Disputas: Hva påvirker utviklingen av kognitiv svikt og demens?

Anne Katrine Bergland disputerer 26.3.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Cognitive impairment - role of vascular risk factors and lipid alterations for development and progression".

Publisert 22.03.2021
Sist oppdatert 26.03.2021

anne katrine bergland.jpg

Anne Katrine Bergland disputerer 26. mars 2021.

Risikoen for å utvikle demens synes å være fallende i flere vestlige land. Årsakene til dette kan være livsstilsendringer og bedre behandling av vaskulære risikofaktorer. Kunnskap om hvilken effekt vaskulære risikofaktorer har på progresjon av demens er imidlertid mangelfull.

Hovedmålet med avhandlingen var å øke kunnskapen om hvordan vaskulære risikofaktorer, og inntak av anthocyaniner (stoffer som finnes i blåbær og andre mørke bær), kan påvirke utviklingen av hukommelse og andre kognitive funksjoner hos personer med mild demens eller med økt risiko for demens, med fokus på Alzheimers sykdom og lewylegemedemens. 

Avhandlingen består av tre delstudier som igjen bygger på data fra tre forskjellige studier. Delstudie I fant at røyking var eneste vaskulære risikofaktor assosiert med raskere forverring av kognitiv funksjon hos personer med Alzheimers sykdom, mens overvekt var assosiert med langsommere utvikling av kognitiv svikt hos personer med Alzheimers sykdom og lewylegemedemens. I delstudie II ble flere fettstoffer i blodet undersøkt. Det ble funnet en sammenheng mellom ett av disse, et sfingomyelin, og Alzheimers sykdom i tidlig fase. I delstudie III ble mulige effekter av anthocyaniner på blodsukker, kolesterol og inflammasjonsmarkører undersøkt. Studien ga ikke grunnlag for sikre konklusjoner. 

Avhandlingen konkluderer med at røykeslutt kanskje kan bidra til langsommere utvikling av svikt i kognitive funksjoner ved Alzheimers sykdom. Den bidrar med ny kunnskap, da den er en av få studier som har undersøkt om vaskulære risikofaktorer har innvirkning på sykdomsprogresjonen ved lewylegemedemens. Større studier av lengre varighet er imidlertid nødvendig for å undersøke mulige sammenhenger mellom lipidendringer og utvikling og progresjon av Alzheimers sykdom. Videre vil randomiserte kontrollerte studier være nødvendig for å utforske mulige effekter av anthocyaniner på relevante risikofaktorer for demens. 

Personalia

Anne Katrine Bergland (f.1976) er spesialist i geriatri og akutt- og mottaksmedisin og jobber som overlege ved observasjons- og behandlingsavdelingen (OBA).

Doktorgradsarbeidet er utført ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), i samarbeid med kardiologisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus. Arbeidet utgår fra Klinisk Institutt 2, Det medisinske fakultet, UiB.

Hovedveileder er professor Dag Årsland, og biveiledere er seniorforsker Hogne Sønnesyn og professor Alf Inge Larsen.

Kontakt

Anne Katrine Bergland, epost: anne.katrine.bergland@sus.no
Telefon: 91595103.

Tidspunkt for prøveforelesningen

26.03 2021 kl. 09.15. 

Oppgitt emne: "Kognitiv svikt som følge av kronisk traumatisk hjerneskade - mekanismer, klinisk utredning og forløp”.

Prøveforelesningen vil bli avholdt i digitalt møterom i Zoom. Klikk her for å bli med på den digitale prøveforelesningen 26. mars.

Tidspunkt for disputasen

26.03 2021 kl. 11.00-1400

Disputasen vil bli avholdt i digitalt møterom i Zoom. Klikk her for å bli med på den digitale disputasen 26. mars.

Alle er velkommen til å delta som digitale tilhørere.

NB! Fra sykehus pc er det ikke mulig å bruke Zoom-app. Lenkene til prøveforelesning og disputas bør derfor åpnes i web-browser. Det anbefales å gjøre dette i Chrome eller Microsoft Edge.

Retningslinjer for tilskuere på digital disputas:

  • Ved ex auditorio kan spørsmålsstilleren bruke Q&A-funksjonen overfor administrator og disputasleder. Bruk av chat frarådes.
  • Spørsmålsstilleren må oppgi fullt navn

Komiteen

  • 1. opponent: Professor II Börje Bjelke, Universitetet i Oslo
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Rannveig Sakshaug Eldholm, NTNU
  • 3. medlem av komiteen: Professor II Lasse Gøransson, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Dennis Nilsen, Universitetet i Bergen.