Disputas: Viktighet av ernæring og muskelfunksjon ved demens

Miguel Germán Borda Borda disputerer 05. juni 2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Clinical and neuroimaging prognostic markers in Alzheimer's Disease and Lewy Body Dementia: The role of muscle status and nutrition".

Publisert 31.05.2023
Sist oppdatert 15.06.2023


Mann med brunt hår smiler til kameraet. Foto.

Miguel Borda. Foto: Universitetet i Stavanger.

Samspillet mellom hjernen og kropppen ved utvikling av demenssykdom er fremdeles i stor grad ukjent. Avhandlingen undersøker hypotesen om at demens ikke begrenset til hjernen, og resultatene tyder på at demens påvirker, og påvirkes av, hele kroppen både tidlige og sent i forløpet. Arbeidet viser hvordan svikt i andre deler av kroppen har relevante implikasjoner for demensdebut og prognose. Avhandlinger viser også at ernærings- og muskelstatus har stor betydning ved demens.

Første del av arbeidet viser hvordan underernæring har en direkte sammenheng med funksjonsevne og dødelighet hos personer med demens. I tillegg var muskelvolumet relatert til underernæring, spesielt muskelen i tungen og dens fettinfiltrasjon. Avhandlingen rapporterer også at muskelfunksjon er relatert til hukommelse og hjernebarkens tykkelse, et viktig kjennetegn for  nevrodegenerasjon, samt tap av funksjonsevne. Med disse funnene kan det konkluderes med at muskelvolum og -funskjon er viktig for funksjonsevne hos personer med demens og et interessant intervensjonsmål for fremtidige behandlingsstudier.

Denne avhandlingen belyser viktigheten av ernæring og muskelfunksjon for prognosen til pasienter med demens og tidlig kognitiv svikt. Dette er spesielt aktuelt akkurat nå, fordi det finnes behandlinger for disse områdene. Funnene i avhandlingen gir ny innsikt i et nytt verktøy for å bestemme muskelvolum på en enklere måte. Forskningen gir også innsikt i nye relevante prognostiske biomarkører, og viser også nytten av en billig og lett tilgjengelig metode, Timed-up-and-go, for å forutsi kognitiv forverring hos mennesker med tidlig hukommelsessvikt.

Klikk her for lese avhandlingen (uis.brage.unit.no)

English summary

Under the general hypothesis that dementia is more than a disease limited to the brain, this work provides some evidence showing that dementia is indeed a systemic condition. Manifestations in other parts or systems of the body have relevant implications for dementia onset and prognosis. The thesis shows the important role of nutritional and muscle status in dementia.

In the findings it was shown that malnutrition has a direct relationship with the functional prognosis and risk of mortality. In addition, the muscle volume was related to malnutrition, particularly the muscles in the tongue and its fat infiltration. Finally, it was also found that muscle function is related with cognition and brain cortical thickness, which are known to be hallmarks of dementia and neurodegenerative processes leading to functional capacity loss. With these findings, it can be concluded that muscle appears to have a central role regarding functional capacity in people with dementia. These results identify the muscle as a potential intervention target for future studies.

This thesis elucidates the importance of nutrition and muscle for the prognosis of patients with dementia and cognitive decline in general. This is very relevant because there are available therapies that can have a positive effect in these areas.. This research also provides the possibility to further study a potential new tool to determine muscle volume in a more practical way within the dementia diagnosis process. Also, this study gives insight into new relevant prognostic biomarkers. Finally, it demonstrates the utility of a cheap and accessible method, the Timed up and go, to predict cognitive deterioration in people at pre-dementia stages.

Kontakt

Miguel Germán Borda Borda 
E-post: mmborda@gmail.com


Tidspunkt og sted for prøveforelesning

05. juni 2023 kl. 09.15

Sted: Aula, 2. etasje Sydbygg, SUS

Oppgitt emne: 

"What can we do to help and incentivise people with dementia to improve their nutritional status?

Tidspunkt og sted for disputas

05. juni 2023 kl. 11.15

Sted: Aula, 2. etasje Sydbygg, SUS

Disputasen kan også følges digitalt i teams (teams.microsoft.com)

Bedømmelseskomité

Førsteopponent: Gill Livingston, Professor, University College London (UCL), United Kingdom

Andreopponent: Ole Petter Hjelle, Associate Professor, University of South-Eastern Norway (USN)

Administrator: Kathinka Dæhli Kurz, professor, Universitetet i Stavanger, Norway

Veiledere

Hovedveileder: Dag Årsland, Professor, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King's College London /SESAM, Stavanger University Hospital

Biveiledere:

Audun Osland Vik-Mo, Associate Professor, University of Bergen

Ketil Oppedal, Associate Professor, University of Stavanger

Kolbjørn K. Brønnick, Head of Department, Department of Social Studies, University of Stavanger

Leder av disputasen

Thor Ole Gulsrud, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger

​Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.