Disputas: Biomarkører for brystkreft

Nina Gran Egeland disputerer 2. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen: «Discovery and Validation of Biomarkers in Breast Cancer».

Forskningsavdelingen. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 29.09.2020
Sist oppdatert 05.09.2022
nina_gran_egeland.png

Nina Gran Egeland.

Brystkreft er den hyppigst forekommende kreftform blant kvinner. Behandlingen og dermed prognoser har heldigvis bedret seg betydelig de senere tiår, men enkelte pasienter vil dessverre oppleve tilbakefall. Samtidig mottar noen pasienter systemisk adjuvant behandling unødig, siden de har en krefttype som aldri ville returnert hos disse pasientene. Dette innebærer at vi til en viss grad både under- og overbehandler pasienter. Vi trenger derfor mer presise biomarkører for å bedre kunne identifisere pasientens reelle behov for behandling.

Dagens brystkreftpasienter er forskjellige fra dem tidligere studier bygger på, og validering av eksisterende biomarkører i nye uavhengige pasientpopulasjoner er dermed vel så viktig. I dette arbeidet har vi undersøkt både nylig lanserte og mer etablerte biologiske faktorer for deres potensiale som biomarkører i brystkreft.

I den første studien undersøkte vi uttrykket av proteinet MARCKSL1 i brystkreft-svulster. Økt forekomst av dette proteinet har i en tidligere studie vist seg å være assosiert med dårligere prognose hos brystkreftpasienter, spesielt i svulster med høy celledeling, kalt proliferasjon. I Egelands valideringsstudie fant hun ingen signifikant korrelasjon mellom MARCKSL1 og prognose til brystkreftpasienter.

I den andre studien undersøkte Egeland lokalisasjonen av mikroRNA-18a og mikroRNA -18b i brystkreftsvulster. MikroRNA er små ikke-kodende RNA molekyler som spiller en stor rolle innen regulering av genekspresjon, og de er involvert i mange ulike funksjoner og prosesser i kroppen, inkludert kreft. Tidligere studier har vist at uttrykk av mikroRNA-18a og -18b korrelerte med en gruppe mer aggressive svulster. Studien til Egeland viser at mikroRNA-18a og -18b er spesifikt uttrykt i vevet rundt kreftcellene, da spesielt i en gruppe svulster som hadde økt grad av betennelse. Ytterligere undersøkelser tyder på at uttrykket av disse molekylene kan være assosiert med spesifikke typer immunceller.

I den tredje studien har Egeland brukt digital billedanalyse for å evaluere uttrykket av Ki-67 i svulstvev fra tamoxifen-behandlede pasienter. Majoriteten av brystkreftpasienter har svulster som uttrykker reseptorer for hormonet østrogen, dermed kan disse kvinnene behandles med legemiddelet tamoxifen for å forebygge tilbakefall. Høy proliferasjon er forbundet med økt forekomst av tilbakefall og redusert overlevelse. Ki-67 er en velkjent markør for høy celledeling, men foreløpig foreligger ingen standardisert metodikk for kvantisering, eller enighet om klinisk relevant terskelverdi. Digital patologi og automatisert scoring kan forhåpentligvis bidra til å redusere variabiliteten av denne markøren. Egeland fant ingen forskjell i mengden uttrykt Ki-67 i pasientene med eller uten tilbakefall, noe som indikerer at Ki-67 ikke er en god markør for tilbakefall i tamoxifen-behandlede pasienter.

Denne avhandlingen har fokusert på tre ulike vevsbaserte biomarkører, og understreker betydningen av å validere og kritisk evaluere både nye og etablerte biomarkører i senere studier.

Personalia

Nina Gran Egeland (f. 1981) er født og oppvokst i Sandnes og nå bosatt i Time kommune. Hun har en bachelorgrad i sykepleie ved Høgskolen i Sør-Trøndelag fra 2006, og en mastergrad i molekylærbiologi ved UiO fra 2012. I 2014 ble hun tildelt doktorgradsstipend fra Folke Hermansen fondet, og påbegynte sitt forskningsarbeid ved avdeling for patologi ved Stavanger universitetssjukehus.

Hovedveileder for doktorgradsprosjektet er professor Emiel AM Janssen (SUS/UiS), og biveiledere ph.d. Kristin Jonsdottir (SUS) og Assistant Professor Deirdre Cronin-Fenton (Universitetet i Århus).

Kontakt: Nina Gran Egeland, e-post: nina.gran.egeland@sus.no

Tidspunkt og sted for prøveforelesning

02.10 2020 kl. 09.15.
Oppgitt emne: «Liquid biopsies: Diagnosis of cancer and monitoring of treatment and progression»
Aulaen 2. etg sydbygg, Stavanger universitetssjukehus (Påmelding)
Prøveforelesningen vil også bli avholdt i digitalt møterom i Zoom. Trykk her for å delta
Meeting ID: 678 7051 8081
Password: 878267

Tidspunkt og sted for disputasen

02.10 2020 kl. 11.00
Aulaen 2. etg sydbygg, Stavanger universitetssjukehus (Påmelding)
Disputasen vil også bli avholdt i digitalt møterom. Trykk her for å delta
Meeting ID: 678 7051 8081
Password: 878267

Avhandlingen er publisert og er tilgjengelig her

NB! Pga koronasituasjonen kan det ikke være mer enn 50 personer i aulaen.
Ønsker du å være tilstede under, send en epost til: nina.gran.egeland@sus.no Du må også oppgi ditt tlfnr.

NB! Fra sykehus pc er det ikke mulig å bruke Zoom-app. Linkene til prøveforelesning og disputas bør derfor åpnes i web-browser. Det anbefales å gjøre dette i Chrome eller Microsoft Edge.

Disputasen blir ledet av instituttleder Ingunn Westvik Jolma, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Bedømmelseskomité:

1. Professor Anna Mary Bofin, NTNU, Trondheim
2. Dr. Erik Knutsen, UiT, Norges Arktiske Universitet
3. Professor Kathinka Kurz, Universitetet i Stavanger (administrator)
4. Settemedlem: Prof. Mark van der Giezen, Universitetet i Stavanger