Områdereguleringen for det nye sykehuset på Ullandhaug er vedtatt

Områdereguleringen for universitetsområdet ble vedtatt i Stavanger bystyre 27.mars 2017. Den ble også noen dager tidligere vedtatt i Sola kommunestyre. I denne områdereguleringen er et komplett universitetssykehus tatt med.  Dermed har Stavanger kommune satt et endelig punktum for diskusjonen om hvor nytt sykehus skal bygges.

Elisabeth Stakkeland
Publisert 06.04.2017

– Dette er en viktig milepæl på veien til et nytt universitetssykehus, sier seniorrådgiver i SUS2023, Halvor S. Karlsen og fortsetter:

– Dette vedtaket betyr mye for byggeprosjektet. Områdereguleringen legger tydelige føringer for både selve utbyggingen og området rundt, med veier, kollektivtrafikk og gang- og sykkeltraséer. Prosjektet har hatt et svært godt samarbeid med kommunene i alle fasene i planleggingen.

Stiplet linje over områderegulert område på Ullandhaug. Foto.
Universitetsområdet, som nå er regulert, vises med stiplet gul linje. Foto: Svein G. Lunde.

Det nye universitetssjukehuset på Ullandhaug

Det skal bygges 100 000 kvadratmeter (bruksareal) i byggetrinn én. Universitetssjukehus på Ullandhaug vil inneholde 650 senger på enerom - med bad til alle. Det vil bestå av flere sengebygg, behandlingsbygg og akuttbygg. Planlagt byggestart er i årsskiftet 2018/2019, og alle somatiske sengepasienter og akuttpasienter, med nødvendige støttefunksjoner, flytter inn i 2023.

Tegning over aktuelle tomter på Ullandhaug.
Første byggetrinn er i SH1, SH2, og SH3 (de tre øverste rosa feltene midt på bildet). Parkeringshuset for medarbeidere kommer i PH3 (det øverste av de grå feltene midt på bildet). Helse Stavanger vil løse inn feltene PH4, OPT1, og OPT4-6 for senere byggetrinn

SUS2023 arbeider nå aktivt for å få hånd om disse tomtene til både byggetrinn én og senere byggetrinn. Disse arealene eies i dag av Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og Ipark Eiendom AS. På disse tomtene er det mulig å bygge tilsammen cirka 290 000 kvadratmeter (bruksareal).

Slik områdereguleringen nå er vedtatt, skal det gå en kollektivakse med sykkelfelt og brede fortau fra Madlaveien (tidligere Grannesveien) og opp gjennom sykehusområdet. Kjøreadkomsten for varebiler og privatbiler skal komme fra et nytt kryss på Kristine Bonnevies vei.

– Med disse tomtene vil vi kunne få et komplett universitetssjukehus på Ullandhaug - inklusive psykiatrien, avslutter Karlsen.