Kommunikasjonsstrategi 2021-2024

Kommunikasjonsstrategien skal bidra til at Stavanger universitetssjukehus (SUS) når sine mål. Strategien gjelder for alle ledere og medarbeidere. Den skal hjelpe oss å prioritere bedre, samordne aktivitetene våre og kommunisere tydeligere. Verdiene kvalitet, trygghet og respekt kjennetegner all intern og ekstern kommunikasjon.

Kommunikasjonsstrategien gjelder

 • intern kommunikasjon i sykehuset
 • digital og skriftlig kommunikasjon med pasienter og pårørende
 • ekstern kommunikasjon med samarbeidspartnere og i offentligheten

Målgrupper

Hvem skal SUS kommunisere med?

 1. pasienter og pårørende
 2. medarbeidere
 3. kommuner i opptaksområdet, foretak i Helse Vest, universitetene i Stavanger og Bergen og andre samarbeidspartnere
 4. innbyggerne i Sør-Rogaland

Kommunikasjonsprinsipper

Kommunikasjonsstrategien bygger på de statlige kommunikasjonsprinsippene:

 • Åpenhet. Vi skal være åpne, empatiske, tydelige og tilgjengelige i vår kommunikasjon.
 • Medvirkning. Vi skal lytte til og involvere målgruppene våre.
 • Nå alle. Vi skal sørge for at relevant, korrekt og forståelig informasjon tilpasses og når fram til målgruppene.
 • Aktiv. Vi skal kommunisere aktivt og i tide om rettigheter, plikter og muligheter.
 • Helhet. Vi skal være koordinert og samordnet i vår kommunikasjon.
 • Linje. Kommunikasjonsansvaret skal følge saksansvaret. 

Satsingsområder

Overordnete satsingsområder for kommunikasjonsarbeidet i denne strategiperioden:

 • helhetlig pasientkommunikasjon
 • lederkommunikasjon
 • nytt sykehus, med hovedvekt på internkommunikasjon
 • åpenhet og ytringsklima
 • synliggjøre SUS som forsknings- og utdanningsinstitusjon

Kommunikasjonsmål og strategiske grep

Hva skal kommunikasjonsarbeidet bidra til og hvordan skal målene oppnås?

1. Pasienter og pårørende opplever trygghet og tillit i møte med Stavanger universitetssjukehus.

Sykehuset skal

 • gå gjennom informasjonsmateriell og utvikle strukturerte arbeidsprosesser for helhetlig pasientinformasjon. Dette sikrer at pasienter og pårørende får lik og oppdatert informasjon fra SUS, uavhengig av hvilken kanal de bruker. Det gjelder også for barn og unge, minoritetsspråklige og ikke-digitale innbyggere.
 • identifisere og iverksette tiltak for klart språk i kommunikasjonen med pasienter.
 • øke bruk og produksjon av felles behandlingstekster. Gjøre sus.no til pasienter og pårørende sitt førstevalg for informasjon om behandling - og medarbeidernes prioriterte kanal for informasjon til denne målgruppen.
 • systematisk bruke pasienters og pårørendes tilbakemeldinger i planlegging, evaluering og videreutvikling av kommunikasjonsarbeidet - og vurdere nye tiltak.

2. Medarbeidere opplever Stavanger universitetssjukehus som en trygg, åpen og faglig sterk arbeidsplass.

Sykehuset skal

 • gjøre relevant informasjon lett tilgjengelig og bruke nye digitale løsninger som gjør arbeidshverdagen lettere. Intranett er prioritert plattform.
 • være åpne om prosesser og beslutninger, legge til rette for dialog og ytringer og sikre at informasjonen som går ut, er planlagt og koordinert. Dette gjelder spesielt i arbeidet med nytt sykehus.
 • klargjøre forventningene til ledere og støtte dem i arbeidet med kommunikasjon.
 • profilere sykehuset som en attraktiv arbeidsplass og forsknings- og utdanningsinstitusjon gjennom å vise fram de gode historiene fra arbeidshverdagen.
 • stimulere til åpenhet og vise at kontinuerlig forbedring av pasientsikkerhet og HMS, sikkerhetskultur, ligger til grunn for alt vi gjør.

3. Kommuner i opptaksområdet, foretak i Helse Vest, universitetene i Stavanger og Bergen og andre samarbeidspartnere opplever god dialog og samhandling med SUS.

Sykehuset skal

 • identifisere og utvikle områder der det er omforent behov for felles kommunikasjon til innbyggerne i Sør-Rogaland. For eksempel folkehelsetiltak, forskning og utdanning, Nye SUS, samhandling og beredskap.
 • legge til rette for gode arenaer for dialog med andre offentlige myndigheter og beslutningstakere. 

4. Stavanger universitetssjukehus har en tydelig stemme i samfunnsdebatten.

Sykehuset skal

 • aktivt formidle og dele forskning, kunnskap og helseinformasjon - inkludert populærvitenskapelig formidling - for å bidra til en opplyst og informert offentlighet.  
 • praktisere åpenhet og bidra med fagkunnskap for å bryte ned stigma og tabu knyttet til psykisk helse og rus.
 • formidle resultater av målinger og kvalitetsindikatorer. I tillegg må vi vise evne og vilje til forbedring i forbindelse med alvorlige uønskede hendelser.
 • legge til rette for media sitt arbeid.

Kommunikasjonsansvar og roller

Kommunikasjonsansvaret følger saksansvaret.

 • Sykehusets ledelse ved administrerende direktør har det overordnete ansvaret for all virksomhet ved SUS, inkludert intern og ekstern kommunikasjon. Kommunikasjonsstrategien eies og besluttes av administrerende direktør.
 • Kommunikasjonsdirektør er ansvarlig for kommunikasjonsstrategien. Selv om enkelte prosjekter har egne kommunikasjonsressurser, ligger fagansvar hos kommunikasjonsdirektør.
 • Kommunikasjonavdelingen har et helhetlig ansvar for å koordinere, utvikle og kvalitetssikre kommunikasjonsarbeidet.
 • Den enkelte leder på sykehuset har ansvar for at kommunikasjon i egen enhet skjer i tråd med strategien. Ledere har også ansvar for at SUS effektivt samordner kommunikasjonen med tilgrensende virksomheter, både statlige, kommunale og noen ganger også private, når det er nødvendig.
 • Alle medarbeidere på sykehuset har et selvstendig ansvar for å holde seg informert om egen virksomhet og dens ansvarsområder, og for å dele informasjon med andre.


Spørsmål eller innspill?

Ta gjerne kontakt med kommunikasjonsavdelingenSist oppdatert 15.05.2024