Klima og miljø: Grønt sykehus

Helse Stavanger HF skal være i fremste rekke innenfor miljøvennlig drift av sykehuset. Vi er sertifisert etter den internasjonale miljøstandarden ISO 14001:2015.

Hovedrevisjonen ble gjennomført i 2017. Ny hovedrevisjon gjennomføres i februar 2024. 

Redusere CO2 utslippet med 40 prosent innen 2030. 
Langsiktig mål: Klimanøytralt innen 2045
​Delmål
 • ​Redusere forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner
 • Andel produkter uten med helse- og miljøskadelige stoffer skal være 75 prosent
 • Redusere energiforbruket med 20 prosent og øke gjenvinningskraft
 • Andel polikliniske konsultasjoner over video og telefon skal være minimum 20 prosent
 • Matavfall reduseres med 50 prosent
 • Fossilfri virksomhet innen 2030 og redusert reisevirksomhet for medarbeidere 
 • Miljøbevisste medarbeidere i alle enheter 

Klima- og miljøpolitikken skal stå sentralt på SUS, og det vi oppnår innenfor klima- og miljøarbeidet har betydning for folkehelsen. I Helse Stavanger HF står vi sammen i kampen for klima og miljø.

 • Helse Stavanger HF skal være i fremste rekke innenfor klima- og miljøvennlig drift av sykehus.
 • Klima og miljøstyringssystemet skal minst tilfredsstille kravene i ISO14001:2015 og sikre at lover, forskrifter og internt pålagte krav etterfølges.
 • Klima- og miljøstyringen skal sikre en kontinuerlig forbedring av vår miljøprestasjon gjennom å ha fokus på den enkelte medarbeider som en ressurs i dette arbeidet. Miljøaspektene skal prioriteres høyt både i pasientbehandling, drift, innkjøp og investeringer, og skal være en integrert del av alle tjenestene vi yter overfor befolkningen.
 • Klima- og miljøstyringen skal bestå av investeringer som vil innebære utgifter, men som gjennom målrettede klima- og miljøtiltak vil gi besparelser på både kort og lang sikt.
 • Prioriterte områder skal være alle områder hvor vår virksomhet kan skade klimaet og miljøet. Eksempler på dette kan være avfall, bygningsdrift, energiledelse, transport og innkjøp for å minimere utslipp til vann, jord og luft.

Yngve Urskar Mathisen
Klima- og miljørådgiver,
sikkerhetsrådgiver for farlig gods og farlig avfall
Send e-post 

 

Sist oppdatert 15.05.2024