Hud-til-hud-kontakt rett etter fødsel redder liv

En ny studie viser at umiddelbar hud-til-hud-kontakt mellom mor og nyfødt kan bidra til å redde opp til 150 000 nyfødte premature babyer årlig.

Publisert 28.05.2021
Sist oppdatert 02.05.2023

Mor og baby ligger hud-tilhud.

Den nye studien viser at det har stor effekt å legge nyfødte, premature barn hud-til-hud umiddelbart etter fødsel. Studien ble gjennomført på fem sykehus i India, Tanzania, Malawi, Ghana og Nigeria. Tilsammen 3200 nyfødte deltok i studien. Foto: Verdens helseorganisasjon (WHO).

 – Hud-til-hud-kontakt som begynner umiddelbart etter fødselen, og fortsetter kontinuerlig gjennom nyfødtintensivoppholdet, kan redusere dødeligheten med 25 prosent hos nyfødte med svært lav fødselsvekt, sier Siren Rettedal, forsker og overlege ved nyfødtintensivavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus.

Resultatene presenteres i en ny studie som ble koordinert av Verdens helseorganisasjon (WHO) på initiativ fra forskere ved Karolinska Institutet. Nå er den publisert i den prestisjetunge New England Journal of Medicine.

Her kan du lese artikkelen (nejm.org)

Hudkontakt må skje raskt

Studien har undersøkt om hud-til-hud-kontakt, som starter umiddelbart etter fødselen, kalt "Immediate Kangaroo Mother Care" (iKMC), er trygt og effektivt for barn med en fødselsvekt på 1-1,8 kg i lav- og mellominntektsland.

Kontinuerlig hud-til-hud-kontakt mellom barn og mor, eller "Kangaroo Mother Care" (KMC), er en av de mest effektive måtene å forhindre nyfødtdødelighet globalt. Anbefalingen fra WHO i dag er at hud-til-hud-kontakt bør startes så snart et barn med fødselsvekt under 2 kg er stabilt – det vil si uten behov for pustehjelp, overvåkning, intravenøse medisiner eller intravenøs næring.

Men for barn som veier mindre enn 2 kg ved fødselen, tar det vanligvis mange dager før babyen vurderes å være stabil.

– De fleste dødsfall i nyfødtperioden skjer før de premature nyfødte rekker å bli stabile. Nesten halvparten av dødstallene blant nyfødte skjer i løpet av de første to levedøgn, og 80 prosent i løpet av første leveuken. Hvis vi skal oppnå en reduksjon i dødelighet hos nyfødte, må vi sette inn tiltak allerede like etter fødsel, sier Rettedal.

Siren Rettedal har vært til stede ved studiestedene for å veilede og gi opplæring i grunnleggende nyfødtbehandling og i sikker hud-til-hud-kontakt for ustabile premature barn, samt for å monitorere studien.

Paradigmeskifte i nyfødtmedisin

– Studien viser at nyfødte med lav fødselsvekt bør ha hud-til-hud-kontakt umiddelbart etter fødselen og deretter kontinuerlig så mange timer i døgnet som mulig gjennom nyfødtintensiv oppholdet. Det må legges til rette for at mor og barn ikke adskilles under nyfødtoppholdet. Det kan gjøres ved å etablere mor-nyfødt intensivavdelinger, der begge får den medisinske behandlingen de har bruk for, sier Rettedal.

Resultatene blir av WHO omtalt som et paradigmeskifte innen nyfødtmedisin.

– I flere tiår har vi helsearbeidere separert mødre og de syke, premature nyfødte i den tro at dette var den beste behandlingen for nyfødte. Resultatene av denne studien viser at vi må endre måten vi jobber på, sier Rettedal.

Siren Rettedal.

Siren Rettedal er forsker og overlege ved nyfødtintensivavdelingen ved SUS. Hun sier resultatene fra den nye studien vil få betydning for hvordan man legger til rette for pleie og behandling for nyfødte premature babyer også i norske sykehus. Foto: Line Owren Fotografi.

Ifølge Rajiv Bahl, leder ved Institutt for mors og nyfødt helse i WHO og koordinator for studien, vil det å holde moren og det nyfødte barnet sammen fra begynnelsen, gjennom null separasjon, revolusjonere hvordan nyfødtpleie utføres for barn født for tidlig eller med lav fødselsvekt.

WHO planlegger å revidere sine anbefalinger for hud-til-hud-kontakt allerede i 2021. Ifølge forskerne er denne omsorgsmodellen ikke ressurskrevende i seg selv og kan ha svært store helseeffekter.

Søsterstudie i høyinntektsland

Resultatene av denne studien er ikke direkte overførbare til Skandinavia, der de fleste nyfødte med fødselsvekt over 1 kg overlever. På Karolinska Institutet i Stockholm og Stavanger universitetssjukehus har det derfor pågått en parallell studie - Immediate Parent Infant Skin-to-Skin Study (IPISTOSS), sponset av Laerdal Foundation. Formålet med denne studien har vært å evaluere effekten av hud til hud kontakt med foreldre de første seks levetimer hos premature barn på fysiologisk stabilitet, søvn og hjernens modenhet, foreldre-barn samspill, stress og eventuell påvirkning på gennivå.

Fakta

  • Elleve prosent av alle barn som blir født i verden, fødes prematurt – 15 millioner hvert år. Ytterligere fem millioner er ikke premature men fødes med lav fødselsvekt.
  • På verdensbasis dør omkring 2,5 millioner barn i nyfødtperioden – det vil si i løpet av første måned etter fødsel.
  • Den vanligste årsaken til at nyfødte dør er komplikasjoner knyttet til prematuritet – definert som født før svangerskapsuke 37.
  • Premature utgjør en stor andel av nyfødte innlagt i nyfødtintensivavdelinger.
  • Benevnelsen «Kangaoo Mother Care» kommer fra kenguruen, som føder ungene på et tidlig utviklingsstadium. Ungen oppholder seg flere måneder i pungen på mors mage, hvor den får melk.


Mer om studien

  • Studien ble utført ved fem universitetssykehus i Ghana, India, Malawi, Nigeria og Tanzania, hvor dødeligheten til disse barna før studiestart varierte mellom 20–30 prosent.
  • I studien ble 3 211 barn fordelt til enten å motta iKMC, eller til standardomsorg (kontrollgruppe). Standardomsorg betydde at mødre og barn ble tatt hånd om på ulike avdelinger, og at mødrene bare kom til nyfødtavdelingen ved barnas måltid. Så snart barna ble stabile nok, ble moren og barna i begge gruppene flyttet til den vanlige KMC-avdelingen for stabile premature barn. I løpet av de tre første dagene fikk barna i iKMC-gruppen i gjennomsnitt 17 timer hud-til-hud-kontakt per dag, sammenlignet med 1,5 timer i kontrollgruppen.
  • Den medisinske behandlingen og overvåkningen var den samme i begge grupper, bare stedet de ble behandlet var forskjellig: hud-mot-hud hos mor/surrogat eller i kuvøse/varmeseng.
  • Studien er finansiert av Bill & Melinda Gates Foundation.

Kontakt

Siren Rettedal, forsker og overlege ved nyfødtintensivavdelingen
Stavanger universitetssjukehus
siren.irene.rettedal@sus.no