Brukerutvalget Helse Stavanger

Det overordna målet med brukermedvirkning er å styrke kvaliteten på helsetjenestene.  Brukerne og de pårørende er viktige premissleverandører for å sikre gode og likeverdige helsetjenester til alle innbyggere.

Du kan ta direkte kontakt med brukerutvalget. Vi vil gjerne ha forslag og innspill fra alle brukergrupper, pasienter og pårørende.

Leder
Geir Inge Sivertsen, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Landsforeningen for ryggmargsskadde
e-post: ginsive@online.no 

Nestleder
Hallfrid Kristoffersen, Pensjonistforbundet
Telefon: 958 10 685
e-post: hallfridk@gmail.com

Brukerutvalget har 10 medlemmer og oppnevnes for 2 år. Det er styret i helseforetaket som oppnevner utvalget etter forslag fra organisasjonene:  FFO, SAFO, Fylkes eldreråd, Kreftforeningen og organisasjoner som representerer brukere fra virksomheter innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusproblemer (TSB).​

 • 20. februar
 • 20. mars
 • 23. mai
 • 20. juni
 • 26. september
 • 24. oktober
 • 21. november 
 • 2. desember. 

Brukerutvalget skal være et rådgivende organ for styre og administrerende direktør i helseforetaket i saker som angår tilbudet til pasienter, brukere og pårørende.

Brukerutvalget skal:

 • være forum for tilbakemelding fra pasienter, brukere og pårørende om erfaringer med helsetjenesten
 • være samarbeidsforum mellom heleseforetaket og bruker- og pasient organisasjoner
 • bidra med kompetanse i planarbeid, og foreslå brukerrepresentanter i råd og utvalg
 • behandle systemsaker, ikke saker vedrørende  enkeltpasienter.


​Brukerutvalget har møter med sykehusadministrasjonen i forkant av styremøter i Helse Stavanger, slik at aktuelle saker kan presenteres og drøftes.

Brukerrepresentantene deltar i prosjekter, råd og utvalg i Helse Stavanger for å sikre brukererfaring. Brukerutvalget står fritt til på eget initiativ ta opp saker de er opptatt av.

Det holdes årlig fellesmøte mellom brukerutvalget og foretakets ledergruppe, og med styret.  Lederen av brukerutvalget, eller den som representerer denne, oppfordres til å være tilstede i styremøtene og blir invitert med på styreseminar.

Etter avtale med styreleder skal leder av brukerutvalget gis mulighet til å uttale seg i styremøter og komme med forslag i styresaker som i særlig grad angår pasienttilbudet.

Vararepresentanter:
 

Fra SUS

Fra administrasjonen møter fagdirektør, fagsjef samhandling og sekretær i Brukerutvalget.

Nye satser brukermedvirkning gjelder​​ fra 01.01.2022​


Ny sats for møtegodtgjørelse for brukerrepresentanter er kr 1.900,- for heildagsmøter. Dette er i samsvar med honoreringa i Helse Midt-Norge.

Arbeidet i brukerutvalga skal godtgjøres slik: 
 • Leder av brukerutvalget i Helse Vest og leder av brukerutvalget i HF-a kr 30 000 per år
 • Nestleder av brukerutvalget i Helse Vest og brukerutvalget i HF-a kr 20.000,- per år 
 • Møtegodtgjørelse: kr 1.900,- per brukarutvalgsmøte/heildagsmøte
 • Arbeidsgruppemøte/prosjektgruppemøte: kr 310,- per time (gjeld telefonmøter, digitale møter, fysiske møter). Timebetalinga er same sats som Helse Midt-Norge. 

En kan få ei årlig skjønnsmessig godtgjørelse på inntil 1000 kroner for utgifter knytt til utskrift, kopiering og telefonbruk i samband med telefonmøter og lignende. 

Møtegodtgjørelse gjeld for tida som er gått med til sjølve møta. For reisetid blir det gitt diett, sjå elles punkt 7.2 for dekking av reiseutgifter. For kurs og konferanser blir det gitt møtegodtgjørelse dersom en deltar som innleier eller arrangør. 

Reiseutgifter 

Medlemmene av brukerutvalga får dekket reiseutgifter i tråd med staten sine satser. Reisene skal gjennomføres på billigste måte, og med offentlige transportmiddel der det er hensiktsmessig. Eigen bil kan benyttes dersom det er en klar ulempe for oppdraget at reisa blir gjennomført med offentlige transportmidler. 

Tapt arbeidsfortjeneste 

​Brukerrepresentanter i arbeidsforhold kan søke om å få dekt tapt arbeidsfortjeneste i samsvar med 

Statens personalhåndbok kapitel 10.14.2 Godtgjøring til leder og medlemmer i statlige utvalg. 

Søkeren må rette skriftlig søknad der tap av arbeidsfortjeneste er dokumentert.


​​Rettleiar for brukarmedverknad i helseforsking i spesialisthelsetenesta, mai 2018

Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra de regionale helseforetakene i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen. Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedtatt av alle de regionale helseforetakene i 2017.

Ta kurset her

Føremålet med brukarmedverknad i helseforsking i spesialisthelsetenesta er å betre forskingas kvalitet og relevans. Forskingsresultat får større betyding og blir tatt raskare i bruk når dei opplevast som nyttige for pasientar og pårørande.

Brukarmedverknad inneber ei demokratisering av helseforskinga, og kan bidra til at brukaranes perspektiv, behov og erfaringar blir reflekterte i forskinga.

Kurs i brukarmedvarknad i helseforskning ​

No er det laga og publisert eit e-læringskurs for brukarmedverknad i helseforskning. Kurset er retta både mot brukarar og forskarar.

Kurset er eit samarbeid mellom Kompetansesenter for klinisk forskning, det regionale brukarutvalget i Helse Vest og Regionalt e-læringsteam.

Kurset gir ein innføring i kva brukarmedverknad i helseforskning er, i tillegg til at du får praktiske tips for å etablere eit godt og fruktbart samarbeid mellom brukar og forskar.

Kurset finn du her.


Sist oppdatert 28.09.2023