Høring - konseptrapport Helse Stavanger HF

Konseptrapporten for Prosjekt sykehusutbygging (sept 2015).

Mandatet for konseptfasen har vært å utrede følgende alternativ for planleggingen av nytt universitetssykehus:

  • Null-alternativet (ombygging på eksisterende tomt på Våland)
  • Trinnvis utbygging til nytt sykehus på hhv Ullandhaug/Stavanger og Stokka/Sandne
  • Trinnvis utbygging til nytt sykehus på dagens tomt på Våland
  • Helt nytt sykehus i et​t byggetrinn


 

Høringskommentarer

Høringskommentarene sendes på epost til: sykehusutbygging@sus.no ​og som post til:

Helse Stavanger HF, Prosjekt Sykehusutbygging, postboks 8100, 4068 Stavanger. Merk konvolutten: «Kons​eptrapport».

Høringsfristen er satt til 30. september 2015. Høringen sendes i henhold til liste.​

Det presiseres at administrerende direktør og styret i Helse Stavanger HF ikke har konkludert med hensyn til hvilken tomt og hvilket konsept som anbefales å gå videre til forprosjektfasen. Dette avventes til etter at høringsprosessen er avsluttet. Av den grunn vil det være kapitler i vedlagte konseptrapport som ikke blir ferdigstilt før etter at høringsprosessen er avsluttet.

​​


Vedlegg og referanser ​til høringsdokumentet

 

Kommuner og fylkeskommuner

 

 Pasient- og brukerorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og verneombud

 

 

Andre høringsinstanser, og øvrige

 

Skisseprosjektrapport - Stokka (pdf, 18MB)Skisseprosjektrapport - Ullandhaug (pdf, 19MB)Skisseprosjektrapport - Våland (pdf, 19MB)Skisseprosjektrapport - felles presentasjon (pdf, 30MB)Kostnadsberegning skisseprosjekt (pdf)

Vedlegg
Mulighetsbildet ved nærlokalisering med Universitetet i Stavanger i forhold til akademisk utvikling og næringsutvikling, rapport fra Helse Stavanger HF (pdf)Teknologisk utvikling og muligheter for næringsutvikling, rapport fra Helse Stavanger HF (pdf)Transportanalyse, alternativ lokalisering av Stavanger universitetssykehus, rapport fra Asplan-Viak (pdf, 7MB)

Eksterne referanser
› Kartlegging av eid bygningsmasse. Teknisk tilstand og teknisk oppgraderingsbehov, tilpasningsdyktighet og felles infrastruktur og områdeforhold. Rapport fra Multiconsult. (pdf)
› Nytt sykehus på Ullandhaug. Brev fra Universitetet i Stavanger. (pdf)
› Lokalisering av nytt Universitetssykehus i Stavangerregionen. Brev fra IRIS. (pdf)
› Utredning av synergieffekter ved samlokalisering av Universitetet i Stavanger og Stavanger universitetssjukehus. Rapport fra Oxford Research. (pdf)
› Samlokalisering av Universitetssykehuset og Universitetet i Stavanger. Arbeidsnotat fra PwC. (pdf, 9MB)
› Sykehus og medisinerutdanning i Odense og Ålborg. Arbeidsnotat fra IRIS. (pdf)
› Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Rapport fra Innovasjon Norge. (pdf)
› Konsekvensvurdering Stavanger
› Konsekvensvurdering Sandnes

For media
› Bilder fra skisseprosjektet på Flickr

Sist oppdatert 23.10.2017