Ikke behov for nye tiltak etter prøvelanding

13. juni 2023 ble det utført prøvelanding med helikopteret SAR Queen ved det nye sykehuset på Ullandhaug.

Publisert 19.10.2023
Sist oppdatert 19.03.2024
Et helikopter som flyr over en mann
Det ble utført målinger av blant annet vind, vibrasjoner og støy.

Formålet med prøvelandingen var å teste tiltakene som var utarbeidet i forbindelse med helikopterlandingsplassen, for å ha mulighet til å gjøre utbedringer eller korrigeringer i god tid før åpning av sykehuset. Det ble blant annet gjort målinger av vind, vibrasjon og støy.

Resultatene fra rapporten viser at de planlagte tiltakene er tilstrekkelige og at det kun er nødvendig med noen mindre endringer.

Støymåling

Flere pasient- og brukerorganisasjoner hadde på forhånd uttrykt bekymring for eventuell støy på nyfødtintensiv ved landing og take-off. Avstanden mellom helikopterlandingsplassen og nyfødtintensiv er i overkant av 100 meter. 
For å redusere støy er det brukt fasadeelementer og vinduer med høye krav til støydemping i fasadene og vinduene på nyfødtintensiv. Rapporten etter støymålingen bekrefter at lydnivået var under de fastsatte kravene.

– Resultatet fra målingene viser at lydnivået er godt under de fastsatte kravene i forbindelse med helikopterlandinger, og at det derfor ikke er nødvendig med ytterligere tiltak. Dette gir trygghet for både pasienter og medarbeidere på nyfødtintensiv, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for Nye SUS Ullandhaug.

Målingene som ble utført under prøvelandingen, viser at det høyeste målte lydnivået innendørs i sengerommet var 60 desibel (dB). Det tilsvarer lydnivået av en vanlig samtale. Samlet sett for alle målingene lå det maksimale lydnivået i området mellom 48 og 60 dB. 60 dB er brukt som maksgrense for «kortvarig maks-støy».

Målingene ble utført i et umøblert og uferdig rom uten himling. Når rommene er ferdig innredet, forventes etterklangstiden å være lavere, noe som vil redusere støynivået ytterligere.

Lave vibrasjonsnivåer

Rapportene viser også at vibrasjonsnivåene i forbindelse med helikopterets landing og take-off var lave. Her viste resultatene et maksimalt nivå på 55-60 mikrometer per sekund (μm/s). Disse nivåene er så lave at de ikke er merkbare og er innenfor de fastsatte kriteriene.

Rapport fra prøvelandingen 

Rapport fra prøvelanding med SAR Queen på Nye SUS.pdf

Vedlegg: Prøvelanding SAR Queen støy/vibrasjoner.pdf