Langtidsresultat fra intensiv gangtrening etter hjerneslag

Hjerneslag påvirker ofte gangfunksjon. I denne studien vil vi undersøke hvordan framgangen er under rehabiliteringsoppholdet og deretter etter tre og 12 måneder i to faser. 1) under vanlig praksis (ferdig) og 2) etter innføring av høyintensiv gangtrening (pågående).

Om studien

Gjenvinning av gangfunksjon etter hjerneslag er ofte et viktig rehabiliteringsmål. I første fase av studien ble 75 deltakere undersøkt jevnlig med ulike standardiserte tester for blant annet å måle treningsintensiteten under rehabiliteringsoppholdet og bedringen av gange og balanse. Behandling og trening med fysioterapeut var som vanlig.

Deretter vil 75 pasienter gjennomgå samme grundige testing som i fase 1. I tillegg vil trening med fysioterapeut være fokusert på variert og intensiv gangtrening. Intensitet på treningen måles i forhold til pulsen, og treningen skal ligge på 70-85 prosent av beregnet maksimal puls. Under oppholdet vil du derfor ha på deg ulike sensorer som måler puls og bevegelse slik at all trening og aktivitet blir målt gjennom hele døgnet. Du vil få tilbud om ny vurdering etter 3- og 12 måneder. Hovedhensikten med studien er å undersøke i hvor stor grad treningsintensiteten endres i de to fasene og hvilken effekt den intensive gangtreningen har på kort og lang sikt sammenlignet med tidligere praksis.
Vitenskapelig tittel

Langtidsresultat etter gangtrening ved hjerneslag

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 31.03.2021 fram til 30.09.2025

Hvem kan delta?

Pasienter som mottar døgnrehabilitering ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Stavanger universitetssjukehus og oppfyller kriteriene for å delta, vil bli forespurt.

Hva innebærer studien?

Under behandlingsoppholdet vil du fra 31.03.23 få tilbud om intensiv gangtrening med fysioterapeut. Deltakelse i prosjektet innebærer også at: 

  1. Vi vil innhente og registrere medisinske opplysninger om hvilken type slag du har hatt og medisinsk historie som er relevant for hjerneslaget og rehabiliteringsforløpet ditt.
  2. Vi vil registrere testresultater fra gangtreningen utført av fysioterapeuter, som måler styrke, balanse, gange, kondisjon, arm og håndfunksjon.
  3. Du vil bli bedt om å fylle ut spørreskjema som måler din generelle helse etter hjerneslaget (både fysisk og mental helse).
  4. Du vil bli bedt om å ha på deg en pulsklokke, en skritt-teller på det ene benet, samt en liten bevegelsessensor på låret. De måler henholdsvis pulsfrekvens og bevegelser av benet gjennom hele døgnet.
  5. Du vil få tilbud om ny vurdering etter 3- og 12 måneder. På disse kontrollene vil du bli undersøkt med de samme testene som under rehabiliteringsoppholdet og svare på spørsmål om fysioterapibehandling og fysisk aktivitet siden utskrivelse eller forrige kontroll.
Vær oppmerksom

Mulige fordeler er mer effektiv gangtrening for deg som ønsker bedre gangfunksjon etter hjerneslaget. Resultatene fra prosjektet vil ikke ha direkte konsekvenser for din videre behandling, men kan gi verdifull kunnskap og forståelse av mekanismer som kan gi bedre behandling i framtiden. 

En mulig ulempe for deg vil være at du må bruke tid på å fylle ut spørreskjema, samt tidsbruken ved å komme til sykehuset for oppfølging etter utskrivelse.

Deltagelse medfører ingen risiko eller intet ubehag utover det at treningen for deg som inkluderes i fase 2, kan oppleves som mere krevende og slitsom enn konvensjonell trening med færre skritt per behandlingstime. Det er også mulig at ensidig fokus på gangtrening går på bekostning av armtrening i fysioterapitimene. For å unngå disse ulempene, vil jevnlige målinger av gangfunksjon, balanse og armfunksjon bli benyttet. Hvis behandlingen ikke gir fremgang, vil annen behandling kunne benyttes.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder

Ylva Hivand Hiorth, e-post: ylva.hivand.hiorth@sus.no

Samarbeidspartnere

Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering, Sunnaas sykehus er hovedansvarlig for Multisenterstudien «Gangtrening etter hjerneslag» (Prosjekt #542496 - Gangtrening etter hjerneslag - Cristin). 

1000 pasienter ved ulike studiesteder i Norge skal delta i denne multisenterstudien. Stavanger universitetssjukehus har en egen sub-studie med fokus på langtidseffekten av den intensive gangtreningen, her er det planlagt at 150 personer skal delta.