Konsekvensutredning for rehabilitering

Administrerende direktør Inger Catrine Bryne har besluttet at det skal gjennomføres en konsekvensutredning for rehabilitering i Helse Stavanger HF.

Publisert 31.10.2017

Mandatet for prosjektet er å utrede konsekvensene av en avvikling av rehabiliteringssengepost i Eigersund for å bedre foretakets økonomiske situasjon. Nasjonale og regionale føringer for oppgavedeling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten ligger til grunn for konsekvensutredningen, jamfør Regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017–2019) og Regional plan for habilitering og rehabilitering (Helse Vest).

En sentral del av konsekvensutredningen er å vurdere nødvendige tiltak for å sikre:

  • at alle pasienter i Helse Stavanger med behov for spesialisert rehabilitering, og som samtidig har et behov for nærhet til medisinske akuttfunksjoner, får gode forløp med rehabilitering som integrert del av akuttforløpet.
  • at Helse Stavanger kan tilby ambulant rehabiliteringsteam som bidrar til økt kompetanse og samhandling med alle kommunene, og styrket rehabilitering der pasienten er.
  • at ved en eventuell avvikling av sengeposten beholder alle fast ansatte arbeidsforholdet i Helse Stavanger.

Konsekvensutredningen skal gi et beslutningsgrunnlag for styret i Helse Stavanger som skal fatte endelig vedtak. Det er ikke satt noe tidspunkt for dette.

Konsekvensutredningen gjelder kun somatisk sengepost, og omfatter ikke andre deler av virksomheten til Helse Stavanger i Eigersund.

Konsekvensutredningen skal gjøres i tett samarbeid med Eigersund kommune. Representanter fra kommunehelsetjenesten vil bli invitert med i styringsgruppen og prosjektgruppen.