifra om et kritikkverdig forhold på egen arbeidsplass (i arbeidsgiveren sin virksomhet). Alle ar​beidstakere og innleide arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på sin arbeidsplass.

Varsling skal alltid håndteres konfidensielt. Det vil si at identiteten til den som varsler og opplysninger i saken ikke skal være kjent for flere enn strengt tatt nødvendig. Varsler har vern mot gjengjeldelse, det vil si at alle former for negative handlinger som følge av et varsel, er forbudt.

Arbeidsgiver har en undersøkelsesplikt ved varsling. Undersøkelsen kan omfatte:

 • ​Innhenting og undersøkelse av dokumentasjon på, og drøftelse av, om det foreligger mulige forsømmelser på et overordnet nivå, som retter kritikk mot den aktuelle virksomheten
 • Skaffe materiale som skal gjøre arbeidsgiver i stand til å vurdere om ansvarsnormer er brutt
 • Utrede sak som er mottatt som et varsel
 • Innsamling av fakta eller faktaredegjørelse
 • Undersøke om det objektivt sett foreligger regelbrudd
 • Vurdere hvilke tiltak som kan bidra til å forhindre uheldige forhold i fremtiden (preventivt)

Den eller de det blir varslet om har på sin side rett til innsyn i personopplysningene som behandles om han/henne, og til å gi sin versjon av saken (kontradiksjon). Dette vil bli ivaretatt under undersøkelsen.

Arbeidsgiver har plikt til å ivareta både varsler og den det blir varslet om. 

Her kan du lese internrevisjonen om økonomistyring av byggeprosjekt i Helse Vest