Apotekpersonell på post: Flere hundre timer frigjort

Flere hundre timer ble frigjort da personell fra Sjukehusapoteket jobbet på medisinrom på intensiv 2M og nyfødt intensiv 3D for å avlaste spesialsykepleiere i deres oppgaver.

Caroline Aspelund
Publisert 11.11.2019
Sist oppdatert 13.10.2021
Pilotprosjektet er ett av flere tiltak som ble iverksatt for å avlaste spesialsykepleiere slik at de fikk frigjort mer tid til pasientnære oppgaver. 

I prosjektperioden januar til juni 2019 ble det frigjort 770 timer på 2M. Tilsvarende ble 691 timer frigjort ved 3D.

Apotekpersonalet har arbeidet i et tidsrom på fire timer daglig, seks dager i uken. Blant oppgavene har det vært tilberedning av legemidler og rutineoppgaver - som påfylling av utstyr, temperatur- og holdbarhetskontroll og bestilling av legemidler som ikke inngår i basislager. 

Ekstern innleie og synergi

I vårhalvåret 2019 ble bruken av ekstern innleie ved 2M redusert med 72 prosent – sammenlignet med året før. 

– Hvor mye av reduksjonen som kan knyttes direkte til pilotprosjektet, er vanskelig å si ettersom det ble iverksatt flere tiltak på samme tid. Men det er likevel sannsynlig at prosjektet har bidratt i positiv retning, sier sykehusapoteker Tonje Folkvang. 

I evalueringen så en også på om prosjektet har resultert i færre feil. Det er registrert for få avvikshendelser til å kunne måle dette. Tilbakemeldingene fra postene er likevel at spesialsykepleierne opplevde at kvaliteten på dobbeltkontrollene økte, økt bruk av blandekort ga sikrere utblanding av legemidler samt at tilstedeværelsen av farmasøyt gjorde det mulig å trekke inn farmasifaglig kompetanse i ulike problemstillinger. 

– Prosjektet har blitt svært godt mottatt - både blant apotekpersonalet og hos medarbeiderne på post. Ryktet om tiltaket har allerede spredt seg, og 1. oktober vil det bli startet opp en tilsvarende pilot på barneintensivavdelingen ved Rikshospitalet, sier Folkvang.

Videreføring

Det er besluttet at tjenesten videreføres ved intensiv 2M ved omdisponering av midler. I løpet av høsten vil det også bli vurdert om tjenesten er aktuell for andre poster ved SUS. 

Du kan også lese om prosjektet og resultatene i Sykepleien (lenke).