Idefase

I idéfasen skal det etableres en idéfaserapport som gir tilstrekkelig grunnlag for å fatte beslutning om å igangsette konseptfasen.

​​​​​I idéfasen beskrives befolkningsutvikling, behov for aktivitetsøkning og hvilket arealbehov som er nødvendig for Helse Stavanger HF i 2025 og 2040. Arealbehovet kan løses med nybygg og/eller ombygging og hvordan et eventuelt nybygg kan løses i forhold til tomt og eksisterende bygningsmasse samt hvorvidt sykehuset kan opprettholde full drift under byggeprosessen.​

Minimum tre alternativer skal utredes og evalueres, herunder nullalternativet.

Idéfasen skal avklare hvilke alternative prosjekt som er liv laga. At et prosjekt (eller løsning) er liv laga innebærer at det er:

  • ​Relevant. Oppfyller de overordnede målene som gjelder for helseforetaket
  • Gjennomførbart. Kan gjennomføres innenfor helseforetakets finansielle handlingsrom
    Levedyktig. Helseforetakets økonomiske bæreevne kan opprettholdes gjennom prosjektets levetid
     

Behandling av idéfaserapporten skjer i henhold til det regionale helseforetakets styringssystem med behandling og vedtak i styret for Helse Stavanger HF og Helse Vest RHF. Det skal vedtas:

  • Hvilke alternative løsninger som kan videreføres i konseptfasen
  • Mandat og rammer for konseptfasen
  • Plan for gjennomføring av konseptfasen


 

› Vurdering av ulike tomtealternativer (pdf, 1MB)

Sist oppdatert 04.07.2016