Tidlig oppdagelse av Lewy-legeme sykdom

I denne studien undersøker vi de tidlige sykdomsmekanismene ved Parkinson sykdom og demens med Lewy-legemer, med fellesbetegnelse kalt Lewy-legeme sykdom (LBD).

Om studien

I dag diagnostiseres de fleste med LBD først når symptomer som bevegelsesforstyrrelser og kognitiv svikt er merkbare. Men vi vet at andre symptomer som er vanskeligere å oppdage kan oppstå mange år i forkant av diagnosetidspunktet.

Dagens kunnskap om den tidlige sykdomsfasen er begrenset, og er et hinder for tidlig diagnostikk og optimal oppfølging.

Hensikten med studien er å finne ny og viktig informasjon om sykdomstegn i tidlig fase, som kan legge grunnlag for å utarbeide bedre diagnostiske verktøy og fremtidig behandling.

I dette prosjektet vil forskere følge et stort utvalg friske voksne over flere år, for å studere forskjellene mellom de som eventuelt utvikler LBD og de som forblir friske. Studien inkluderer kliniske, billeddiagnostiske og biologiske undersøkelser.

Vitenskapelig tittel

Prodromal Lewy legeme sykdom: Tidlig deteksjon, prognose og biomarkører.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

For å delta i studien må du:

  • være over 50 år.
  • ikke være diagnostisert med sykdom som gir kognitiv svikt, bevegelsesforstyrrelser eller alvorlig nedsatt funksjonsnivå.
  • forstå og snakke norsk.

Hvorfor delta?

  • Deltagelse er et viktig bidrag i medisinsk forskning på sykdommer som med høyere levealder rammer flere.
  • Deltagelse gir grundig medisinsk oppfølging over lang tid.

Hva innebærer studien?

De som ønsker å delta, vil først bli intervjuet av studiepersonell per telefon. Deretter blir du enten innkalt til en klinisk undersøkelse på sykehuset innen fire uker, eller kontaktet av studiepersonell på nytt om to år for nytt intervju.

Klinisk undersøkelse består blant annet av motoriske undersøkelser, kognitiv testing, enkel fysisk undersøkelse, spørsmål vedrørende din sykehistorie, helse og psykiatriske symptomer, samt intervju hos sykepleier.

Et utvalg deltagere vil deretter få invitasjon til en langtidsstudie som innebærer medisinsk undersøkelse, testing av hukommelse og konsentrasjon, MR av hjernen, blodprøve, ryggmargsvæskeprøve, øyeundersøkelse og søvnmonitorering. Undersøkelsene i langtidsstudien tar tid å gjennomføre, men er ufarlige og innebærer liten risiko.

Invitasjon til langtidsstudien baseres på en vurdering av testresultater gjort av lege. Personer med ulike testresultater blir inkludert, og du kan velge å bli informert om hvorfor akkurat du inkluderes i langtidsstudien.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål eller er interessert i å delta i studien, ta kontakt med studiekoordinator på telefon 51 51 52 88.

Epost: nkb@sus.no (personlige opplysninger skal ikke oppgis på mail).

Deltakelse er frivilling og ditt personvern blir godt ivaretatt. Du står fritt til å trekke deg når som helst, uten å oppgi grunn.

Deltagere blir rekruttert fra Rogaland og undersøkt ved Stavanger universitetssykehus. Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) og Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM).

Forskningsgruppen ledes av professor Guido Alves (NKB) og professor Dag Årsland (SESAM).