Nye SUS: Ny prognose viser en ytterligere kostnadsøkning

Styret i Helse Stavanger får en oppdatert prognose på 12,475 milliarder kroner til behandling i styremøtet 24. juni. Det vil si en samlet økning på 340 millioner kroner fra forrige prognose.

Publisert 17.06.2024
Sist oppdatert 26.06.2024
Stort bygg sett fra luften.
Nye Stavanger universitetssjukehus på Ullandhaug.

I 2022 økte prognosen i byggeprosjektet blant annet som følge av den høye prisveksten knyttet til pandemien og krigen i Ukraina. I mai 2022 fikk styret derfor presentert ulike scenarier for forventet kostnadsutvikling. Det mest realistiske scenariet var en prognose med en økning på i overkant av 930 millioner kroner utover godkjent budsjettramme for første byggetrinn av Nye Stavanger universitetssjukehus. Dette inkluderte også en økning som følge av endringer og reprosjekteringer, særlig i forbindelse med utvidelsen av B-bygget. 

Prognosen fra mai 2022 har per 1. kvartal 2024 økt med ytterligere 340 millioner kroner. 

- Styret har fått grundig informasjon om utviklingen i byggeprosjektet og de enkelte kontraktene i hvert styremøte. Vi har sett at prisøkningen og nødvendige endringer i byggene har ført til økte kostnader, sier styreleder Bjørn Erikstein

- Svært krevende 

Prognosen fra 2022 er i hovedsak innarbeidet i den økonomiske langtidsplanen som styret behandlet i styremøtet i mai i år. Denne inkluderer den økte lånerammen på 380 millioner kroner som regjeringen bevilget i revidert nasjonalbudsjett 2023, og som skal kompensere for prisvekst. Administrerende direktør anbefaler styret å utarbeide en oppdatert økonomisk langtidsplan med en finansieringsplan for den siste prognoseøkningen 340 millioner kroner.

- Dette påvirker finansieringsevnen vår, og vi må vurdere å redusere andre investeringer eller gjøre justeringer i driften. Vi gå grundig gjennom ulike alternativer for å finne de beste løsningene for både pasientene og medarbeiderne våre, sier administrerende direktør Helle Schøyen.  

- Viktig å starte neste byggetrinn  

Schøyen understreker at det fortsatt er svært viktig for SUS å komme videre med byggetrinn 2 av det nye sykehuset. Lånesøknaden som ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet om å starte med første fase av byggetrinn 2, opprettholdes.  

Dersom vi kan fullføre det planlagte poliklinikkbygget, kan flere små sårbare fag samles, og fagene unngår ulempen med delt drift mellom Ullandhaug og Våland. Det er viktig å beholde gode fagfolk i alle avdelinger i sykehuset, og flere av de mindre medisinske fagene er særlig sårbare. Derfor er det av stor betydning å komme i gang med bygget for poliklinikk og dagbehandling, som hovedsakelig inneholder medisinske fag, sier Schøyen.     

Redusert usikkerhet 

Prosjektdirektør Kari Gro Johanson viser til at alle entreprisekontraktene er inngått og flere kontrakter er avsluttet. Dermed reduseres usikkerheten i prosjektet.  

- Men det gjenstår fremdeles å få full oversikt over kostnadskonsekvensene av forsinket oppstart av sykehuset, sier Johanson. 

Fakta om kostnadsutviklingen i byggetrinn 1

  • Nye SUS har en budsjettramme på 11,205 milliarder kroner   
  • Prognosen per mai 2022 viste en økning på 933,3 millioner kroner – samlet 12,138 milliarder kroner 
  •  Fra mai 2022 og til i dag, har prognosen økt med ytterligere 336,4 millioner kroner – samlet 12,475 milliarder kroner   
  • Til sammen utgjør dette en økning på 1269,8 millioner kroner, ca. 11 prosent utover den godkjente budsjettrammen. 

Viktigste årsaker til kostnadsøkningen 

  • Det var lagt inn en årlig prisjustering på 3 prosent i den godkjente kostnadsrammen, men den reelle prisstigningen har vært mye høyere fra og med 2021.  
  • Svak kronekurs har medført økte kostnader på medisinsk-teknisk utstyr. 
  • Re-prosjektering og økninger innenfor de ulike kontraktene som følge av bestilte endringer fra byggherre, spesielt i forbindelse med utvidelsen av B-bygget  
  • Utsatt oppstart på grunn av forsinkelser i elektroarbeidene 

Endringer utover godkjent budsjett

Bord

Styremøte 24. juni 2024

Her finner du styresaken (sus.no)

Mediekontakt

Helga Strand Vestbø, telefon: 990 95 111