Disputas: Stress blant pårørande til personar med demens

Toril Marie Terum disputerer 5.11.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Neuropsychiatric disturbances in persons with Alzheimer`s disease and dementia with Lewy bodies, carer distress and time until nursing home admission".

Publisert 02.11.2021
Sist oppdatert 07.09.2023

toril marie terum.png

Demens rammar familiar, og det er brei semje om at omsorgsbelastninga pårørande opplever er assosiert med negative konsekvensar for dei pårørande sin økonomi, sosiale liv, fysiske og psykiske helse, og kortare tid til sjukeheimsinnlegging.

Det aktuelle doktorgradsprosjektet har undersøkt samanhengen mellom individuelle nevropsykiatriske symptom ved demens og stress blant pårørande, og samanhengen mellom aspekt med stress og tid til innlegging i sjukeheim. Doktorgradsprosjektet består av tre delstudiar, som kvar munna ut i ein artikkel.

Først oppsummerte vi tidlegare forsking. Funn frå denne studien indikerte at irritabilitet er det nevropsykiatriske symptomet som i størst grad bidrog til stress blant pårørande. Andre symptom som framstod som viktige bidragsytarar til stress inkluderte aggresjon, endra døgnrytme, angst, apati og vrangførestillingar. Mangfald av studiedesign, statiske metodar og kartleggingsverktøy, og stor variasjon i utval, gjorde det derimot vanskeleg å trekke sikre konklusjonar.

Andre og tredje delstudie baserte seg på data frå Demensstudien på Vestlandet (DemVest). Basert på funn frå denne studien står apati fram som det nevropsykiatriske symptomet som i størst grad bidrar til stress, i tillegg til avvikande motorisk åtferd, irritabilitet og utfordringar knytt til mat, måltid og appetitt. Aspekt ved stress som var assosert med kortare tid til sjukeheimsinnlegging var negative følelsar i form av frustrasjon, å føle at omsorgsansvaret hindra ein i å vere sosial og at ein ikkje får nødvendige avbrekk, og opplevinga av å ikkje meistre kvardagen.

Personalia

Toril Marie Terum (f. 1979) er utdanna sjukepleiar ved Høgskulen på Vestlandet (tidlegare Høgskulen i Sogn og Fjordane (2003) og fullførte ein helse- og sosialfagleg master ved Høgskulen i Volda i 2009.

Doktorgradsarbeidet utgår frå Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen. Hovudrettleiar for avhandlinga er professor Ingelin Testad. Professor John Roger Andersen og førsteamanuensis Arvid Rongve er birettleiarar.

Kontakt: Toril Marie Terum, epost: Toril.Marie.Terum@hvl.no  

Prøveforelesning og disputas

Prøveforelesning og disputas blir avholdt fysisk i Bergen og digitalt på Zoom.

Prøveforelesning

Oppgitt emne: "Bruk av tvang i eldreomsorgen”​
Tid: 05.11 2021 kl. 10.15.
Sted: Prøveforelesningen vil bli avholdt fysisk i Bergen eller i digitalt møterom i Zoom. Klikk her for å bli med på den digitale prøveforelesningen 05. november.

Adresse fysisk disputas: Haukeland universitetssjukehus, Armauer Hansens hus, Auditorium AHH.

Disputas

Tid: 05.11 2021 kl. 12.15
StedDisputasen vil bli avholdt i digitalt møterom i Zoom. Klikk her for å bli med på den digitale disputasen 05. november

Adresse fysisk disputas: Haukeland universitetssjukehus, Armauer Hansens hus, Auditorium AHH.

Alle er velkommen til å delta som digitale tilhørere. Lenkene til prøveforelesning og disputas bør fra sykehus pc åpnes i web-browser. Det anbefales å gjøre dette i Chrome eller Microsoft Edge.

Retningslinjer for tilskuere på digital disputas

  • Ved ex auditorio kan spørsmålsstilleren bruke Q&A-funksjonen overfor administrator og disputasleder.
  • Bruk av chat frarådes
  • Spørsmålsstilleren må oppgi fullt navn

Komite

  1. ​opponent: Professor Ingrid Hellström, Linköping universitet
  2. opponent: Førsteamanuensis Lill Sverresdatter Larsen, Norges arktiske universitet
  3. medlem av komiteen: Professor emeritus Stein Tore Nilsen, Universitetet i Bergen
Disputasen blir ledet av professor Martha Enger, Universitetet i Bergen.